Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do socjologii 1100-PrS11WDS-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Berber P.L. (2002), Zaproszenie do socjologii, Wyd. PWN, Warszawa
Szczepański J. (1970), Elementarne pojęcia socjologii, Wyd. PWN, Warszawa
Kwaśniewicz W. (2002), Encyklopedia socjologii, Warszawa
Tillmann K.J. (2005), Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucje, uprzedmiotowienie Wyd. PWN, Warszawa
Turowski J. (2000), Socjologia. Wielkie struktury społeczne, Lublin
Sołtysiak T. (2005), Socjalizacja a zaburzenia w zachowaniach młodzieży (w:) Sołtysiak T. (red.), Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężenia, Bydgoszcz
Sołtysiak T. (2017), Poczucie nierówności a zaburzenia w życiowych wyborach osób, (w:) Problemy opiekuńczo - wychowawcze nr 10, Warszawa
Sołtysiak T. (2014), Role matek "z oddali": co z dziećmi gdy matki przebywają za granicą (w:) Wychowanie na co Dzień, Tom 244, nr 1, Toruń
Sołtysiak T. (2017), Kolejni "wujkowie" bądź "ciocie" w rodzinach ryzykiem zaburzeń socjalizacji dzieci (w:) Problemy opiekuńczo - wychowawcze, Warszawa, nr 6 (561)
Sołtysiak T., Kowalska K. (2014), Napotykane przez matkę trudności w wychowaniu dzieci, których ojciec przebywa w zakładzie karnym - studium przypadku (w: ) Wychowanie na co Dzień - 2014, nr 5

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody problemowe
wykład konwersatoryjny
wykład w toku problemowym
Metody dydaktyczne - inne: brak
Literatura:

Szacka B. (2008), Wprowadzenie do socjologii, Wyd, Oficyna Naukowa Warszawa

Giddens A. (2012), Socjologia, Wyd. PWN, Warszawa

Giddens A. (2018), Nowoczesność i tożsamość, Wyd. PWN, Warszawa

Sztompka P. (2012), Socjologia, analiza społeczeństwa, Wyd. ZNAK, Kraków

Turowski J. (2000), Socjologia Wielkie struktury społeczne, Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin

Efekty uczenia się:

W01, W02, W03, W04, U01, U02, U03, U04, K01

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność podczas zajęć - W01, W02, U03, U04, K01

Egzamin (6 pytań) - W01, W02, W03, W04, U01, U02, U03, U04, K01

Zakres tematów:

1. Powstanie i rozwój socjologii jako nauki na tle innych nauk.

2. Przedmiot badań socjologii i stosowane metody na gruncie tej nauki wraz z ich charakterystyką oraz przedmiot i zakres badań innych nauk pomocnych w pracy socjalnej.

3. Funkcje socjologii jako nauki. Powiązania tych funkcji z funkcjami innych nauk pomocnych w pracy socjalnej.

4. Podstawy życia społecznego (warunki przyrodnicze, warunki społeczne, ekonomiczno- gospodarcze, polityczne, demograficzne i zdrowotne oraz-kulturowo – cywilizacyjne, a w nich indywidualne funkcjonowanie ludzi oraz grup i zbiorowości społecznych).

5. Człowiek jako istota: bio-fizjologiczna, psycho-intelektualna, społeczna i kulturowo-cywilizacyjna a wynikające z tego pozytywne oraz negatywne skutki , a także możliwości i ograniczenia płynące dla pracowników socjalnych.

6. Socjalizacja jednostki jej uwarunkowania (ogólne informacje o socjalizacji, szerokie i wąskie ujęcie socjalizacji, wzajemne oddziaływania otoczenia na jednostkę i jednostki na otoczenie z uwzględnieniem oddziaływań bezrefleksyjnych, tradycjonalnych, utylitarnych i płynących z tych faktów konsekwencji dla jednostki, otoczenia i podejmowanych oddziaływań w pracy socjalnej).

7. Wybrane komponenty środowiska i ich znaczenie w procesach socjalizacji.

8. Rodzina i jej znaczenie w życiu indywidualnym i społecznym. Pomoc rodzinom dysfunkcyjnym, możliwości i ograniczenia w tym zakresie. Inne grupy społeczne wraz z ich charakterystyką.

9. Zbiorowości społeczne oraz więzi społeczne i ich istota- podstawowe zagadnienia. Zróżnicowania społeczne, nierówności społeczne i indywidualne oraz płynące z tego konsekwencje.

10. Instytucje społeczne i ich rola w życiu zbiorowym i indywidualnym.

11. Kultura- subkultury, podkultury - cechy wspólne i rozbieżne a kultura indywidualna ludzi.

12. Potrzeba znajomości środowiska społecznego w pracy socjalnej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 241
Teresa Sołtysiak 16/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.