Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy ergonomii i BHP 1300-Inf11EEiBHP-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2017/18

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Wieczorek St.,Ergonomia,TARBONUS,Kraków-Tarnobrzeg,2014
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.Kodeks pra-cy(t.j.Dz.U.2018)

Metody dydaktyczne - inne: Wykłady, prezentacje multimedialne, dyskusje
Literatura:

Pojęcie ergonomii; elementy składowe ergonomii; podstawy prawne; ergonomia korekcyjna i koncepcyjna; zasady ergonomii ;ergonomia w projektowaniu maszyn i stanowisk pracy; proces projektowania bezpiecznego stanowiska pracy; kształtowanie struktury przestrzennej; regulacje prawne z zakresu bhp z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywana pracą(obowiązki pracodawcy i pracownika);czynniki niebezpieczne ,szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy; profilaktyczne badania lekarskie i ich rodzaje; techniczne bezpieczeństwo pracy; wypadki przy pracy i choroby zawodowe; zasady udzielania pomocy przed medycznej; ochrona przeciwpożarowa.

Efekty uczenia się:

K_W23 Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna podstawowe zasady bhp obowiązujące w przemyśle

W1.Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie podstaw ergonomii i jej zadań.

W2.Ma uporządkowaną teoretycznie wiedzę w zakresie podstaw bezpieczeństwa i higieny pracy.

W3.Zna środowisko materialne stanowiska pracy

K_U24 Stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

K_U29 Ma umiejętność samokształcenia się m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych

U1.Potrafi pozyskiwać informacje z literatury przedmiotu oraz ustawodawstwa

U2.Potrafi zastosować zasady ergonomii w życiu i pracy zawodowej

U3.Potrafi zastosować zasady bhp na stanowisku pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Po zakończeniu wykładów przeprowadzony zostanie test sprawdzający wiedzę teoretyczną wyniesioną z wykładu. Ocena z modułu zależeć będzie od liczby punktów uzyskanych w wyniku nap-sanego testu teoretycznego wg przyjętego kryterium.

Zakres tematów:

Horst W.M.,Ergonomia z elementami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy,Wprowadzenie,WPP,Poznań 2011

Koradecka D.(red.)Bezpieczeństwo pracy i ergonomia T.I i II,CIOP,W-wa 1999,

Rączkowski B.,BHP w praktyce,ODDK,Gdańsk 2017

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 12:45 - 14:15, sala 02
Zbigniew Dziamski 87/99 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.