Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy metod opracowywania wyników 1300-FZ12PMOW-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2017/18

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: H. Szydłowski, Pracownia Fizyczna, PWN, Warszawa 1999
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Literatura:

1. A. Bielski, R. Ciuryło, Podstawy metod opracowywania pomiarów, Wydawnictwo UMK, Toruń 1998

2. J.R. Taylor, Wstęp do analizy błędu pomiarowego, PWN, Warszawa 1995, 1999

Efekty uczenia się:

P_W01: zna pojęcia statystyczne stosowane do analizy niepewności pomiarowych i wie jak tę analizę przeprowadzić.

P_U01: posługuje się aparatem matematycznym niezbędnym do analizy ilościowej wyników badań eksperymentalnych i na podstawie tej analizy wysuwa wnioski jakościowe.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium sprawdzające wiedzę wyniesioną z wykładu. Ocenę końcową ustala się w oparciu o liczbę zdobytych punktów zdobytych podczas kolokwium w oparciu o kryterium:

[85, 100] – bardzo dobra,

[80, 85) – dobra plus,

[70, 80) – dobra,

[60, 70) – dostateczna plus,

[50, 60) – dostateczna,

[0, 50) – niedostateczna.

Zakres tematów:

1. Pojęcia wstępne

1.1. Nieuchronność niepewności

1.2. Jak przedstawiać wyniki pomiarów? Niepewność bezwzględna i względna. Cyfry znaczące

2. Przenoszenie niepewności

2.1. Niepewność sumy, różnicy, iloczynu, ilorazu dwóch wielkości zmierzonych.

2.2. Niepewność funkcji potęgowej

2.3. Uogólnienie: niepewność funkcji jednej zmiennej, niepewność funkcji wielu zmiennych

2.4. Górne ograniczenie niepewności. Przenoszenie błędów niezależnych i przypadkowych

3. Analiza statystyczna niepewności przypadkowych

3.1. Podział niepewności: niepewności przypadkowe a błędy systematyczne

3.2. Średnia i odchylenie standardowe

3.3. Odchylenie standardowe małej i dużej próby. Odchylenie standardowe średniej. Wariancja

4. Rozkład normalny—część 1

4.1. Histogramy: Suma ważona. Częstość. Normalizacja

4.2. Histogramy: Histogram słupkowy. Histogram komórkowy

4.3. Rozkład graniczny; rozkład normalny (Gaussa)

5. Rozkład normalny—część 2

5.1. Uzasadnienie wyboru średniej jako najlepszego przybliżenia wartości prawdziwej

5.2. Uzasadnienie wyboru odchylenia standardowego jako najlepszego przybliżenia niepewności pomiaru

5.3. Prawdopodobieństwo otrzymania wyniku. Funkcja błędu. Tablice funkcji błędu. Ufność. Rozkład Studenta.

5.4. Uzasadnienie reguł przenoszenia błędów

6. Metoda najmniejszych kwadratów

6.1. Najlepsze dopasowanie prostej do punktów eksperymentalnych

6.2. Metody najmniejszych kwadratów, dla zależności liniowych, z zasady największego prawdo¬podobieństwa

6.3. Dopasowanie innych krzywych metodą najmniejszych kwadratów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 11:00 - 12:30, sala 9
Paweł Szroeder 2/2 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy placu Weyssenhoffa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.