Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia ogólna 1100-PrS11PSO-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Sternberg, R. J. (1999). Wprowadzenie do psychologii. Warszawa. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Aronson, E. (2009). Człowiek istota społeczna. Warszawa: PWN.
Hock, R. (2003). 40 prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii. Gdańsk: GWP.
Hamer, H. (2005). Psychologia społeczna. Teoria i praktyka. Warszawa: Difin.
Kozielecki, J. (2009). Nowe idee w psychologii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Liberska, H. (2017) "Klasyczne" i współczesne podejścia do wartości w psychologii. W: Tradycja a nowoczesność. Wartości współczesnego człowieka - przedmiot, źródła, obszary i konflikty, s. 20-32 / red. Hanna Liberska, Alicja Malina, Dorota Suwalska-Barancewicz. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
Liberska, H., Malina, A., Suwalska-Barancewicz, D. (2017) (red.). Tradycja a nowoczesność. Wartości współczesnego człowieka - przedmiot, źródła, obszary i konflikty. Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
Trempała, J. (2012) (red.). Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN.

Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
wykład konwersatoryjny
Metody dydaktyczne - inne: prezentacje multimedialne
Literatura:

Butler, G., McManus, F. (2012). Psychologia. Sopot: GWP.

Liberska, H., Malina, A., Suwalska-Barancewicz, D. (2016) (red.). Zmiany w życiu współczesnych ludzi i ich konteksty. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Marszał-Wiśniewska, M., Klonowicz, T., Fajkowska-Stanik, M. (2003). Psychologia różnic indywidualnych. Wybrane zagadnienia. Gdańsk: GWP.

Rathus, Spencer, A. (2004). Psychologia współczesna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Strelau J. (2008). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 2. Psychologia ogólna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Suwalska-Barancewicz, D. (2015). Znaczenie zależności interpersonalnej dla jakości bliskich relacji w dorosłości. Polskie Forum Psychologiczne, 20 (3), s. 324-341.

Tavris, C., Wade, C. (2008). Psychologia. Podejścia oraz koncepcje. Poznań. Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Zimbardo, P. G., Gerrig, R. J. (2012). Psychologia i życie. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Efekty uczenia się:

W01 definiuje przedmiot psychologii ogólnej i analizuje koncepcje człowieka istniejące w różnych nurtach i podejściach psychologicznych (K_W01)

W02 definiuje termin motywacja, emocjonalność oraz procesy poznawcze, wskazuje ich źródła i znaczenie (K_W06)

U01 potrafi wskazać zalety i ograniczenia różnych nurtów i podejść psychologicznych oraz ich znaczenie dla rozwoju psychologii(K_U02)

U02 zna główne nurty myśli psychologicznej i potrafi wskazać ich uwarunkowania i kontekst historyczny (K_U03)

K01 Ma świadomość ciągłego rozwoju nauki, jaką jest psychologia, a w związku z tym rozumie potrzebę uzupełniania wiedzy (K_K01)

K02 kieruje się zasadami etyki w różnych obszarach swojej działalności zawodowej (K_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach,

Test wiedzy zaliczony na podstawie uzyskania przez studenta min. 60% punktów. Obowiązują treści omawiane na zajęciach i w zadanej literaturze przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do psychologii ogólnej. Nurty i podejścia psychologiczne. Historia myśli psychologicznej. Role zawodowe i charakterystyka psychologów.

2. Osobowość. Definicje, struktura i funkcje osobowości. Rozwój podstawowych struktur osobowościowych. Zaburzenia osobowości.

3.Różnice indywidualne. Temperament, płeć, zdolności, style poznawcze, twórczość i uzdolnienia, inteligencja.

4. Afektywne i motywacje regulatory zachowania. Struktura, funkcje i związki emocji z procesami poznawczymi. Stres. Radzenie sobie ze stresem. Typy motywacji. Język i komunikacja.

5. Poznawcze regulatory zachowania - spostrzegane, uwaga, myślenie, pamięć, uczenie się.

6. Motywacja i jej znaczenie w życiu człowieka

7. Charakterystyka zaburzeń psychicznych

8. Korzenie życia społecznego – przywiązanie i miłość

9. Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej - Zachowania asertywne, agresywne i uległe. Sytuacje interpersonalne. Negocjacje. Komunikacja. Konflikty. Procesy grupowe, reguły współdziałania, role w grupie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 14:00 - 15:30, sala 154
Dorota Suwalska-Barancewicz 16/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.