Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do nauki o języku 1100-Lg11WJ-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. W. Doroszewski, B. Wieczorkiewicz (red.), Gramatyka opisowa języka polskiego z ćwiczeniami, Warszawa, 1961.
2. S. Szober, Gramatyka języka polskiego, wyd. dow.
3. H. Wróbel Gramatyka języka polskiego, Kraków 2001.
4. P. Bąk, Gramatyka języka polskiego, wyd. dow.
5. J. Tokarski, Fleksja polska, wyd. dow.
6. Z. Klemensiewicz, Zarys składni polskiej, wyd. dow.
7. S. Jodłowski - Podstawy polskiej składni. wyd. dow.
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
wykład w toku problemowym
Literatura:

1. Nagórko A., Zarys gramatyki polskiej, Warszawa 1996 i wyd. późn.

2. Grzegorczykowa R., Zarys słowotwórstwa polskiego. Słowotwórstwo opisowe, Warszawa 1984.

3. Strutyński J., Zarys gramatyki polskiej, cz. II, Morfologia, Kraków 1994.

4. Labocha J., Gramatyka polska, cz. III, Składnia, Kraków 1995.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe

Student:

- prezentuje uporządkowaną wiedzę i definiuje podstawowe terminy z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, medycznych związanych ze studiowanym kierunkiem (K_W01);

- opisuje podstawowe elementy wiedzy o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych, umiejscawiając je w strukturze kultury narodowej oraz określając ich specyfikę przedmiotową i metodologiczną (K_W10);

- definiuje podstawowe terminy z zakresu badań języka (systemowych, semiotycznych, leksykalnych, socjo- i pragmalingwistycznych), literatury i kultury (K_W11);

- umie wykorzystać wiedzę z zakresu teoretycznych podstaw pedagogicznych, psychologicznych, lingwistycznych, medycznych w terapii logopedycznej (K_U04);

- stosuje podstawową wiedzę, paradygmaty badawcze i pojęcia z zakresu fonetyki, systemu języka (w ujęciu diachronicznym i synchronicznym), leksyki, kultury, socjologii i stylistyki języka polskiego (K_U16);

- ma świadomość konieczności stałego pogłębiania wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności, odznacza się kreatywnością w poszukiwaniu różnorodnych form pomocy, rozumie potrzebę uczenia się i uczestniczenia w kulturze przez całe życie, korzystając z mediów tradycyjnych i elektronicznych (jednocześnie respektuje obowiązujące normy etyczne oraz prawne) (K_K04).

Efekty przedmiotowe

Student:

- prezentuje uporządkowaną wiedzę i definiuje podstawowe terminy z zakresu nauki o języku (W01);

- opisuje podstawowe elementy wiedzy o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych, umieszczając je w strukturze kultury narodowej oraz określając ich specyfikę przedmiotową i metodologiczną (W02);

- definiuje podstawowe terminy z zakresu badań nad językiem, opisuje podstawowe elementy wiedzy i definiuje podstawową terminologię z zakresu nauki o współczesnym języku polskim (W03);

- student umie wykorzystać wiedzę z zakresu teoretycznych podstaw lingwistycznych (U01);

- samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna, stosuje podstawową wiedzę, paradygmaty badawcze i pojęcia z zakresu nauki o języku (U02);

- prezentuje świadomość pogłębiania swojej wiedzy o strukturze współczesnego języka polskiego (K01)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin przeprowadzony systemem: punkty - ocena:

0-50% - ndst

51-60% - dst

61-70% - dst plus

71-80% - db

81-90% - db plus

91-100% - bdb

Zakres tematów:

1. Język jako system semiotyczny - budowa znaku językowego, trójkąt semantyczny Ogdena-Richardsa, typy znaków, działy semiotyki, cechy języka jako systemu semiotycznego.

2. Wprowadzenie do morfologii języka polskiego - pojęcie morfemu, typy morfemów, budowa słowotwórcza wyrazów polskich, typy formantów, typy derywatów, typy i kategorie słowotwórcze.

3. Odmiana wyrazów polskich - kategorie fleksyjne, przegląd paradygmatów odmiany, temat fleksyjny - końcówka fleksyjna, supletywizm.

4. Składnia zdania pojedynczego - składniki i związki między nimi.

5. Składnia zdania złożonego - wypowiedzenia i relacje między nimi.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 10:15 - 11:45, sala 15
Rafał Zimny 56/60 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Jagiellońskiej
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.