Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do pedagogiki 1100-PrS11WDP-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Bibliografia zawarta w pracach stanowiących literaturę podstawową dla przedmiotu.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
Metody dydaktyczne - inne: dyskusja, analiza i interpretacja tekstów naukowych, praca z książką
Literatura:

Hejnicka-Bezwińska T. (2015). Praktyka edukacyjna w warunkach zmiany kulturowej. Warszawa.

Hejnicka-Bezwińska T.(2015). Pedagogika. Podręcznik dla pierwszego stopnia kształcenia. Warszawa.

Hejnicka-Bezwińska T. (2008) Pedagogika ogólna. Warszawa.

Kron F.W. (2012). Pedagogika. Kluczowe zagadnienia. Podręcznik akademicki. Sopot.

Pedagogika. Podręcznik akademicki,  t. 1; cz. 1 (2003) Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.). Warszawa.

Pedagogika. Leksykon PWN. (2000) B. Milerski, B. Śliwerski (red.).  Warszawa.

Śliwerski B. (2012). Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości. Kraków.

Knocińska A, Frąckowiak P. (red), Pomoc-wsparcie-ratownictwo. O optymalizacji rozwoju i edukacji człowieka na różnych etapach życia, Poznań-Gniezno 2017.

Czasopisma z listy MNiSW.

Efekty uczenia się:

W01 Zna podstawy filozofii i systemu nauk; potrafi określić miejsce i charakter nauk społecznych a w nich miejsce pracy socjalnej oraz jej interdyscyplinarny charakter (w relacji wobec pedagogiki, andragogiki, socjologii, psychologii) K_W01

W02 Ma podstawową wiedzę na temat ekonomicznych, politycznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań życia społecznego - K_W02

U01 Umie analizować i wyjaśniać mechanizmy funkcjonowania wspólnot lokalnych, instytucji i organizacji społecznych - K_U05

U02 Przygotowuje prace pisemne i ustne w języku polskim dotyczące problematyki społecznej, w szczególności pomocy społecznej lub pracy socjalnej; ujmuje swoją wypowiedź w sposób uwzględniający kontekst teoretyczny i wykorzystuje zróżnicowane źródła – K_U15

U03 Potrafi analizować treści przekazu medialnego i wykorzystywać go w działalności zawodowej – K_U17

K01 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii K_K01

Metody i kryteria oceniania:

ocena stopnia osiągania zakładanych efektów kształcenia nastąpi poprzez:

- uzyskanie zaliczenia z pojęć mapy współczesnej pedagogiki U05

- ocenę przygotowania i przedstawienia tekstu z czasopisma naukowego U15

- aktywność na zajęciach (aktywny udział w dyskusjach podczas zajęć konwersatoryjnych) U17, K01

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne: omówienie programu kształcenia, zasad rozliczenia przedmiotu.

2. Edukacja jako przedmiot pedagogiki i jej subdyscyplin

3. Procesy edukacyjne i dyskursy edukacyjne jako przedmiot pedagogiki współczesnej. Dekader edukacyjny (kategorie pojęciowe, problematyka, patologie nadmiaru i niedoboru, wybrane badania).

4. Zaliczenie pojęć.

5. Tworzenie i wykorzystywanie wiedzy pedagogicznej o procesach edukacyjnych i dyskursach edukacyjnych w pracy socjalnej (krytyczna analiza źródeł danych, informacji i wiedzy, rekonstukcje, implikacje dla praktyki). Przygotowanie ustnej prezentacji (przed grupą) tekstu naukowego poruszającego problematykę wybranego procesu edukacyjnego.

Dobór materiałów według uznania prowadzącego konwersatoria- np. Czasopisma z listy MniSW w bezpłatnym dostępie elektronicznym.

6. Rozliczenie zajęć.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 155
Amelia Krawczyk-Bocian 16/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.