Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do pedagogiki pracy 1100-P12WPP-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Amabile T.M., Kramer S.J., Życie wewnętrzne pracowników i jego wpływ na efektywność firmy, „Harvard Business Review”, nr 64, czerwiec 2008.
2. Biernacka M., Człowiek korporacji. Od normatywizmu do afirmacji własnego Ja, Warszawa 2009.
3. Bogaj A., Kwiatkowski S.M. (red.), Szkoła a rynek pracy, Warszawa 2006.
4. Edenred, Barometr Pracownika Edenred - IPSOS 2016. Samopoczucie i motywacja pracowników.
5. Furmanek W., Zniewolenie przez pracę a problematyka pedagogiki pracy, [w:] Edukacja i praca. Konteksty-wyzwania-antynomie, red. R. Gerlach, Bydgoszcz 2008.
6. Gerlach R., Edukacja zawodowa zorientowana na rynek pracy, „Problemy Profesjologii”, 2017, nr 1.
7. Gerlach, R., Labour market - a challenge for extracurricular vocational education, [w:] Lifelong learning for labour market needs, red. E. Solarczyk-Ambrozik, Poznań 2016.
8. Gerlach R., Edukacyjny wymiar funkcjonowania człowieka w organizacji, „Problemy Profesjologii”, 2016, nr 2.
9. Handzlik I., Zniewolone „korpoludki” czy Homo Hubris? Korporacje międzynarodowe i ich pracownicy w perspektywie teorii modernizacji, [w:] Paradoksy ponowoczesności. O starciach płci, religii, tożsamości, norm i kultury, red. A. Jawor, Warszawa 2013.
10. Kargulowa A., Kwiatkowski S.M., Szkudlarek T.,(red)., Rynek i kultura neoliberalna edukacja, Kraków 2005.
11. Karney J.E., Psychopedagogika pracy, Warszawa 2007.
12. Nowacki T.W., Zawodoznawstwo, Radom 2003.
13. Prokurat S., Praca 2.0. Nie ukryjesz się przed rewolucją rynku pracy, Wydawnictwo HELIOS, Gliwice 2016.
14. Rychlicka-Maraszek K., Korporacje: po(st)nowoczesne przestrzenie pracy, [w:] Współczesne przestrzenie pracy, red. K. Rychlicka-Maraszek, A. Ostaszewska, D,. Jaworska. B. Sławecki, R. Krenz, Warszawa 2016.
15. Tomaszewska-Lipiec R., Prekarna praca jako produkt współczesnej cywilizacji, „Przegląd Pedagogiczny”, 2014, 2.
16. Wiatrowski Z., Nowa rzeczywistość zakładu pracy i środowiska pracy w Polsce – jej plusy i minusy, „Szkoła-Zawód-Praca”, 2016, 12.
17. Wiatrowski Z. (red)., Pedagogika pracy i andragogika w konstelacji europejskiej i globalnej, Włocławek 2006.
18. Wiatrowski Z., Praca w zbiorach wartości pracujących, bezrobotnych i młodzieży szkolnej, Włocławek 2004.
19. Wołk Z., Mikrokosmos zakładu pracy jako przedmiot badań pedagogiki pracy, [w:] Edukacja. Praca. Kariera, red. F. Szlosek, H. Bednarczyk, Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa-Radom 2012.

Metody dydaktyczne: metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
wykład konwersatoryjny
Metody dydaktyczne - inne: Dyskusja dotycząca wyborów edukacyjno-zawodowych studentów mająca na celu samoocenę dotychczasowej indywidualnej ścieżki edukacyjnej i wyłonienie ewentualnych obszarów wymagających modyfikacji.
Literatura:

1. Eurofound, European Quality of Life Survey 2016.

2. Furmanek W., Zarys humanistycznej teorii pracy (nowe horyzonty pedagogiki pracy), Warszawa 2006.

3. Furmanek W., Humanistyczna pedagogika pracy, Charakterystyka dyscypliny naukowej, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013.

