Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy metod opracowywania wyników 1300-FZ12PMOW-SP
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2017/18

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. H. Szydłowski, Pracownia Fizyczna, PWN, Warszawa 1999
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
Literatura:

1. A. Bielski, R. Ciuryło, Podstawy metod opracowywania pomiarów, Wydawnictwo UMK, Toruń 1998

2. J.R. Taylor, Wstęp do analizy błędu pomiarowego, PWN, Warszawa 1995, 1999

Efekty uczenia się:

P_U02: potrafi zastosować pojęcia statystyczne oraz zasady analizy niepewności pomiarowych do analizy wyników prostych badań doświadczalnych i obserwacji.

P_K01: potrafi współdziałać i pracować w grupie nad analizą niepewności pomiarowych.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium końcowe, podczas którego studenci są sprawdzani z umiejętności dokonywania oszacowania błędów pomiarowych. Ocenę końcową ustala się na podstawie liczby punktów za rozwiązane zadania w oparciu o kryterium:

[85, 100] – bardzo dobra,

[80, 85) – dobra plus,

[70, 80) – dobra,

[60, 70) – dostateczna plus,

[50, 60) – dostateczna,

[0, 50) – niedostateczna.

Zakres tematów:

1. Pojęcia wstępne

1.1. Nieuchronność niepewności

1.2. Jak przedstawiać wyniki pomiarów? Niepewność bezwzględna i względna. Cyfry znaczące

2. Przenoszenie niepewności

2.1. Niepewność sumy, różnicy, iloczynu, ilorazu dwóch wielkości zmierzonych.

2.2. Niepewność funkcji potęgowej

2.3. Uogólnienie: niepewność funkcji jednej zmiennej, niepewność funkcji wielu zmiennych

2.4. Górne ograniczenie niepewności. Przenoszenie błędów niezależnych i przypadkowych

3. Analiza statystyczna niepewności przypadkowych

3.1. Podział niepewności: niepewności przypadkowe a błędy systematyczne

3.2. Średnia i odchylenie standardowe

3.3. Odchylenie standardowe małej i dużej próby. Odchylenie standardowe średniej. Wariancja

4. Rozkład normalny—część 1

4.1. Histogramy: Suma ważona. Częstość. Normalizacja

4.2. Histogramy: Histogram słupkowy. Histogram komórkowy

4.3. Rozkład graniczny; rozkład normalny (Gaussa)

5. Rozkład normalny—część 2

5.1. Uzasadnienie wyboru średniej jako najlepszego przybliżenia wartości prawdziwej

5.2. Uzasadnienie wyboru odchylenia standardowego jako najlepszego przybliżenia niepewności pomiaru

5.3. Prawdopodobieństwo otrzymania wyniku. Funkcja błędu. Tablice funkcji błędu. Ufność. Rozkład Studenta.

5.4. Uzasadnienie reguł przenoszenia błędów

6. Metoda najmniejszych kwadratów

6.1. Najlepsze dopasowanie prostej do punktów eksperymentalnych

6.2. Wyprowadzenie metody najmniejszych kwadratów, dla zależności liniowych, z zasady największego prawdopodobieństwa

6.3. Dopasowanie innych krzywych metodą najmniejszych kwadratów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 12:45 - 14:15, sala 9
Paweł Szroeder 2/2 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy placu Weyssenhoffa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.