Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza warunków rozwoju w rodzinie 1100-P-OP2DR-ND
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. Józefik B. (2008) Od cybernetycznej metafory rodziny do dialogu i narracji. W: B. Janusz, K. Gdowskiej, B. de Barbaro red. Narracja. Teoria i praktyka. Kraków: Wydawnictwo UJ, s. 459-470.
2. Kornas – Biela D. (2002). Wokół początku życia ludzkiego. Warszawa: PAX, rozdział II-IV
3. Krupa M. (1997). Jesteś całym moim światem, o ciąży, porodzie i małym dziecku. Warszawa: Res Publica Press.
4. Napier A. Y. (2008) Małżeństwo: krucha więź. W poszukiwaniu partnerstwa i trwałości. Kraków: Wydawnictwo Znak.
5. Napier A. Y., Whitaker C. A. (2006) Rodzinna karuzela. Terapia rodzin bez tajemnic. Kraków: Wydawnictwo Znak.
6. Smykowski B.(2005a) Wiek przedszkolny. Jak rozpoznawać potencjał dziecka? W: A. Brzezińska (red.) Psychologiczne portrety człowieka. Gdańsk, GWP, s. 165-205.
7. Smykowski B. (2005b) Wiek przedszkolny. Jak rozpoznawać ryzyko i jak pomagać? W: A. Brzezińska (red.) Psychologiczne portrety człowieka. Gdańsk, GWP, s. 207-258.
8. Stepulak M. (1995) Podejście systemowe we współczesnej psychologii polskiej. Lublin: Wydawnictwo KUL, rozdział 1, 2, 3.

Metody dydaktyczne: metody dyskusyjne
metody problemowe
wykład w toku problemowym
Metody dydaktyczne - inne: wykład wraz z prezentacją Power Point, zadania dla studentów
Literatura:

1. Bertalanffy L. (1984) Ogólna teoria systemów. Warszawa: PWN, s. 60-84, 122-154, 223-261.

2. Bakiera L., Steppa K. (2017). Relacje rodzinne w okresie inicjacji rodzicielskiej. Przegląd Psychologiczny, tom 60, nr 4, http://www.kul.pl/files/714/4.60.2017_art.1.pdf

3. Bitter J. R., Corey G. (2005) Terapia systemów rodzinnych. W: G. Corey red. Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, s. 506-560.

4. Braun-Gałkowska M. (1992) Psychologiczna analiza systemów rodzinnych osób zadowolonych i niezadowolonych z małżeństwa. Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, rozdział 1, 3, 4.

5. Dawson. P., Guare R. (2004), Executive Skills in Children and Adolescents: A Practical Guide to Assessment and Intervention. New York. Guilford Press.

6. Gottman J. M., Silver N. (2006) Siedem zasad udanego małżeństwa. Wydawnictwo: UJ, rozdział 1, 2.

7. Gottman J. M. , Schwartz Gottman J., De Claire J. (2008) 10 sposobów, które pomogą naprawić nasze małżeństwo. Poznań: Media Rodzina, s. 13-44.

8. Hołyń B. (2009). Małżeństwo i wsparcie. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW

9. Jabłonski S., Smykowski B. (2004) Osiągnięcia i zagrożenia dla rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. W: A. Brzezińska, E. Hornowska (red.) Dzieci i młodzież wobec agresji i przemocy. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 61-74.

10. Kaja B. (2010). Psychologia wspomagania rozwoju. Zrozumieć świat życia człowieka. Sopot: Wydawnictwo GWP, rozdział I-II

11. Kielar-Turska M. (2005) Zmiany rozwojowe w okresie dzieciństwa. Wychowanie w przedszkolu nr 3, s. 4-11.

12. Kołbik I. (1997) Wywiad rodzinny z użyciem genogramu. W: B. de Barbaro (red.) Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków: Wydawnictwo UJ, s.97-109.

13. Laszlo E. (1978) Systemowy obraz świata. Warszawa: PIW.

14. Mandal E., Moroń M. (2017). Kwestionariusz Wsparcia w Małżeństwie i Bliskich Związkach. Przegląd Psychologiczny, tom 60, nr 3 http://www.kul.pl/files/714/3.60.2017.art._3.pdf

15. Ostoja-Zawadzka K. (1999). Cykl życia rodzinnego. W: B. de Barbaro (red.) Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków: Wydawnictwo UJ.

