Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria i metodyka wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży 1100-P-PW35TRP-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Clifford, E. H. (2006). Dyscyplina i kierowanie klasą, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gordon, T. (2007). Wychowanie bez porażek w praktyce, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Okulicz-Kozaryn, K. (2015). Klimat i kultura szkoły a zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli. Ośrodek Rozwoju Edukacji, materiały do pobrania - https://www.ore.edu.pl/2015/04/ochrona-zdrowia-psychicznego/

Mazlish, E., Faber, A. (2006). Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, Poznań: Media Rodzina.

Nolting, H. P. (2004). Jak zachować porządek w klasie. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Rosenberg, M. B. (2017). Porozumienie bez przemocy: o języku życia, Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia terenowe
metody aktywizujące
metody kooperatywne
warsztaty
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: 1. Trening prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w grupie dzieci lub nastolatków
2. Trening w obserwowaniu przebieg zajęć opiekuńczo-wychowawczych z dziećmi lub nastolatkami
3. Trening udzielania informacji zwrotnych osobom prowadzącym zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi lub nastolatkami


Literatura:

Deptuła, M. (2013). Odrzucenie rówieśnicze. Profilaktyka i terapia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, (rozdz. 6-7).

Deptuła, M. (2013). Rozwijanie kapitału społecznego jako zadanie nauczycieli. Chowanna, nr 2, s. 29-41 http://bazhum.muzhp.pl

Gordon, T. (2012). Wychowanie bez porażek w szkole. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Jerzak, M., Zając K. (2013). Szkolny system bezpieczeństwa, w: A. Kołakowski (red.), Zaburzenia zachowania u dzieci. Terapia i praktyka (s. 406-430), Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Kołodziejczyk, J. (2005). Dyscyplina w klasie. Metody i techniki interwencji, Kraków: Wydawnictwo Sophia. (rozdz. 1-6)

http://www.nodnsophia.pl/download/dyscyplina-w-klasie-wydawnictwo-sophia.pdf

MacKenzie, R. J. (2008). Kiedy pozwolić, kiedy zabronić w klasie, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, (rozdz. 4, 8-10).

Reddy, L. A. (2014). Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Rosenberg, M. B. (2006). Edukacja wzbogacająca życie: porozumienie bez przemocy przyczynia się do poprawy wyników nauczania, redukuje konflikty i wzbogaca wzajemne relacje między uczniami i nauczycielami, Warszawa: Wydawnictwo Jacek Santorski & Co.

Rosenberg, M. B. (2003). Porozumienie bez przemocy. O języku serca, Warszawa: Wydawnictwo Jacek Santorski & Co. https://fundacjajera.files.wordpress.com/2014/04/marshall-rosenberg-porozumienie-bez-przemocy.pdf

Widstrand, T. (2008). Porozumienie bez przemocy czyli język żyrafy w szkole, Warszawa: Wydawnictwo Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Wasiński, D. (2013). Uczniowie z zaburzonym zachowaniem i zaburzeniami zachowania, w: A. Kołakowski (red.), Zaburzenia zachowania u dzieci. Terapia i praktyka (s. 373-387). Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Zabłocka, M. (2008), Przezwyciężanie nieśmiałości u dzieci, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar (scenariusze zajęć).

Efekty uczenia się:

U-3 Student potrafi zaprojektować i przeprowadzić zajęcia w klasie szkolnej adekwatne do potrzeb rozwojowych danej grupy wiekowej i zespołu, w którym je przeprowadzi pod superwizją nauczyciela akademickiego prowadzącego laboratoria [K_U10].

K-3 Zna zasady etyczne, których musi przestrzegać wychowawca/nauczyciel w pracy z dziećmi i młodzieżą i przestrzega ich w czasie praktycznych zajęć prowadzonych pod superwizją nauczyciela prowadzącego konwersatoria i laboratoria [K_K05].

Metody i kryteria oceniania:

1. Obserwacja i ocena poprawności prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych z dziećmi lub młodzieżą pod superwizją prowadzącego zajęcia w terminie i placówce przez niego wskazanej.

2. Ocena arkusza obserwacji zajęć z dziećmi lub młodzieżą przeprowadzonej przez studenta w terminie i miejscu wskazanym przez prowadzącego laboratoria [student obserwuje zajęcia prowadzone przez innych uczestników laboratoriów - arkusz ewaluacyjny zajęć];

3. Ocena poprawności udzielania informacji zwrotnej dotyczącej prowadzonych przez innego studenta zajęć z dziećmi [arkusz ewaluacyjny zajęć; autorefleksja i uwagi prowadzącego]

Za zadanie nr 1 student może otrzymać 18 pkt., za zadanie nr 2 - 10 pkt., za zadanie nr 3 - 12 pkt. Do zaliczenia każdego z zadań wymagane jest uzyskanie więcej niż 50% możliwych do uzyskania punktów. Szczegółowe kryteria oceny zostaną przedstawione w trakcie laboratoriów. Ocena końcowa jest wypadkową ocen każdego z zadań. Warunkiem koniecznym jest zaliczenie każdego z nich.

Zakres tematów:

1. Projektowanie i organizowanie warunków przestrzennych i materialnych potrzebnych do przeprowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą. Zarządzanie przestrzenią, czasem, materiałami edukacyjnymi, zabawkami podczas prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

2.Tworzenie kontraktu z grupą, rozwijanie umiejętności odwoływania się do zasad grupowych i stosowania technik dyscyplinowania zachowania uczniów.

3. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów podczas prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych – rozwijanie umiejętności komunikowania się, aktywnego słuchania, interweniowania w sytuacjach nieprzewidzianych pojawiających się w toku realizacji zajęć.

4. Przeprowadzenie w grupie laboratoryjnej i/lub w kontakcie z dziećmi pod superwizją prowadzącej ten przedmiot przygotowanych przez studentów w toku zajęć konwersatoryjnych scenariuszy zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

5. Rozwijanie umiejętności obserwowania przebiegu zajęć i udzielania informacji zwrotnej. Analiza poszczególnych etapów realizacji scenariusza i poszukiwanie rozwiązań pojawiających się trudności.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 14:15 - 15:45, sala 7
Alicja Potorska 15/15 szczegóły
2 każdy czwartek, 9:00 - 10:30, sala 7
Alicja Potorska 14/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Al. Powstańców Wielkopolskich 2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.