Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia ogólna 1100-PrS11PSO-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Nęcka. E., Orzechowski, J., Szymura, B. (2012). Psychologia poznawcza. Warszawa: PWN.
Forgas, J.P., Williams, K.P., Wheeler, L. (2005). Umysł społeczny. Gdańsk: GWP.
Goleman, D. (1997) Inteligencja emocjonalna w praktyce. Poznań:. Media Rodzina.
Behnke, M., Chlebosz, K., Kaczmarek, M. (2017). Trening mentalny. Psychologia sportu w praktyce. Zielonka: Inne spacery.
Scannell, M., Scannel, E.E. (2015). Zbiór gier i zabaw motywacyjnych dla zespołów. Warszawa: Wolters Kluwer.
Nęcka, E. (2001). Psychologia twórczości. Sopot: GWP.
Steciwko A., Mastalerz-Migas, A. (2012). Stres oraz wypalenie zawodowe : jak rozpoznawać, zapobiegać i leczyć. Wrocław: Elsevier Urban & Partner
Strelau, J. (2016). Różnice indywidualne. Historia – determinanty – zastosowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Minda, M., Piasecka, A., Kotyśko, M. (2017). Percepcja postaw rodzicielskich i nadzieja na sukces - porównanie młodzieży aktywnej i nieaktywnej sportowo. Psychologia Rozwojowa, t.22 (4).
Grzankowska, I., Minda, M. (2015). Poczucie własnej wartości a radzenie sobie ze stresem w grupie młodzieży ze szkół gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, [w:] Coping flexibility with stress in health and in disease = Elastyczne radzenie sobie ze stresem w zdrowiu i w chorobie / red. Małgorzata Anna Basińska, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
warsztaty
wykład konwersatoryjny
Literatura:

Boral, B., Boral, T. (2013). Techniki zapamiętywania. Warszawa: Samo Sendo Edgard.

Buzan, T. (2014). Pamięć na zawołanie. Metody i techniki pamięciowe. Łódź: Wydawnictwo Aha.

Karageorghis, C. I., Terry, P.C. (2014). Psychologia dla sportowców. Zielonka: Inne spacery.

Nęcka, E. (red.). (2008). Trening twórczości. Sopot: GWP.

Tomczyk, J. (2014). Inteligencja emocjonalna : jak panować nad uczuciami. Warszawa: Samo Sedno Edgard.

deCatanzaro, D.A. (2003). Motywacje i emocje. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Heszen, I. (2013). Psychologia stresu. Warszawa: PWN.

Zimbardo, P. G., Gerrig, R. J. (2012). Psychologia i życie. Warszawa: PWN

Efekty uczenia się:

W01 definiuje przedmiot psychologii ogólnej i analizuje koncepcje człowieka istniejące w różnych nurtach i podejściach psychologicznych (K_W01)

W02 definiuje termin motywacja, emocjonalność oraz procesy poznawcze, wskazuje ich źródła i znaczenie (K_W06)

U01 potrafi wskazać zalety i ograniczenia różnych nurtów i podejść psychologicznych oraz ich znaczenie dla rozwoju psychologii(K_U02)

U02 zna główne nurty myśli psychologicznej i potrafi wskazać ich uwarunkowania i kontekst historyczny (K_U03)

K01 Ma świadomość ciągłego rozwoju nauki, jaką jest psychologia, a w związku z tym rozumie potrzebę uzupełniania wiedzy (K_K01)

K02 kieruje się zasadami etyki w różnych obszarach swojej działalności zawodowej (K_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywny udział w zajęciach

Kolokwium zaliczone na podstawie uzyskania 60% punktów

Zakres tematów:

1. Pamięć i uczenie się człowieka. Posługiwanie się mnemotechnikami.

2. Proces koncentracji uwagi w uczeniu się jednostki. Ćwiczenia na koncentrację.

3. Motywacja w psychologii. Wzbudzanie motywacji, wyznaczanie celów.

4. Specyficzne rodzaje ludzkiej inteligencji. Rozpoznawanie i kontrolowanie emocji. Rola inteligencji emocjonalnej.

5. Twórczość z punktu widzenia psychologii. Trening twórczości.

6. Psychologiczne rozumienie stresu. Radzenie sobie ze stresem.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 15:30 - 17:00, sala 156
Mateusz Minda 16/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.