Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnostyka pedagogiczna 1100-PW1DP-NP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Brzezińska A.I., Appelt K., Ziókowska B. (2016). Psychologia rozwoju człowieka, Sopot: GWP, rozdz. 4 i 6.
Brzezińska A.I. (2015) Rozpoznawanie zasobów dziecka i środowiska rozwoju – podstawa projektowania nauczania rozwijającego . W:
E. Filpiak (red.) Nauczanie rozwijające we wczesnej edukacji według Lwa S. Wygotskiego. Od teorii do zmiany w praktyce (s.129-140)
Bydgoszcz: ArtSudio. https://www.researchgate.net/publication/
299605523_Brzezinska_A_I_2015_Rozpoznanie_zasobow_dziecka_i_srodowiska_rozwoju_-
_podstawa_projektowania_nauczania_rozwijajacego_W_E_Filipiak_red_NauEncyclopedia on Early Childhood Developmnet: zakładki:
School success; Prosocial behaviour; Agression; Emotion; Head Start policy http://www.child-encyclopedia.com/education-andlearningczanie_rozwijajace_we_wczesnej_edukacji_wedlug_Lwa_S_Wygotskiego
Janowski A. (2002) Poznawanie uczniów. Zdobywanie informacji w pracy wychowawczej. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.
Sikorski W. (2013) Proksemika klasy szkolnej – ukryty wymiar edukacji. „Edukacja”, 3(123), s. 91-105.
Smogorzewska J., Szumski G. (2015) Rozwijanie kompetencji społecznych dzieci przedszkolnych. Teoria, metodyka, efekty. Warszawa:
PWN, rozdz. 3 i załączniki.
Wysocka E. (2013). Diagnostyka pedagogiczna. Nowe obszary i rozwiązania. Kraków: Impuls, rozdz. 1 i 2 (do rozdz. 2.3.2).
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Wykorzystanie technologii informacyjnej: prezentacje multimedialne, portale internetowe związane z problematyką zajęć. Zlecanie
studentom zadań wymagających zastosowania specjalistycznej wiedzy naukowej do rozwiązywania hipotetycznych problemów
występujących w praktyce (projektowanie postępowania diagnostycznego dotyczącego warunków i efektów rozwoju psychospołecznego
uczniów w przedszkolu i klasach I-III).
Literatura:

Brzezińska A.I., Appelt K., Ziókowska B. (2016). Psychologia rozwoju człowieka, Sopot: GWP, rozdz. 5.

Brzezińska A.I., Matejczuk J., Ratajczyk A., Mielcarek M., Skrzynka z narzędziami. Jak zbierać informacje o dziecku i środowisku jego

rozwoju. A.I. Brzezińska (red.) Niezbędnik dobrego nauczyciela, Seria IV Monitorowanie rozwoju w okresie dzieciństwa i dorastania, tom

2, Wiek przedszkolny. Dodatek, http://eduentuzjasci.pl/dziecko-nastolatek/index.php?d=skrzynki-4

Farnicka M., Liberska H., Nurmi J.E. (2016). Predyktory (podmiotowe i sytuacyjne) efektywnej adaptacji szkolnej – ujęcie rozwojowe,

„Psychologia Rozwojowa”, tom 21, nr 1, s. 21-32. http://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/2016/Numer-1-2016/art/7050/

Hornowska, E., Brzezińska, A. I., Appelt, K., Kaliszewska-Czeremska, K. (2014) Rola środowiska w rozwoju małego dziecka – metody

badań (rozdz. 2, 3, 5). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Junik W. (2012). „Portret wychowawcy grupy/klasy” : technika do badania stosowania przez wychowawców wobec wychowanków

strategii wspierająco-akceptującej, „Wychowanie na co Dzień”, 9, s. I-VII.

Kossewska J. (2014) Dziecięca agresja a umiejętność metnalizowania. „Edukacja”, 2(127), 21-36. https://jbc.bj.uj.edu.pl/Content/409065/

PDF/2-2-kossewska-dziecieca-agresja-a-mentalizowanie.pdf

Smogorzewska J., Szumski G. (2015) Rozwijanie kompetencji społecznych dzieci przedszkolnych. Warszawa: PWN. Rozdz. 3 i załączniki.

https://www.researchgate.net/publication/286448848_Rozwijanie_kompetencji_spolecznych_dzieci_przedszkolnych_Teoria-MetodykaEfekty/download

Smykowski B. (2005; 208;213;2015) Wiek przedszkolny. Jak rozpoznać potencjał dziecka? w: A. I. Brzezińska (red.) Portrety

psychologiczne człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, Gdańsk, GWP, s. 164-205.

