Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Profilaktyka w szkole 1100-PW2PWS-NP
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Franczyk A., Krajewska K. (2007), Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju, Kraków: Wydawnictwo „Impuls”.
Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne (2000). Rozdział V, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius" Instytut Psychiatrii i Neurologii, Kraków-Warszawa.
Kielin J. (2007), Profil osiągnięć ucznia. Przewodnik dla nauczycieli i terapeutów z placówek specjalnych, Gdańsk: GWP.
Morrison J. (2016) DSM-5 bez tajemnic. Praktyczny przewodnik dla klinicystów, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Psychiatria dzieci i młodzieży, red. I. Namysłowska (2015), Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Część kloiniczna rozdziały 7- 19.
Pytlarczyk J. (2007), Diagnoza rozwoju dziecka podstawą planowania procesu edukacyjnego w przedszkolu i szkole, Warszawa: Wydawnictwo „JUKA”.
Rekomendowane programy profilaktyki uzależnień (2016). Warszawa, Fundacja Praesterno.
Tomczak J., (2006), Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Zabłocka M., (2009), Diagnozowanie rodzinnych uwarunkowań nieśmiałości, W: M. Deptuła (red.), Profilaktyka w grupach ryzyka. Diagnoza. Cz. 1, Warszawa: Wydawnictwo PARPAMEDIA, ss. 149-168.
Zabłocka M. (2008), Przezwyciężanie nieśmiałości u dzieci, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Wybrane artykuły z czasopism „Remedium”, "Wychowanie na Co dzień", „Świat Problemów”. „Medycyna Wieku Rozwojowego”.

www.fdds.pl
www.kbpn.gov.pl

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
Metody dydaktyczne - inne: dyskusja, analiza dokumentów, pogadanka, praca z tekstem, artykułem, książką, praca w parach, praca w grupach, odgrywanie scenek
Literatura:

Gaś Z., Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1998, rozdz. I, II.

Grzelak J., Sochocki M. (2001) Ewaluacja profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. Warszawa: Pracownia Profilaktyki Problemowej – Zeszyt 1 (3), część 1.

Kozłowska A. (2005) Zaburzenia życia uczuciowego dziecka problemem rodziny. Jak pomóc rodzinie i dziecku?, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, rozdz. 1, 2, 4, 5, 6.

Szymańska J. (2002) Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki. Warszawa: Wyd. CMPP-P, rozdział V.

Szymańska J., Wojcieszek K. (2002) Standardy jakości pierwszorzędowych programów profilaktycznych realizowanych w szkołach i placówkach oświatowych; Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Ostaszewski K. (2003) Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. Warszawa: Wydawnictwo Scholar, rozdział 4.

Okulicz-Kozaryn K., Borucka A. (2000) Opracowywanie i ewaluacja programów promocji zdrowia psychicznego na przykładzie programu wczesnej profilaktyki alkoholowej. „Medycyna Wieku Rozwojowego” IV, Suplement 1 do nr 4.

Efekty uczenia się:

Wiedza – student:

- posiada wiedzę na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu i klasie szkolnej. Zna potencjalne przyczyny zaburzeń zachowania u dzieci oraz cechy zaburzonego zachowania oraz jego konsekwencje dla rozwoju i psychospołecznego funkcjonowania dziecka - W01 (K_W 10).

Umiejętności – student:

- korzystając z wiedzy z zakresu profilaktyki potrafi w opisie sytuacji dziecka rozpoznać czynniki ryzyka i czynniki chroniące oraz zaprojektować hipotetyczną ścieżkę ryzyka rozwoju problemów w rozwoju psychospołecznym lub zaburzeń zachowania oraz wskazać przykładowe działania wraz z określeniem poziomu profilaktyki, do których one należą - U01 (K_U11);

- potrafi w oparciu o przekazaną wiedzę na temat kluczowych elementów programu profilaktycznego zaprojektować scenariusz zajęć wychowawczo-profilaktycznych adresowanych dla dzieci w wieku przedszkolnym i/lub wczesnoszkolnym - U02 (K_U22).

Kompetencje społeczne- student:

- potrafi identyfikować specjalne potrzeby edukacyjne dzieci wynikające z symptomów zaburzeń eksternalizacyjnych i internalizacyjnych (potrafi odróżniać jedne symptomy od drugich) i uzasadniać dlaczego te dzieci potrzebują specjalnego wsparcia w przedszkolu i szkole - K01 (K_K03).

Metody i kryteria oceniania:

Student w oparciu o przekazaną wiedzę ma wykładach i konwersatoriach na temat kluczowych elementów programu profilaktycznego oraz przeczytaną literaturę podejmuje pracę nad projektowaniem scenariusza zajęć wychowawczo-profilaktycznych adresowanych dla dzieci w wieku przedszkolnym i/lub wczesnoszkolnym, a następnie prezentuje go forum grupy.

Student opracowuje scenariusz zajęć w oparcciu o wiedzę o teoretycznych i empirycznych podstawach profilaktyki. Musi umieć odwołać się do uznanych psychospołecznych teorii wyjaśniających powstawanie danego zachowania u dzieci, mieć odniesienie do najnowszysch wyników badań dotyczących omawianego zagadnienia/zjawiska, właściwie sfromułować- zoperacjonalizować cele zajęć, wokonać właściwego doboru treści oraz metod pracy i zastosować strategie profilaktyczne, w oparciu, o które mają być osiągane założone cele oddziaływań. Opracowany scenariusz zajęć wychowawczo-profilaktrycznych musi odpowiadać wymogom zapreznrtowanym przez prowadzącego na konwersatorium i wykładzie. Zadanie to pozwala zweryfikowac osiągnięcie efektu kształcenia U02 (K_U22).

Zakres tematów:

1. Podstawy teoretyczne i metodyczne prowadzenia zajęć wychowawczo-profilaktycznzych w grupach dzieci, Etyczne aspekty w pracy pedagoga/wychowawcy.

2. Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jak je rozumiec, jak im pomagać. Rpzumienie powstawania patomechanizmu zaburzeń emocjonalnych u dzieci - możliwe uwarunkowania.

3. Budowa programu profilaktycznego - kluczowe elementy niezbędne dla prawidłowej konstrukcji klasowych i szkolnych programów profilaktycznych. Standardy jakości programów profilaktycznych.

4. Krytyczna analiza wybranych szkolnych programów profilaktycznych rekoemndowanych przez MENiS, PARPA oraz Fundację Dajemy Dzieciom Siłę adresowanych do grup dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

5. Praca nad opracowaniem scenariusza zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 13:00 - 14:30, sala 128
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 15:00 - 16:30, sala 128
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 15:00 - 16:30, sala 128
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 11:15 - 12:45, sala 128
Jolanta Jarczyńska 32/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Pawilon
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.