16. Poćwiardowska B. (2013). Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowawczych rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW, s. 56-83.

17. Powell B., Cooper G., Hoffman K., Marvin B. (2015). Krąg ufności. Interwencja wzmacniająca przywiązanie we wczesnych relacjach rodzic-dziecko. Kraków: Wydawnictwo UJ, rozdział III.

18. Ustjan D. (2005) Instrumenty konwersacyjne. Rozróżnienia klasyfikacje i badania w: K. Stemplewska-Żakowicz, K. Krejtz (red.) Wywiad psychologiczny. Wywiad jako spotkanie z człowiekiem. Warszawa: Wydawnictwo Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

19. Zawadzka A. M., Buuren I., Musielak-Dobrowolska A. (2016). Pojęcie pieniądza vs czasu, ocena sytuacji materialnej rodziny i wdzięczności nastolatków. Przegląd Psychologiczny, tom 59, nr 4. http://www.kul.pl/files/714/4.59.2016_art.5.pdf

Efekty uczenia się:

W01 – student/ka ma pogłębioną wiedzę na temat faz rozwoju rodziny uwzględniający aspekt psychologiczny i społeczny (K_W06)

W02 – student/ka ma pogłębioną wiedzę o więziach w rodzinie, sposobach komunikowania się w systemie rodzinnym i nieprawidłowościach procesu komunikowania się i pełnienia ról małżeńskich i rodzicielskich (K_W07)

W03 – student/ka posiada rozszerzoną wiedzę na temat struktury systemu rodzinnego, zasad jej funkcjonowania (K_W08)

W04 ma pogłębioną wiedzę na temat pojęcia systemu i jego właściwości, systemu rodzinnego i jego diagnozy, rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności oraz innych teorii w ramach, których może badać rodzinę(K_W11))

W05 student ma pogłębioną wiedzę o rodzinie jako środowisku wychowawczym (K_W013)

U01 student ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji zachodzących w środowisku rodzinnym oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań ujawnianych w przebiegu życia rodzinnego (K_U07)

K01 student/ka potrafi wybrać odpowiedni, do opisanego przez wykładowcę problemu, sposób postępowania diagnostycznego (K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Pisemna praca indywidualna wykonana w ciągu 1 godziny w terminie podanym przez prowadzącego w jego obecności. Zadaniem studenta będzie udzielenie odpowiedzi na pytania otwarte i wykonanie zadania wymagającego zastosowania wiedzy (przekazywanej na wykładach i konwersatoriach oraz zdobywanej samodzielnie w trakcie studiowania zadanej literatury) do zaplanowania diagnozy warunków rozwoju w rodzinie.

Za pracę można uzyskać maksymalnie 25 pkt. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 14 pkt. Kryteria oceny: dostateczny od 14 do 16 pkt.; dostateczny plus od 16,5 do 18,5 pkt.; dobry od 19 do 21 pkt.; dobry plus od 21,5 do 23,5 pkt.; bardzo dobry od 24 do 25 pkt.

Dodatkowo student, aby otrzymać ocenę dostateczną powinien uzyskać co najmniej 50% punktów w każdym z pytań i zadań.

Dodatkowe 2 punkty student/ka może uzyskać za dodatkowe zadania wykonane podczas wykładu.

Zakres tematów:

1. Teorie badania rodziny – teoria sieci, przywiązania, cyklu życia, ról, typów małżeńskich, feministyczna, społecznego uczenia się, atrybucji, narracji, symbolicznego interakcjonizmu.

2. Ogólna teoria systemów.

3. Podstawy systemowego myślenia o funkcjonowaniu rodziny.

4. Strategie badawcze systemu rodzinnego – techniki diagnostyczne (obserwacja, wywiad, ankieta), konstruowanie narzędzi diagnostycznych.

5. Relacja małżeńska jako część systemu rodzinnego – sposoby poznawania.

6. Diagnozowanie rodzinnego środowiska wychowawczego, kompetencji wychowawczych, postaw rodzicielskich.

7. Genogram – sposób poznawania rodziny i kontekstu jej życia, mapa systemów rodzinnych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 10:15, sala 9
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 13:45 - 17:30, sala 9
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 13:00 - 16:30, sala 9
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 15:00 - 18:15, sala 9
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 15:45 - 18:15, sala 9
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 16:30 - 17:15, sala 9
Blanka Poćwiardowska 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Al. Powstańców Wielkopolskich 2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.