Smykowski B. (2005; 2008;2013; 2015). Wiek przedszkolny. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać? w: A. Brzezińska (red.) Portrety

psychologiczne człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa,Gdańsk, GWP, s. 208-258.

Zabłocka M. (2012) Zrozumieć nieśmiałość. Aspekty diagnostyczne i terapeutyczne. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza

Wielkiego, część I.

Efekty uczenia się:

W-1: Student posiada podstawową wiedzę o specyficznych i niespecyficznych warunkach rozwoju psychospołecznego dziecka w wieku

przedszkolnym i uczniów szkoły podstawowej oraz sposobach ich diagnozowania w wybranych środowiskach życia: w rodzinie,

przedszkolu i szkole [K_W07]

U-1 Student potrafi opracować wskaźniki do oceny specyficznych i niespecyficznych warunków rozwoju dzieci w przedszkolu i w klasach IIII oraz zastosować je w schedule obserwacyjnej / w pytaniach do wywiadu. K_U01]

U-2: Student potrafi w odniesieniu do przedstawionego opisu przypadku postawić hipotezy na temat możliwych przyczyn wybranych

trudności dziecka w przedszkolu i szkole w zakresie realizacji typowych dla jego wieku zadań oraz w relacjach z rówieśnikami

(odrzucenie / izolacja) biorąc pod uwagę właściwości indywidualne dziecka i warunki rozwoju, jakie tworzą mu dorośli w typowych

środowiskach wychowawczych – rodzinie, przedszkolu, szkole - odwołując się do wiedzy prezentowanej na wykładach / konwersatoriach

oraz zawartej w literaturze obowiązkowej. [K_U05]

U-3: Student potrafi zaprojektować postępowanie diagnostyczne korzystając z gotowych narzędzi badawczych prezentowanych na

wykładach/ konwersatoriach i w literaturze obowiązkowej w celu uzyskania wiedzy niezbędnej do zrozumienia przyczyn trudności dziecka

w realizacji zadań typowych dla jego wieku oraz funkcjonowania w relacjach z rówieśnikami (na przykładzie odrzucenia rówieśniczego z

powodu nieśmiałości lub agresji). [K_U05]

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie: pisemna praca wykonana w obecności prowadzącego zajęcia w ciągu 1 godziny wymagająca zastosowania wiedzy

prezentowanej na wykładach, konwersatoriach oraz w literaturze obowiązkowej do zaprojektowania postępowania diagnostycznego na

podstawie opisu przypadku dziecka z trudnościami w realizacji zadań typowych dla jego wieku i/lub w relacjach z rówieśnikami.

Poszczególne zadania są przypisane do efektów uczenia się przewidzianych dla wykładów. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie więcej

niż 50% punktów przewidzianych dla każdego z efektów uczenia się.

Zakres tematów:

1. Koncepcja wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży w przedszkolu i szkole oraz jej metodyczne konsekwencje dla diagnozy

pedagogicznej.

2. Charakterystyka zadań rozwojowych dzieci w okresie przedszkolnym i w młodszym wieku szkolnym oraz warunków sprzyjających ich

realizacji w przedszkolu i szkole – podstawowe wskaźniki świadczące o tym, że dorośli tworzą dziecku warunki niespecyficzne i

specyficzne.

3. Obserwacja jako sposób poznawania kompetencji społecznych dzieci oraz warunków rozwoju psychospołecznego dzieci w wieku

przedszkolnym i wczesnoszkolnym - wyłanianie zmiennych i określanie wskaźników do arkusza obserwacji bezpośredniej i pośredniej.

4. Wywiad, jako sposób poznawania warunków rozwoju dziecka w rodzinie, przedszkolu, szkole, w tym zwłaszcza stylów wychowania

preferowanych przez dorosłych w tych środowiskach.

5. Socjometryczna Skala Akceptacji jako przykład techniki socjometrycznej służącej poznawaniu kompetencji społecznych dzieci i szans

ich rozwoju w grupie rówieśniczej.

6. Ankieta – przykłady zastosowania w poznawaniu postrzegania nauczyciela przez dzieci i własnych z nim relacji.

7. Zjawisko odrzucenia rówieśniczego: istota, wybrane przyczyny i następstwa. Rola dorosłych i rówieśników w powstawaniu zjawiska

stygmatyzacji dzieci odmiennych od rówieśników.

8. Projektowanie postępowania diagnostycznego, opracowywanie jego wyników i formułowanie wniosków dotyczących działań

opiekuńczych i wychowawczo-profilaktycznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 11:15 - 13:45, sala 120
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 11:15 - 12:45, sala 120
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 15:00 - 16:30, sala 120
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 10:15, sala 120
Małgorzata Zabłocka 39/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Pawilon
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.