Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria i metodyka pracy z uczniem z trudnościami w nauce 1100-P-PW35TPD-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Bogdanowicz, M. (2011). Ryzyko specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu: dysleksji, dysortografii i dysgrafii. Gdańsk: Harmonia Universalis.
2. Bogdanowicz, M., Szewczyk, M. (2011). Metoda dobrego startu. Od słowa do zdania, od zdania do tekstu: wspomaganie rozwoju dzieci, zwłaszcza z opóźnionym rozwojem mowy i wadą słuchu. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
3. Bogdanowicz, M., Okrzesik, D. (2008). Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Wydanie III. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
4. Florkiewicz, V. (2012). Terapia pedagogiczna: scenariusze zajęć. Łódź: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna.
5. Kowaluk, M. (2009). Efektywność terapii pedagogicznej dzieci z trudnościami w uczeniu się (s. 12-35). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej.
6. Palka, Z., Wójcik, M. (2016). Terapia pedagogiczna dzieci specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Nowe oblicza terapii w pedagogice specjalnej. Lublin: Wydawnictwo Marii Cuire-Skłodowskiej.
7. Pietras, I. (2012). Trudności w czytaniu i pisaniu. Rozważania teoretyczne i praktyczne. Warszawa: Difin.
8. Taraszkiewicz-Kotońska, M. (2001). Jak uczyć lepiej. Szkoła pełna ludzi. Poznań: Wydawnictwo ARKA.
9. Florkiewicz, V. (2012). Terapia pedagogiczna: scenariusze zajęć. Łódź: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna. (Wybrane scenariusze zajęć korekcyjno-kompensacyjnych).
10. Połotniuk, M. (2011). Wzmacnianie indywidualnych zasobów dzieci z trudnościami w nauce. W: W. Junik (red.). Resilience. Teoria – badania – praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, s. 125-146.
11. Połotniuk, M. (2012). Wspieranie rozwoju psychospołecznego uczniów w wieku szkolnym z trudnościami w uczeniu się – program profilaktyki zachowań. „Wychowanie na co Dzień”, nr 7-8, s. 1-7.
12. Taraszkiewicz-Kotońska, M. (2001). Jak uczyć lepiej. Szkoła pełna ludzi. Poznań: Wydawnictwo ARKA. Rozdział 1.


Metody dydaktyczne: metody dyskusyjne
metody kooperatywne
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Praca w małych grupach nad zadaniami zleconymi na zajęciach i dyskusja. Zadania dotyczą
- opracowania mapy myśli dotyczącej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wczesnego wspomagania rozwoju w świetle aktów prawnych;
- opracowania pytań do wywiadu, wskaźników do zaburzeń poszczególnych rodzajów percepcji, prób eksperymentalnych do diagnozy sprawności psychoruchowej ucznia;
- wybrania/opracowania ćwiczeń usprawniających poszczególne rodzaje percepcji oraz motorykę dużą i małą ucznia z trudnościami w nauce oraz ich zademonstrowania w grupie konwersatoryjnej;
- przygotowania teczek metodycznych zawierających opracowany na podstawie opisu indywidualnego przypadku podanego przez prowadzącego zajęcia projekt postępowania diagnostycznego w celu określenia przyczyn trudności ucznia oraz projekt udzielania mu pomocy
Literatura:

1. Bogdanowicz, M. (2014). Metoda dobrego startu we wspomaganiu rozwoju, edukacji i terapii pedagogicznej. Gdańsk: Harmonia Universalis.

2. Górniewicz, E. (2017). Diagnozowanie trudności w czytaniu i pisaniu. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”.

3. Jastrząb, J. (1996). Usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznej dzieci dyslektycznych, Warszawa: CMPPP.

4. Oelszlaeger-Kosturek, B. (2007). Jak uczyć uczenia się. Środki i metody kształcenia samokontroli i samooceny w edukacji wczesnoszkolnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

5. Olszewska, B. (2001). Metoda dobrego startu jako system ćwiczeń aktywizujących dojrzałość szkolną dzieci sześcioletnich. Łódź: „Wing”.

6. Radwańska, A. (2018). Terapia pedagogiczna: scenariusze zajęć: poradnik dla terapeuty i nauczyciela. Warszawa: Difin.

7. Sherborne, V. (2012). Ruch rozwijający dla dzieci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

8. Skorek, E. M. (2010), Terapia pedagogiczna. Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci (r. 3,5, 8, 9,10,12,13). Kraków: Wydwnictwo Impuls.

9. Skorek, E. M. (2012). Terapia pedagogiczna. Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

10. Tomczak, J., Ziętara, R. (2005). Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

11. Zakrzewska, B. (1996). Trudności w czytaniu i pisaniu. Modele ćwiczeń. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

12. www.men.gov.pl - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

13. http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1635 - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 w sprawie organizowania wczesnego wspomagania dzieci.

