Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Polski 1795-1918 1000-H24HP1795-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Bałabuch B., Nie tylko cenzura. Prasa prowincjonalna Królestwa Polskiego w rosyjskim systemie prasowym w latach 1865-1915, Lublin 2001.
Bilewicz A., Walasek S., Rola mniejszości narodowych w kulturze i oświacie polskiej w latach 1700-1939, Wrocław 1998.
Borejsza J., Piękny wiek XIX, Warszawa 1990.
Buszko J., Polacy w parlamencie wiedeńskim 1848-1918, Warszawa 1996.
Czapliński M. (red.), Historia Śląska, Wrocław 2002.
Czepulis-Rastenis R. (red.), Inteligencja polska XIX I XX wieku. Studia, t. I-VI, Warszawa 1978-1991.
Dybiec J., Nie tylko szablą. Nauka i kultura polska w walce o utrzymanie tożsamości narodowej 1795-1918, Kraków 2004.
Ihnatowicz A., Burżuazja warszawska, Warszawa 1972.
Jakóbczyk W. (red.), Dzieje Wielkopolski, t. II: 1793-1918, Poznań 1973.
Jaworski R., Swój do swego. Studium o kształtowaniu się zmysłu gospodarczego Wielkopolan 1871-1914, Poznań 1998.
Karwat J., Od idei do czynu. Myśl I organizacje niepodległościowe w Poznańskiem w latach 1887-1919, Poznań 2002.
Kieniewicz S. (red.), Polska XIX wieku. Państwo, społeczeństwo, kultura, Warszawa 1982.
Kieniewicz S., Powstanie styczniowe, Warszawa 1983.
Kizwalter T., O nowoczesności narodu. Przypadek Polski, Warszawa 1999.
Kucharczyk G., Cenzura pruska w Wielkopolsce w czasach zaborów 1815-1914, Poznań 2001.
Labuda G. (red.), Historia Pomorza, t. III, cz.1: 1815-1850, Poznań 1993.
Molik W., Życie codzienne ziemiaństwa w Wielkopolsce w XIX i na początku XX wieku. Kultura materialna, Poznań 1999.
Pater M., Polskie dążenia narodowe na Górnym Śląsku (1891-1914), Wrocław 1998.
Pater M., Polskie postawy narodowe na Śląsku w XIX wieku, cz. I (do 1870 r.), Wrocław-Warszawa 1994.
Pater M., Ruch polski na Górnym Śląsku w latach 1879-1893, Wrocław 1969.
Topolski J. (red.), Dzieje Poznania, t. II, cz. 1: 1793-1918, Warszawa-Poznań 1994.
Trzeciakowski L., Prusy wobec kwestii polskiej, Poznań 1987.
Wapiński R., Historia polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku, Gdańsk 1997.
Wrzesiński W., Sąsiad. Czy wróg? Ze studiów nad kształtowaniem obrazu Niemca w Polsce w latach 1795-1939, Wrocław 1992.

Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: Wykład
Literatura:

Buszko J., Historia Polski 1864-1948, Warszawa 1984.

Chwalba A., Historia Polski 1795-1918, Kraków 2000.

Chwalba A., Polacy w służbie Moskali, Warszawa 1999.

Gierowski J.A., Historia Polski1764-1864, Warszawa 1984.

Groniowski K., Skowronek J., Historia Polski 1795-1914, Warszawa 1971.

Grzybowski K., Galicja 1848-1914. Historia ustroju politycznego na tle historii ustroju Austrii, Wrocław 1959.

Jezierski A., Leszczyńska C., Historia gospodarcza Polski, Warszawa 1997.

Kieniewicz S., Historia Polski 1795-1918, wydania różne.

Kieniewicz S. i inni, Trzy powstania narodowe: kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe, Warszawa 1992.

Korobowicz A., Witkowski W., Historia ustroju I prawa polskiego (1772-1918), Kraków 1998.

Kozłowski J., Wielkopolska pod pruskim zaborem w latach 1815-1918, Poznań 2004.

Kukiel M., Dzieje Polski porozbiorowej, 1795-1921, Londyn 1961.

Pobóg-Malinowski W., Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945, wydania różne.

Topolski J. (red.), Dzieje Polski, t. III: 1795-1918, Warszawa 1993.

Wandycz P., Pod zaborami. Ziemie Rzeczpospolitej w latach 1795-1918, Warszawa 1994.

Wereszycki H., Historia polityczna Polski (1864-1918), Wrocław 1990.

Wielka historia Polski, t. IV, Kraków 2003.

Wróbel P., Zarys dziejów Żydów na ziemiach polskich w latach 1880-1918, Warszawa 1991.

Efekty uczenia się:

WIEDZA – student:

K_W01 - ma podstawową wiedzę na temat dorobku historiografii i rozróżnia jej główne nurty

K_W04 - ma uporządkowaną wiedzę ogólną (obejmującą terminologię, teorie i metodologię) z zakresu nauk humanistycznych

K_W06 - ma uporządkowaną wiedzę z zakresu historii Polski od czasów najdawniejszych do współczesności

K_W08 - wymienia czynniki decydujące o pozycji państwa polskiego na arenie międzynarodowej

UMIEJĘTNOŚCI – student:

K_U08 - formułuje opinie dotyczące ważnych zagadnień społecznych, politycznych itp. w sposób krytyczny i obiektywny

K_U09 - potrafi wskazać, udowodnić i omówić wzajemne relacje różnych kierunków badań historycznych, takich jak historia polityczna, społeczna, gospodarcza, kultury, rodziny, gender history itp.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K_K01 - jest przekonany o korzyściach wynikających z poznawania dziejów ojczystych i świata

K_K06 - docenia i szanuje tradycję oraz dziedzictwo kulturowe ludzkości; ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy, Polski i swojego regionu

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin koncowy w formie testu pisemnego

Zakres tematów:

1. Ziemie polskie w okresie „długiego“ wieku XIX: problematyka chronologii

2. Historia Polski XIX wieku w historiografii polskiej, niemieckiej i rosyjskiej

3. Główne kierunki rozwojowe ziem polskich pod zaborami

4. Polska w okresie epoki napoleońskiej

5. Księstwo Warszawskie

6. Ziemie polskie od Kongresu wiedeńskiego do wybuchu Powstania Listopadowego

7. Powstanie Listopadowe

8. Polityka zaborców w latach 1831-1846/48

9. Powstanie Krakowskie i wiosna ludów w Wielkim Księstwie Poznańskim

10. Ziemie polskie w latach 1849-1863

11. Powstanie Styczniowe

12. Polityka zaborców wobec ziem polskich po 1864 roku

13. Procesy samomodernizacji społeczeństwa polskiego

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 14:30 - 16:00, sala 110
Albert Kotowski 8/8 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.