Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnostyka pedagogiczna 1100-Lg23DIP-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Brzezińska I., Nowotnik A. (2012). Funkcje wykonawcze a funkcjonowanie dziecka w środowisku przedszkolnym i szkolnym, „Edukacja”, 1 (117), s. 61-74.

Deptuła M. (2015). Poznawanie społecznego kontekstu rozwoju psychospołecznego uczniów w klasach IV-VI, „Studia Edukacyjne”, 37, s. 61-76. http://repozytorium.amu.edu.pl:8080/bitstream/10593/14436/1/SE_37_2015_Deptula.pdf

Herzberg M. (2009), Techniki rozpoznawania dzieci darzonych przez rówieśników ponadprzeciętną antypatią, w: M. Deptuła (red.), Profilaktyka w grupach ryzyka. Część I. Diagnoza, (s. 73-90), Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne PAPRAMEDIA. https://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/2172

Howe, N., Jacobs, E., Goranka, V., Recchia, H. (2012). In-Service Professional Development and Constructivist Curriculum: Effects on Quality of child Care, Teacher Beliefs, and Interactions. Alberta Journal of Educational Research, vol. 57, No 4, s. 353-378.

Krajewska K., Franczyk A. (2005). Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju, Kraków: Impuls, (s. 54-58, 84-88, 119-124, 154-160).

Pilch T., Bauman T. (1980). Zasady badań pedagogicznych, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, (s. 85-104).

Poćwiardowska B. (2009). Diagnozowanie kompetencji wychowawczych rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, w: M. Deptuła (red.), Profilaktyka w grupach ryzyka. Diagnoza. Część I, (s. 111-147), Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne PAPRAMEDIA. https://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/2172


Metody dydaktyczne: metody dyskusyjne
metody kooperatywne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Wykorzystywanie technologii informacyjnej: przygotowywanie prezentacji multimedialnych, pokaz filmu, wskazywanie portali internetowych związanych z problematyką zajęć i wykorzystywanie zawartych na nich źródeł informacji w pracy nauczyciela prowadzącego zajęcia (m.in. pokaz i analiza gotowych narzędzi diagnostycznych) oraz polecanie ich do wykorzystania w pracy własnej przez studentów.
Zlecanie studentom zadań wymagających zastosowania specjalistycznej wiedzy naukowej do rozwiązywania hipotetycznych problemów występujących w praktyce (wykonie w parach projektu postępowania diagnostycznego i narzędzia badawczego (scheduła obserwacyjna, pytania do wywiadu).
Literatura:

Brzezińska A. I., Hornowska, E. (2011). Otoczenie a rozwój dziecka, „Forum Akademickie”, 07-08. https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2011/07-08/otoczenie-a-rozwoj-dziecka/

Brzezińska, A. (2004). Socjometria, w: J. Brzeziński (red.), Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów (s. 192-231). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, lub tej autorki rozdział Socjometria w pracy: J.M. Brzeziński (red.), Metodologia badań społecznych. Wybór tekstów, (243-298), Poznań 2011: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Czub M. (red.) (2014). Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat (Część I, r. 1-2, Część II, r. 3-6). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Edukacyjnych. http://eduentuzjasci.pl/ude/152-publikacje/inne-publikacje/1153-diagnoza-funkcjonowania-spoleczno-emocjonalnego-dziecka-w-wieku-od-1-5-do-5-5-lat.html

Deptuła M. (1996). Koncepcja diagnozy rozwoju społecznego dzieci w klasach I – IV, (s. 61-74). Bydgoszcz: Wydawnictwo WSP.

Deptuła M. (2009). Rozpoznawania dzieci nieakceptowanych przez rówieśników, w: M. Deptuła (red.), Profilaktyka w grupach ryzyka. Diagnoza (Część I, s. 57-72), Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne PAPRAMEDIA. https://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/2172

Deptuła M. (2013). Odrzucenie rówieśnicze Profilaktyka i terapia (rozdz. 2-3), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Deptuła M., Misiuk A. (2016). Diagnozowanie kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym (rozdz. 3, 5). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hornowska E., Brzezińska A. I., Appelt K., Kaliszewska-Czeremska K. (2014), Rola środowiska w rozwoju małego dziecka – metody badań (Część I, rozdz. 3, Część III, rozdz. 5), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Karwowska–Struczyk M., Hajnicz W. (1998). Obserwacja w poznawaniu dziecka (rozdz. 1, 3, 5), Warszawa: WSiP.

