Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnostyka pedagogiczna 1100-PW1DP-NP
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Kaszlińska, K. (2015). Diagnozowanie kompetencji społecznej dzieci przedszkolnych -możliwości i ograniczenia. Przegląd Pedagogiczny,
nr 1, s. 2019-222.
Poćwiardowska, B, (2009). Diagnozowanie kompetencji wychowawczych rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. W: M. Deptuła (red.),
Profilaktyka w grupach ryzyka. Diagnoza. (Część I. s. 111-147). Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne PAPRAMEDIA.
Portal: "Child Welfare Information Gateway. DC: U.S. Department of Health and Human Services". Teksty w zasobach dotyczące
diagnozy negatywnych czynników wpływających na dobrostan dziecka oraz dotyczące zaniedbywania, wykorzystywania dzieci,
maltretowania dzieci oraz symptomów tych zjawisk. dostęp internetowy: https://www.childwelfare.gov
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody dyskusyjne
metody kooperatywne
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Praca w małych grupach nad zadaniami zleconymi na zajęciach i dyskusja.
Analiza materiału diagnostycznego (nagrań wywiadów).
Ćwiczenia w projektowaniu postępowania diagnostycznego, konstruowaniu pytań do wywiadu i scheduły obserwacyjnej.
Pokaz i analiza gotowych narzędzi do badania warunków rozwoju psychospołecznego tworzonych dzieciom w przedszkolu i w klasach IIII oraz do badania wybranych efektów rozwoju.
Literatura:

Appelt K. (2005; 2008; 2013; 2015). Wiek szkolny. Jak rozpoznać potencjał dziecka? w: A. Brzezińska (red.), Portrety psychologiczne

człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, Gdańsk: GWP, s. 259-301.

Borsich Sz. (2016) Propozycja narzędzia do pomiaru etycznego przygotowania pedagogów do prowadzenia badań diagnostycznych,

„Przegląd Pedagogiczny”, 1, 153-170.

Czub, M. (red.). (2014). Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat (r. 1-6). Warszawa:

Wydawnictwo Instytutu Badań Edukacyjnych.

Deptuła M. (1996) Koncepcja badania rozwoju społecznego dzieci w klasach I-IV, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP, rozdz. 2.

Deptuła M., Misiuk A. (2016). Diagnozowanie kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym (rozdz. 3, 4,

5). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jarosz, E., Wysocka, E. (2006). Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania. (r. 2, s. 29-48, r. 3, s. 51-76).

Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.

Karwowska-Struczyk M., Hajnicz W. (1998) Obserwacja w poznawaniu dziecka. Warszawa: WSiP.

Mielcarek, M., Ratajczak, A. (2014). Rozpoznanie zasobów dziecka i środowiska rozwoju. W: A. I. Brzezińska (red.), Niezbędnik dobrego

nauczyciela, seria IV – Monitorowanie rozwoju w okresie dzieciństwa i dorastania, tom 1. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań

Edukacyjnych.

Rękosiewicz M., Jabłoński S., Brzezińska A.I., Kram A., Skrzynka z narzędziami. Jak zbierać informacje o dziecku i środowisku jego

rozwoju. A.I. Brzezińska (red.) Niezbędnik dobrego nauczyciela, Seria IV Monitorowanie rozwoju w okresie dzieciństwa i dorastania, tom

3, Wczesny wiek szkolny. Dodatek, http://eduentuzjasci.pl/dziecko-nastolatek/index.php?d=skrzynki-4

Szustrowa, T. (2005). Swobodne techniki diagnostyczne. Wywiad i obserwacja (r. 1, 2, 4). Warszawa, Pracownia Testów

Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Wysocka E. (2013). Diagnostyka pedagogiczna. Nowe obszary i rozwiązania. Kraków: Impuls, rozdz. 2.3.3; 2.3.4; 2.5; 2.6; 3 i 4.

Efekty uczenia się:

W-2: Student zna etapy projektowania postępowania diagnostycznego i przykładowe narzędzia badawcze możliwe do zastosowania w

diagnozie warunków i wybranych efektów rozwoju psychospołecznego dzieci w wieku przedszkolnym, oraz w klasach I-III. [K_W08]

U-1 Student potrafi opracować wskaźniki do oceny specyficznych i niespecyficznych warunków rozwoju dzieci w przedszkolu i w klasach IIII oraz zastosować je w schedule obserwacyjnej / w pytaniach do wywiadu. K_U01]

K-1: Student zna zasady etyczne, których trzeba przestrzegać w badaniach z udziałem dzieci oraz dorosłych (rodziców, nauczycieli),

potrafi wskazać, w jaki sposób można je respektować na etapie projektowania badań, gromadzenia danych, opracowywania i

upowszechniania wyników. [K_K05]

Metody i kryteria oceniania:

Wykonanie zadań zleconych przez prowadzącego konwersatoria w podanym terminie.

Kolokwium zawierające zadania sprawdzające osiągnięcie efektów uczenia się przypisanych do konwersatoriów.

Zaliczenie kolokwium następuje po uzyskaniu przez studenta/studentkę więcej niż 50% punktów przewidzianych dla danego efektu

uczenia się.

Szczegółowe kryteria oceny zostaną przedstawione w czasie zajęć.

Zakres tematów:

1.Zasady etyczne w badaniach z udziałem dzieci i dorosłych (rodziców, nauczycieli) oraz sposoby ich przestrzegania na etapie

projektowania badań, zbierania danych, opracowywania i upowszechniania wyników.

2.Etapy projektowania postępowania diagnostycznego i związane z nimi czynności: formułowanie problemu badawczego, wyłanianie i

definiowanie zmiennej, dobieranie wskaźników, konstruowanie narzędzia badawczego, opracowywanie procedury zbierania i

analizowania danych.

3.Zasady korzystania z gotowych narzędzi badawczych w postępowaniu diagnostycznym. Analiza gotowych narzędzi diagnostycznych do

oceny warunków rozwoju psychospołecznego tworzonych dzieciom w przedszkolu i w klasach I-III oraz do oceny wybranych efektów

rozwoju psychospołecznego dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym.

4.Kontakt diagnostyczny – rozwijanie umiejętności komunikowania się z dzieckiem, rodzicami i/lub opiekunami dziecka w procesie

diagnostycznym. Rozwijanie umiejętności budowania i podtrzymywania kontaktu diagnostycznego.

5.Projektowanie diagnozy kontekstu rozwoju psychospołecznego dziecka w młodszym wieku szkolnym w oparciu o koncepcję rozwoju

psychospołecznego Erika Eriksona i społeczną psychologię rozwoju w ujęciu Anny I. Brzezińskiej. Zastosowanie w projekcie techniki

wywiadu z rodzicami/opiekunami dziecka i nauczycielami. Rozwijanie umiejętności konstruowania pytań do wywiadu, zadawania pytań.

6.Projektowanie postępowania diagnostycznego do oceny wybranych efektów rozwoju psychospołecznego dziecka w młodszym wieku

szkolnym. Zastosowanie w projekcie technik: obserwacji bezpośredniej i/lub pośredniej, ankiety, technik socjometrycznych.

7.Projektowanie postępowania diagnostycznego na podstawie opisu przypadku dziecka z trudnościami w realizacji zadań typowych dla

jego wieku i/lub w relacjach z rówieśnikami.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 9:30, sala 120
Alicja Potorska 39/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Pawilon
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.