Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 1100-P-POW35MWR-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1) Banaszak G. (2004) Rozwój niemowląt i jego zaburzenia a rehabilitacja
metodą Vojty. Bielsko-Biała: Alfa Medica Press
2) Bojarczuk J. (2018) Hipoterapia: wskazania, metody, ćwiczenia.
Warszawa: Wydawnictwo SBM.
3) Kulisiewicz B. (2007) Witaj piesku! Dogoterapia we wspomaganiu rozwoju
dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Krakó: Oficyna
Wydawnicza "impuls"
4) Leboyer F. (2012) Shantala. Tradycyjna sztuka masażu. Warszawa:
Wydawnictwo Mamania
5) Łobocki M. (2004) O współpracy nauczycieli i rodziców w rozumieniu
tradycyjnym, W: Nowosad I., Szymański M. J. (red.) Nauczyciele i rodzice.
W poszukiwaniu nowych znaczeń i interpretacji współpracy. Zielona Góra-
Kraków: Uniwersytet Zielonogórski, Akademia Pedagogiczna w Krakowie.
6) Michilewicz S. (red.) (2010) Dziecko z trudnościami w rozwoju. Kraków:
Oficyna Wydawnicza "Impuls"
7) Rose C., Dryden G. (2006) Zabawy Fundamentalne. Gdańsk: Transfer
Learning Spółka z oo.
8) Sipowicz K., Najber E., Pietras T. (2016) Dogoterapia: terapia z udziałem
psa: podstawy kynopedagogiki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
9) Walczak G. (2016) Środowisko naturalne we wspomaganiu rozwoju
dziecka, aranżacja przestrzeni terapeutycznej, W: Piotrowicz R., Walkiewicz- Krutak M. (red.) Małe dziecko - dużo pomysłów. Wybrane obszary
wspomagania rozwoju dziecka. Warszawa; Wydawnictwo APS.
Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Wykład z prezentacją multimedialną Power Point.
Literatura:

1) Albinowska A., Czekalska R., Gaj A., Lauba B., Matczak J., Piecusiak A.,

Sosnowska J. (2008) Odkryjmy Montessori raz jeszcze. Program

wychowania przedszkolnego. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.

2) Bogdanowicz M., Kisiel B. (1997), Ruch rozwijający dla dzieci, Weronika

Sherborne. Warszawa: PWN. .

3) Bogdanowicz M. (2013), Metoda Dobrego Startu we wspomaganiu

rozwoju, edukacji i terapii pedagogicznej. Gdańsk: Harmonia Uniwersalis.

4) Bogdanowicz M., Okrzesik D. (2014) Opis i planowanie zajęć według

Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Harmonia. Gdańsk,

Wyd. Harmonia.

5) Borkowska M., Wagh K. (2010) Integracja sensoryczna na co dzień.

Warszawa: PZWL.

6) Borkowska M., Szwiling Z. (2017) Metoda NDT-Bobath. Poradnik dla

rodziców. Warszawa:PZWL

7) Cytowska B., Winczura B. (red.) (2008) Wczesna interwencja i

wspomaganie rozwoju małego dziecka. Kraków: Oficyna Wydawnicza

Impuls.

8) Cytowska B., Winczura (red.) (2011) Stymulowanie rozwoju niemowląt.

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. Impuls.

9) Kaja B. (2010) Psychologia wspomagania rozwoju. Zrozumieć świat życia

człowieka. Sopot: Wydawnictwo GWP, rozdziały I-II.

10) Kaczara J. (2006) Masaż niemowlęcia. Metoda Shantala. Wrocław: Wyd.

Astrum

11) Kielar-Turska M. (2003) Analiza pola semantycznego terminów

związanych ze wspomaganiem rozwoju, W: Kaja B. (red.) Wspomaganie

rozwoju. Psychostymulacja, Psychokreacja. T. 5. (s.11-23), Bydgoszcz:

Wydawnictwo Uczelniane WSP.

12) Korendo M., Cieszyńska J. (2015) Wczesna interwencja terapeutyczna.

Stymulacja rozwoju dziecka. Od noworodka do 6. roku życia. Kraków:

Wydawnictwo Edukacyjne.

13) Ostoja-Zawadzka K. (1999) Cykl życia rodzinnego, W: B de Barbaro (red.)

Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków:

Wydawnictwo UJ.