14. www.ore.edu.pl – w/w rozporządzenie i inne materiały dot. specjalnych potrzeb edukacyjnych

15. www.ptd.edu.pl – Polskie Towarzystwo Dysleksji, podstawowe informacje i materiały do pobrania

16. http://ibe.edu.pl/pracowniatestow/index.php?d=narzedzia&id=9 – Pracownia Testów Instytutu Badań Edukacyjnych

Efekty uczenia się:

W wyniku przeprowadzonych zajęć student/ka:

w zakresie wiedzy:

- W03 – ma elementarną wiedzę o metodyce prowadzenia terapii pedagogicznej (w zakresie percepcji wzrokowej, słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, słuchowo-ruchowej) (K_W16)

- W04 opisuje przejawy zaburzeń uczenia się oraz możliwości pomocy uczniom przejawiającym takie zaburzenia w zakresie percepcji wzrokowej, słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej (K_W21).

w zakresie umiejętności:

- U03 sporządza plan pracy z uczniem przejawiającym trudności w uczeniu się, wykorzystuje wybrane metody i techniki pracy z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się (W_U05)

- U04 posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości, sugestii w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych (K_U08).

w zakresie kompetencji społecznych:

- K01 odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych z uwzględnieniem form, metod i technika oddziaływania (K_K02)

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena zadań zrealizowanych i/lub złożonych przez studenta w wyznaczonym terminie

a) przygotowanie i demonstracja w grupie konwersatoryjnej ćwiczeń usprawniających poszczególne rodzaje percepcji oraz motorykę dużą i małą ucznia z trudnościami w nauce (10 pkt)

b) teczka metodyczna zawierająca: mapę myśli (5 pkt), karty pracy z ćwiczeniami służącymi do rozpoznawania i usprawniania zaburzonych funkcji psychoruchowych (5 pkt), projekt postępowania diagnostycznego i działań o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym z wykorzystaniem wybranych metod stosowanych w terapii pedagogicznej na podstawie indywidualnego przypadku ucznia z trudnościami w nauce (10 pkt).

Do zaliczenia wymagane jest 50% + 1 możliwych do uzyskania punktów.

2. Kolokwium pisemne z pytaniami otwartymi z ustalonymi kryteriami oceny. Otrzymanie pozytywnej oceny z kolokwium: pytanie nr 1; zaliczenie - 5 punktów, pytanie nr 2; zaliczenie – 3 punkty, pytanie nr 3; zaliczenie – 5 punktów, pytanie nr 4; zaliczenie 3 punkty. Do zaliczenia każdego z zadań wymagane jest 50% +1 możliwych do uzyskania punktów.

Szczegółowe kryteria oceny zostaną przedstawione podczas zajęć konwersatoryjnych. Ocena końcowa jest wypadkową ocen każdego z zadań. Warunkiem koniecznym jest zaliczenie w stopniu dostatecznym każdego z nich.

Zakres tematów:

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju w świetle aktów prawnych.

1.1. Rozwijanie wiedzy dotyczącej obowiązujących przepisów i wynikających z nich zadań i obowiązków pedagoga.

1.2. Rozwijanie umiejętności posługiwania się przepisami i wymogami prawnymi w postępowaniu diagnostycznym.

2. Percepcja wzrokowa.

2.1. Rozwijanie wiedzy dotyczącej metod i technik rozpoznawania zaburzenia funkcjonowania percepcji wzrokowej.

2.2. Rozwijanie umiejętności budowania pytań, wskaźników i opracowywania ćwiczeń w rozpoznawaniu zaburzenia funkcjonowania percepcji wzrokowej.

2.3. Rozwijanie umiejętności prowadzenia ćwiczeń w usprawnianiu zaburzonej funkcji.

3. Percepcja słuchowa.

3.1. Rozwijanie wiedzy dotyczącej metod i technik rozpoznawania zaburzenia funkcjonowania percepcji słuchowej.

3.2. Rozwijanie umiejętności budowania pytań, wskaźników i opracowywania ćwiczeń w rozpoznawaniu zaburzenia funkcjonowania percepcji słuchowej.

3.3. Rozwijanie umiejętności prowadzenia ćwiczeń w usprawnianiu zaburzonej funkcji.

4. Rozwój ruchowy: lateralizacja, sprawność ruchowa; motoryka duża i mała.

4.1. Rozwijanie wiedzy dotyczącej klasyfikowania zaburzeń rozwoju ruchowego oraz metod i technik rozpoznawania zaburzeń sprawności motorycznej.

4.2. Rozwijanie umiejętności budowania pytań, wskaźników i opracowywania ćwiczeń w rozpoznawaniu zaburzeń sprawności ruchowej.

4.3. Rozwijanie umiejętności prowadzenia ćwiczeń w usprawnianiu motoryki dużej i małej.

5. Analiza wybranych metod stosowanych w terapii pedagogicznej (m.in. Metoda Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, Metoda Dobrego Startu, Metoda B. Zakrzewskiej).

6. Projektowanie działań o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 10:45 - 12:15, sala 7
Alicja Potorska 30/29 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Al. Powstańców Wielkopolskich 2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.