Mielcarek M., Ratajczak A. (2014). Rozpoznanie zasobów dziecka i środowiska rozwoju, w: A. I. Brzezińska (red.), Niezbędnik dobrego nauczyciela, seria IV – Monitorowanie rozwoju w okresie dzieciństwa i dorastania, tom 1. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Edukacyjnych. http://produkty.ibe.edu.pl/docs/ndn/NDN_Monitoring_1_Wczesne_dziecinstwo.pdf

Potorska A. (2016). Przegląd narzędzi do badania kontekstu rozwoju dzieci do lat trzech. "Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja", tom. 19, 4 (76), s. 115-135.http://terazniejszosc.dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/TCE/2016_76_7.pdf

Suchańska A. (2007). Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej (rozdz. 2-4), Warszawa: WAiP.

Szustrowa T. (2005). Swobodne techniki diagnostyczne. Wywiad i obserwacja (rozdz. 1, 2, 4), Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Wysocka E. (2013). Diagnostyka pedagogiczna. Nowe obszary i rozwiązania, Kraków: Impuls, rozdz. 3.

Efekty uczenia się:

U-2: Student potrafi zaprojektować postępowanie diagnostyczne w celu uzyskania wiedzy niezbędnej do zrozumienia przyczyn trudności dziecka w zakresie samoregulacji i/lub funkcjonowania w relacjach z rówieśnikami (na przykładzie odrzucenia rówieśniczego z powodu nieśmiałości lub agresji), oraz zinterpretować jego wyniki. W postępowaniu uwzględnia zarówno kompetencje dziecka (efekty rozwoju), jak i specyficzne i niespecyficzne warunki rozwoju psychospołecznego. Potrafi opracować wskaźniki do ich oceny i zastosować je w schedule obserwacyjnej i/lub w pytaniach do wywiadu [K_U25]

U-3 W odniesieniu do przedstawionego opisu przypadku dziecka z trudnościami w nauce i/lub funkcjonowaniu społecznym student potrafi zaprojektować postępowanie diagnostyczne wskazując:

- minimum 2 zmienne, które należałoby uwzględnić w badaniu, w postępowaniu diagnostycznym

- adekwatne do nich techniki badawcze i gotowe narzędzia badawcze spośród prezentowanych na wykładach, konwersatoriach i w literaturze obowiązkowej. [K_U26]

K-1 Student zna zasady etyczne prowadzenia badań diagnostycznych i potrafi je zastosować we własnym projekcie postępowania diagnostycznego.[K_K02]

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena narzędzi diagnostycznych wykonanych przez studenta złożonych w wyznaczonym terminie

a) skali do badania zmiennej wybranej z puli podanej przez prowadzącego [U-2]

b) arkusza wywiadu częściowo ustrukturalizowanego do badania zmiennej wybranej z puli podanej przez prowadzącego. [U-2]

2. Pisemne kolokwium z pytaniami otwartymi [U-3; K-1].

Za zadania wymienione w pkt. 1 student może otrzymać maksymalnie 26 pkt. Minimalna liczba punktów wymagana na zaliczenie tego zadania to 14 pkt. Szczegółowe kryteria oceny kolokwium zostaną podane w trakcie zajęć.

Aby zaliczyć kolokwium wymagane jest uzyskanie więcej niż 50% możliwych do uzyskania punktów dla każdego efektu.

Ocena końcowa jest wypadkową ocen każdego z efektów.

Zakres tematów:

1. Kontakt diagnostyczny – techniki komunikacji z dzieckiem i rodzicami, zasady budowy kontaktu diagnostycznego, atmosfera badania. Zasady etyczne prowadzenia badań z udziałem dzieci.

2. Projektowanie postępowania diagnostycznego dotyczącego warunków i efektów rozwoju psychospołecznego dzieci w wieku przedszkolnym, dobór zmiennych i sposobów ich pomiaru:

2.1. Zastosowanie w projekcie diagnozy techniki wywiadu: zasady budowania pytań, ćwiczenia w konstruowaniu pytań do wywiadu - konstruowanie arkusza wywiadu częściowo ustrukturalizowanego.

2.2. Zastosowanie w projekcie diagnozy techniki obserwacji: opracowanie wskaźników, analiza gotowych arkuszy obserwacyjnych - konstruowanie scheduły obserwacyjnej.

3.Techniki socjometryczne – Plebiscyt Życzliwości i Niechęci, Technika „Zgadnij kto?”, analiza materiału socjometrycznego (tabele socjometryczne, socjogramy), interpretacja wyników. Zasady etyczne prowadzenia badań socjometrycznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 8:45, sala 7
Alicja Potorska 22/28 szczegóły
2 co drugi poniedziałek (parzyste), 14:15 - 15:45, sala 18
Katarzyna Gawda 28/28 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Al. Powstańców Wielkopolskich 2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.