14) Piotrowicz R. (2017) Wczesna interwencja/wczesne wspomaganie

rozwoju dziecka - kompleksowość oddziaływań terapeutycznych w opinii

rodziców, W: Głodkowska J., Konieczna I., Piotrowicz R., Walczak G.

(red.) Interdyscyplinarne konteksty wczesnej interwencji wczesnego

wspomagania rozwoju dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Akademii

Pedagogiki Specjalnej.

15) Ponczek R. (2009) Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej

udzielane dzieciom do 7. roku życia, W: Brejniak W., Zabłocki K.J. (red.)

Wczesna diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka z dysfunkcjami.

Warszawa: Stowarzyszenie Dobra Wola OPP.

16) Rafał-Łuniewska J. (red.) (2017) Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w

teorii i praktyce. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji,

https://www.ore.edu.pl

17) Twardowski A. (2005) Wspomaganie rozwoju dzieci ze złożonymi

zespołami zaburzeń. Poznań Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z

Zaburzeniami Genetycznymi "GEN".

18) Wojciechowska H., Masgutowa-Hawryluk (2006) Kynoterapia w integracji

odruchów: metody i techniki neurokinezjologiczne w pracy z deficytami

rozwoju psychoruchowego. Warszawa - Bydgoszcz MISM FK

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017

roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju

dzieci (D. U. z 30 sierpnia 2017 roku, poz. 1635)

Uchwała nr 160 Rady Ministrów z dn. 20 grudnia 2016 r. w sprawie

programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem", Monitor

Polski, Dz. U. 2016, poz. 1250.

Efekty uczenia się:

W01 ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania małego dziecka oraz

teoretyczne podstawy wspomagania rozwoju dziecka do 6. roku życia

W02 rozpoznaje zaburzenia występujące u małego dziecka

W03 posiada wiedzę na temat tworzenia warunków sprzyjających

optymalnemu rozwojowi dzieci (K_W21)

W04 zna psychospołeczne mechanizmy związane z funkcjonowaniem rodziny

wychowującej małe dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci

zagrożonych niepełnosprawnością oraz niepełnosprawne (K_W22)

W05 ma uporządkowaną wiedzę o mechanizmach leżących u podstaw

metod pracy stosowanych u dzieci zagrożonych niepełnosprawnością

lub niepełnosprawnych objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

(K_W22)

Metody i kryteria oceniania:

Test wyboru wzbogacony o pytania otwarte, obejmujący treści z wykładów, konwersatoriów oraz w trakcie studiowania zadanej przez prowadzącego literatury (praca pisemna napisana w ciągu 45 min. w obecności prowadzącego w ustalonym ze studentami terminie).

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 55% punktów w teście.

Kryteria oceny:

dostateczna (3,0) - 55%-60%

dostateczna plus (3,5) - 61%-70%

dobra (4,0) - 71%-80%

dobra plus (db+) - 81%-90%

bardzo dobra (bdb) - 91%-100%

Zakres tematów:

1) Propedeutyka wczesnego wspomagania rozwoju (definicja WWR, cele,

funkcje, zasady, Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju, WWR w

świetle prawa).

2) Etapy życia rodziny - szanse i zagrożenia.

3) Problemy rodziny z dzieckiem zagrożonym niepełnosprawnością i

niepełnosprawnym.

4) Współpraca z rodzicami - model wspólpracy rodzice - profesjonaliści.

5) Aranżacja przestrzeni terapeutycznej.

6) Metody pielęgnacji małego dziecka stymulujące jego prawidłowy rozwój

(Metoda NDT-Bobath, Masaż Shantala).

7) Charakterystyka wybranych metod wczesnego wspomagania rozwoju

dziecka (m.in. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,

Metoda Dobrego Startu MDS M. Bogdanowicz, Metoda M. Montessori,

Metoda Integracji Sensorycznej SI, Terapia ręki, ćwiczenia stymulujące

wybrane obszary rozwoju dziecka).

8) Kynoterapia w pracy z dzieckiem o zagrożonym lub zaburzonym rozwoju.

9) Projektowanie działań wspierających rozwój małego dziecka w oparciu o

współpracę z rodzicami.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 14:00 - 15:30, sala 9
Lidia Hendler 12/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Al. Powstańców Wielkopolskich 2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.