Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia teatru i muzyki 1000-H24HTiM-SD
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: • Banach A., Wybór maski: 11 teatrów klasycznych, Wrocław 1984.
• Bielawski L., Tradycje ludowe w kulturze muzycznej, Warszawa 1999.
• Encyklopedia teatru polskiego, http://www.encyklopediateatru.pl/projekt-etp

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody pracy ze źródłami
Literatura:

• Berthold M., Historia teatru, Warszawa 1980.

• Chomiński J. M., Wilkowska-Chomińska K., Historia muzyki. T. 1-2. Kraków 1990.

• Dzieje muzyki polskiej w zarysie, red. Tadeusza Ochlewskiego, Warszawa 1983.

• Historia muzyki powszechnej , red. J. M., Chomiński , T. 1-2, Kraków 1957-1965.

• Historia teatru, red. J.R. Brown, Warszawa 2007.

• Raszewski Zbigniew, Krótka historia teatru polskiego, t. 1-3, Warszawa 1990.

• Schaeffer B., Dzieje kultury muzycznej, Warszawa 1995.

Efekty uczenia się:

WIEDZA – student

W01 - zna zależności pomiędzy zachodzącymi przemianami politycznymi i gospodarczymi a kulturalnymi (K_W03)

W02 – ma wiedzę w zakresie znajomości podstawowych zagadnień związanych z rozwojem życia muzycznego i teatralnego w poszczególnych epokach historycznych terminologię (K_W10)

W03 – ilustruje przemiany kulturowe i ich wpływ obraz poszczególnych epok historycznych (K_W12)

W04 – ma szczegółową wiedzę w zakresie cech charakterystycznych kolejnych etapów rozwoju życia muzycznego i teatralnego (K_W14)

W05 – posiada wiedzę na temat wpływu kultury na świadomość i tożsamość współczesnych społeczeństw (K_W14)

UMIEJĘTNOŚCI - student:

U01 – umiejętnie analizuje i interpretuje działa muzyczne i teatralne pochodzące z różnych epok historycznych (K_U06)

U02 - –formułuje opinie i potrafi przedstawić odpowiednia argumentację odnośnie poszczególnych zjawisk z zakresu życia kulturalnego (K_U08)

U03 – potrafi charakteryzować zjawiska z zakresu kultury w kontekście uwarunkowań geograficznych (K_U10)

U04 – umiejętnie wyszukuje materiały źródłowe do historii teatru i muzyki, archiwalne zapisy, etc. Potrafi ocenić wartość merytoryczna pozyskanego materiału (K_U16)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 – ma świadomość korzyści płynących z poszerzania swojej wiedzy na temat świata (K_K04)

K02 – jest przekonany o potrzebie podnoszenia poziomu swojej wiedzy (K_K06)

K03 – aktywnie propaguje swoja wiedzę na temat zjawisk kulturowych w przeszłości (K_K08)

Metody i kryteria oceniania:

aktywny udział w ćwiczeniach praktycznych, praca zaliczeniowa – prezentacja, kolokwium zaliczeniowe w formie tekstu.

30% pkt za aktywny udział w zajęciach, 70 % prezentacja. Skala ocen za prezentację. 5,0 - student w sposób wyczerpujący przedstawił dane zagadnienie, 4,0 - student poprawnie przedstawił zagadnienie, ale bez uwzględnienia literatury najnowszej lub pominął istotne kwestie, 3,0 - student pobieżnie przedstawił temat lub przygotował go w oparciu o jedno źródło, 2,0 - student nie oddał pracy lub praca wykazywała znamiona plagiatu.

Zakres tematów:

Teatr na przestrzeni dziejów i jego rola w poszczególnych okresach historycznych. Największe i najbardziej znaczące pod względem artystycznym, nowatorskim inscenizacje teatralne na przestrzeni dziejów. Nowatorskie elementy w teatrze poszczególnych epok historycznych. Cechy charakterystyczne. Twórcy teatralni i ich największe dzieła i ich inscenizacje. Muzyka i jej różne klasyfikacje. Muzyka ludowa, rozrywkowa i profesjonalna na przestrzeni dziejów. Cechy charakterystyczne, twórcy i odbiorcy. tzw. Muzyka narodowa. Wielcy kompozytorzy i ich dzieła. Muzyka w Polsce w czasach nowożytnych i w okresie zaborów. Rola muzyki i teatru w życiu człowieka

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 10:00 - 10:45, sala 110
Katarzyna Grysińska-Jarmuła 8/8 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.