4. Gerlach R. (red)., Praca człowieka w XXI wieku. Konteksty-wyzwania-zagrożenia, Bydgoszcz 2008.

5. Gerlach R., Pozaszkolna edukacja zawodowa wobec zmian cywilizacyjnych. Nowe trendy i wyzwania, Bydgoszcz 2012.

6. Gerlach R., Praca człowieka jako wartość i/czy zniewolenie?, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, 2016, nr 4.

7. Gerlach R,, Tomaszewska-Lipiec R. (red)., Wokół podstawowych zagadnień pedagogiki pracy, Bydgoszcz 2017.

8. Gerlach R., Tomaszewska-Lipiec R. (red)., Edukacja dla przyszłości w perspektywie orientacji na rynek pracy. Debaty, szkice, refleksje polsko-ukraińskie, Bydgoszcz 2017.

9. Kwiatkowski S.M., Bogaj A., Baraniak B., Pedagogika pracy, Warszawa 2007.

10. Lęgieć J. Człowiek w filozofii pracy Józefa Tischnera, Kraków 2012.

11. Nowacki T.W., Praca ludzka. Analiza pojęcia, Radom 2008.

12. Nowacki T.W. (red.), Metodologia pedagogiki pracy, Warszawa 1978.

13. Raport Gumtree 2017, Aktywni+. Przyszłość rynku pracy.

14. Raport. Wolne zawody w Polsce. Portret profesjonalisty 2016 r.

15. Raport Hays Poland, NADGODZINY. Ile tak naprawdę pracujemy i jak to się odbija na naszym zdrowiu?, 2016.

16. Raport Smart Living. Styl życia współczesnych Polaków”, Warszawa kwiecień 2016.

17. Raport Deloitte, The 2016 Deloitte Millennial Survey.

18. Raport TNS, Pokolenie Y w pracy - młodzi, ambitni, ale czy efektywni?, maj 2015.

19. Sixth European Working Conditions Survey – Overview report, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2016.

20. Stochmiałek J., Teoretyczne i metodologiczne aspekty rozwoju pedagogiki pracy, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, nr 3, Radom 2011.

21. Szlosek F., Procedury badań w pedagogice pracy, [w:] F. Szlosek (red.), Badanie – dojrzewanie – rozwój (na drodze do doktoratu). Eksperyment i obserwacja w badaniach pedagogicznych, Warszawa–Radom 2007.

22. Szlosek F., Tożsamość pedagogiki pracy w kontekście przemian systemowych, Warszawa–Radom 2015.

23. Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych. Wydanie VII, Katowice 2010.

24. Tomaszewska-Lipiec R., Work Transformations and Their Consequences for the Personal Life of Workers, „Chinese Business Review” 2016, Vol. 15, no 5.

25. World Economic Forum, Global Challenge Insight Report: The Future of Jobs Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution, January 2016.

26. World Employment Confederation, The Voice of Labour Market Enablers, The future of work, White Paper from the employment & recruitment industry, September 2016.

27. Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz 2005.

28. Wybrane artykuły naukowe z czasopism z listy B i C, m.in.: Szkoła-Zawód-Praca, Problemy Profesjologii, Edukacja Ustawiczna Dorosłych, Labor et Educatio, Ruch Pedagogiczny

Efekty uczenia się:

W01, W02, W03,

U01, U02

K01, K02, K03

Metody i kryteria oceniania:

Pisemne zaliczenie z oceną obejmujące treści programowe z wykładów w formie 10 pytań testowych i problemowych. Zaliczenie składa się z zadań ocenianych w skali od 0 do 3 punktów. Zaliczenie z wynikiem pozytywnym wymaga uzyskania co najmniej 60% ogólnej liczby punktów.

Zakres tematów:

1. Pedagogika pracy jako subdyscyplina naukowa.

2. Podstawowe pojęcia pedagogiki pracy.

3. Praca jako kategoria pedagogiczna.

4. Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki pracy.

5. Problematyka badawcza pedagogiki pracy.

6. Przemiany przedmiotu badań we współczesnej pedagogice.

7. Edukacja i praca w kontekście gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa uczącego się.

8. Realizatorzy zadań pedagogiki pracy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 14:30 - 16:00, sala Aula Atrium (17)
Renata Tomaszewska 48/64 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.