Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Źródła do demografii historycznej 1000-H11ŹDH-SD
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: • Burzyński A., Elementy statystyki dla historyków, T. 1 i 2, Kraków 1980
• Holzer J. Z., Demografia, Warszawa 2003
• Kula W., Problemy i metody historii gospodarczej, Warszawa 1963.
• Michalewicz J., Elementy demografii historycznej, Warszawa 1979.
• Okólski M., Demografia Podstawowe pojęcia procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, Warszawa 2004.
• Okólski M., Fihel A., Demografia. Współczesne zjawiska i teorie, Warszawa 2012.
• Wyczański A. , Historyk wobec liczby, (w:) Metody i wyniki. Z warsztatu historyka dziejów społeczeństwa polskiego, red. S. Kalabiński, Warszawa 1980

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
ćwiczenia laboratoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
Literatura:

• T. Korzon, Lustracya dymów i pierwszy popis ludności w 1789 r. Lustracya w 1890, [w] Pierwszy spis domów i ludności Rzeczypospolitej Polskie w 1789, Warszawa 2005

• Liczba Żydów w Koronie z taryf w roku 1765, wyd. J. Kleczyński i F. Kluczycki, Kraków 1898

• Tabela miast, wsi, osad Królestwa Polskiego z wyrażeniem ich położenia i ludności alfabetycznie ułożona, Warszawa 1827,

• Gemeindelexikon für das Königreich Preussen auf Grund der Materialien der Volkszählung von 1. Dezember 1885, Bd. V. Posen, Berlin 1888,

• Drugi powszechny spis ludności z dn. 9 XII 1931 roku. Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność, Warszawa 1938

• http://stat.gov.pl/

• http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/socind/

• Rocznik Statystyczny RP (wybrane roczniki, numery)

• Roczniki demograficzny (wybrane numery) – dostępne online na stronach GUS

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega prezentacja przedstawiająca analizę wybranego źródła oraz kolokwium zaliczeniowe w formie testu.

50% pkt za prezentację; 50 % pkt za test (skala ocen: (90-100%) bardzo dobry; (75-89%) dobry; 60-74% dostateczny; poniżej 60% niedostateczny

Zakres tematów:

Demografia jako nauka. Demografia a demografia historyczna. Pojęcie i zakres badań. Początki i główne etapy rozwoju badań i myśli demograficznej. Wykorzystanie demografii w badaniach historycznych. Źródła i metody badawcze. Podstawowe zjawiska będące przedmiotem zainteresowania demografii historycznej (stan i reprodukcja ludności, struktury demograficzne, ruch naturalny ludności, stan cywilny, małżeńskość, umieralność, zachorowalność i śmiertelność, polityka ludnościowa, struktura społeczno-zawodowa ludności, struktura narodowościowa, etniczna i wyznaniowa, rodzina gospodarstwo domowe, mieszkania. Współczynnik feminizacji i maskulinizacji, piramida wieku, współczynnik zawierania małżeństw, rozpadu małżeństw. Rola i wykorzystanie XIX i XX-wiecznych źródeł do demografii historycznej. Dawne i współczesne Spisy powszechne ludności jako materiał badawczy. Ewidencja ludności. Analiza wybranych źródeł demograficznych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 12:00 - 12:45, sala 110
Katarzyna Grysińska-Jarmuła 11/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.