Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza warunków rozwoju w rodzinie 1100-P-OP2DR-ND
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Bitter, J. R., Corey, G. (2005). Terapia systemów rodzinnych. W: G. Corey (red.), Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii (s. 506-560). Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
2. Chrzczonowicz, A. (2009). Nurt systemowy. W: L. Grzesiuk, R. Styła (red.), Psychoterapia bez tajemnic. Podstawowa wiedza i praktyczne wskazówki (s. 61-68). Poznań: Wydawnictwo Difin.
3. Grzyb, J. E. (2009). Rodzinne niebo rodzinne piekło. Warszawa: Świat Książki.
4. Napier, A. Y. (2008). Małżeństwo: krucha więź. W poszukiwaniu partnerstwa i trwałości. Kraków: Wydawnictwo Znak.
5. Napier, A. Y., Whitaker, C. A. (2006) Rodzinna karuzela. Terapia rodzin bez tajemnic. Kraków: Wydawnictwo Znak.
6. Poćwiardowska, B. (2012). Jak pomagać rodzicom doceniać dziecko? Wychowanie Na Co Dzień, nr 10-11, s. 4-10.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
Metody dydaktyczne - inne: Aktywizujące grupę: ćwiczenia w prowadzeniu obserwacji swobodnej, budowaniu kontaktu diagnostycznego i prowadzeniu rozmowy. Praca w małych grupach: realizacja zadania na podstawie indywidualnego przypadku rodziny; ćwiczenia w projektowaniu postępowania diagnostycznego (stawianiu hipotez, identyfikowaniu czynników ryzyka i chroniących, budowaniu pytań do wywiadu z rodzicami/opiekunami dziecka oraz wskaźników obserwowalnych do oceny warunków społeczno-emocjonalnych tworzonych w systemie rodzinnym).
Literatura:

A.I. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka (s. 48-60). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

2. Czub, T. (2005). Wiek niemowlęcy. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać? W: A.I. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka (s. 67-80). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

3. Drożdżowicz, L. (1999), Ogólna teoria systemów. W: B. de Barbaro (red.) Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny (s. 9-18). Kraków: Wydawnictwo UJ.

4. Geller, S., Król, M. (2005). Kontakt interpersonalny w wywiadzie diagnostycznym. W: T. Szustrowa (red.), Swobodne techniki diagnostyczne. Wywiad i obserwacja (s. 7-43). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

5. Gottman, J. M. , Schwartz Gottman, J., De Claire, J. (2008). 10 sposobów, które pomogą naprawić nasze małżeństwo (s.13-44). Poznań: Media Rodzina,

6. Grzegołowska-Klarkowska, H., Szustrowa, M., (2005). Technika prowadzenia wywiadu. W: T. Szustrowa (red.), Swobodne techniki diagnostyczne. Wywiad i obserwacja (s.44-68). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

7. Jedliński, K. (1993). Sztuka słuchania. W: J. Santorski (red.), ABC psychologicznej pomocy (s. 13-25). Warszawa: Agencja Wydawnicza Jacek Santorski & Co.

8. Plopa, M. (2004). Więzi w małżeństwie i rodzinie (s. 51-98, 109-148). Oficyna Wydawnicza Impuls.

9. Poćwiardowska, B. (2013). Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowawczych rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.

10. Suchańska, A. (2007). Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej, (r. 2-4). Warszawa: WAiP.

11. Stierlin, H., Rucker-Embden, I., Wetzel, N., Wirsching, M. (1999). Pierwszy wywiad z rodziną (r. 6) Gdańsk: GWP.

Efekty uczenia się:

W02 – student/ka ma pogłębioną wiedzę o więziach w rodzinie, sposobach komunikowania się w systemie rodzinnym i nieprawidłowościach procesu komunikowania się i pełnienia ról małżeńskich i rodzicielskich (K_W07)

W03 – student/ka posiada rozszerzoną wiedzę na temat struktury systemu rodzinnego, zasad jej funkcjonowania (K_W08)

U01 student ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji zachodzących w środowisku rodzinnym oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań ujawnianych w przebiegu życia rodzinnego (K_U07)

K01 student/ka potrafi wybrać odpowiedni, do opisanego przez wykładowcę problemu, sposób postępowania diagnostycznego (K_K06)

K02 student potrafi sformułować komunikat informujący rodziców i dzieci o celu i przebiegu badania (K_K07)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena przygotowanego projektu postępowania diagnostycznego, w tym pytań do wywiadu z rodzicami/opiekunami dziecka oraz wskaźników obserwowalnych do oceny warunków społeczno-emocjonalnych tworzonych w rodzinie. Kolokwium; pytania otwarte z ustalonymi kryteriami oceny. Szczegółowe kryteria oceny zostaną podane podczas zajęć.

Zrealizowanie w małych grupach zadania polegającego na opracowaniu w wyznaczonym terminie projektu postępowania diagnostycznego, w tym pytań do wywiadu z rodzicami/opiekunami dziecka oraz wskaźników obserwowalnych do oceny warunków społeczno-emocjonalnych tworzonych w rodzinie, złożenie go w wyznaczonym terminie i otrzymanie pozytywnej oceny. Otrzymanie pozytywnej oceny z kolokwium z pytaniami otwartymi z ustalonymi kryteriami odpowiedzi. Ocenę końcową stanowi średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z zaliczenia wskazanych zadań.

Zakres tematów:

1. Obserwacja w poznawaniu rodziny. Zasady obserwacji swobodnej, analiza materiału zgromadzonego podczas obserwacji – rozwijanie umiejętności prowadzenia obserwacji swobodnej.

2. Wywiad w poznawaniu rodziny. Zasady budowy wywiadu, części wywiadu, rodzaje pytań i zasady ich zadawania – rozwijanie umiejętności budowania kontaktu diagnostycznego, prowadzenia wywiadu i radzenia sobie z oporem w rozmowie diagnostycznej.

3. Projektowanie planu diagnozy systemu rodzinnego na podstawie indywidualnego przypadku: określanie symptomów problemu, czynników ryzyka i czynników chroniących, konstruowanie narzędzi do badania warunków rozwoju w rodzinie; dobór zmiennej i wskaźników obserwowalnych, ułożenie pytań do rozmowy diagnostycznej.

4. Kwestionariusze stosowane w badaniach nad rodziną: Skala Powodzenia Małżeństwa, Kwestionariusz Dobranego Małżeństwa, Komunikacji Małżeńskiej, Stylów Przywiązaniowych, Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 13:00 - 15:45, sala 7
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 12:00 - 14:30, sala 7
Alicja Potorska 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Al. Powstańców Wielkopolskich 2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.