Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja badań historycznych w Polsce 1000-H11OBH-SD
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: K. Korzon, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, Wrocław 1992.
B. Miśkiewicz, Wstęp do badań historycznych, Warszawa, Poznań 1988.
Tradycja i współczesność. Księga pamiątkowa Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego 1930- 2005, Warszawa 2005
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Mazursko- Warmińskiego w Olsztynie, red. A. Kopiczko, Olsztyn 2013,
Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1956- 2006, red. B. Lapis i in., Poznań 2006,
P. Franaszek, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Nauka Polska, t. 15, 2006, s. 103- 131,
W. Wrzesiński, Historia na Uniwersytecie Wrocławskim i jej miejsce na mapie polskiej nauki historycznej w latach 1945- 2005, Sobótka, t. 64, nr 2/3, 2009, s. 609- 617.
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: Wykład interaktywny odwołujący się do wiedzy studentów.

Literatura:

Aleksander Swieżawski, Warsztat naukowy historyka. Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 2001.

M. Pawlak, J. Serczyk, Wstęp do badań historycznych, Bydgoszcz 1997.

Andrzej F. Grabski, Zarys historii historiografii polskiej, Poznań 2000.

Strony internetowe instytutów historii, towarzystw i innych instytucji.

Efekty uczenia się:

W01 – zna w sposób pogłębiony dorobek historiografii polskiej i obcej oraz rozróżnia przedstawicieli głównych nurtów i ocenia ich osiągnięcia naukowe (K_W01).

W02 – posiada wiedzę na temat metod przydatnych w badaniu różnych dziedzin życia w dawnych wiekach (K_W02, K_W16)).

W03 – zna zaawansowane metody badawcze w badaniu autentyczności i wartości informacyjnej źródeł (K_W04, K_W16).

W04 – rozumie podstawowe pojęcia i terminy występujące w metodologii historii i różnych naukach społecznych (K_W16).

W05 - zna instytucje organizujące i finansujące badania historyczne w Polsce (K_W01).

W06 – zna zasady poszanowania cudzej własności intelektualnej i je stosuje w praktyce (K_W18).

U01 – umie korzystać z różnorodnych źródeł informacji dotyczących prowadzonych badań historycznych (K_U01).

U02 – samodzielnie przygotowuje i weryfikuje materiały dotyczące stanu badań historycznych na określony temat (K_U01, K_U05).

U03 – potrafi uzyskać informacje o badaniach w bibliografiach i internetowych katalogach oraz bazach danych (K_U05).

U04 – redaguje poprawnie teksty historyczne z zastosowaniem właściwej terminologii (K_U06, K_U12).

U05 – potrafi przygotować kompleksowe omówienie stanu badań na zadany temat (K_U06).

U06 – potrafi zebrać materiały o działalności naukowej wybranych instytucji (K_U01).

K01 – weryfikuje poglądy naukowe w oparciu o znajomość nowych wyników badań (K_K01).

K02 – ocenia różne poglądy historyczne pod kątem ich wkładu w rozwój nauki historycznej (K_K02).

K03 – ma zrozumienie dla konieczności uwzględniania nowych osiągnięć ze względu na postęp badań (K_K05).

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, czas 45 minut (trzy pytania obejmujące materiał wykładów). Każda odpowiedź jest punktowana (0-3) punkty. Dostateczny - 4,5-5,5 pkt., dostateczny plus - 6 pkt., dobry - 6,5-7,5 pkt., dobry plus 8 pkt., b. dobry 8,5-9 pkt.

Przygotowanie krótkiej pisemnej informacji na zadany temat związany z tematyką wykładów (warunek dopuszczenia do egzaminu - student przesyła plik drogą elektroniczna najpóźniej dzień przed egzaminem).

Zakres tematów:

1. Instytucje badawcze w Polsce.

2. Uniwersytety i szkoły wyższe oraz ich udział w badaniach historycznych.

3. Instytuty pozauniwersyteckie – Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Ossolineum, Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego.

4. Polskie Towarzystwo Historyczne i towarzystwa specjalistyczne oraz regionalne.

5. Polska Akademia Umiejętności.

6. Archiwa.

7. Biblioteki naukowe, muzea i inne instytucje.

8. Instytucje finansujące badania (polskie i zagraniczne).

9. Czasopisma historyczne.

10. Podstawowe wydawnictwa źródłowe.

11. Współczesne kierunki badań historycznych w Polsce.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 12:45 - 14:15, sala 107
Tomasz Nowakowski 11/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.