Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Polski XX wieku 1000-SM11HP-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Ajnenkiel A., Parlamentaryzm II Rzeczypospolitej, Warszawa 1975.
Batowski H., Między dwiema wojnami 1919-1939. Zarys historii dyplomatycznej, Kraków 1988.
Chałupczak H., Browarek T., Mniejszości narodowe w Polsce 1918-1995, Lublin 1998.
Chojnowski A., Piłsudczycy u władzy. Dzieje Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, Warszawa – Wrocław – Kraków – Gdańska – Łódź 1986.
Cichoracki P., Legenda i polityka. Kształtowanie się wizerunku Marszałka Józefa Piłsudskiego w świadomości zbiorowej społeczeństwa polskiego w latach 1918-1939, 2005.
Duraczyński E., Polska 1939-1945. Dzieje polityczne, Warszawa 1999.
Farys J., Pajewski J. (red.), Gabinety II Rzeczypospolitej, Poznań 1991.
Friszke A., Polska. Losy państwa i narodu 1939-1989, Warszawa 2003.
Garlicki A., Józef Piłsudski 1867-1935, Warszawa 2008.
Garlicki A., Karuzela. Rzecz o okrągłym stole, Warszawa 2003.
Holzer J., Mozaika polityczna II Rzeczypospolitej, Warszawa 1974.
Karski J., Wielskie mocarstwa wobec Polski 1919-1945. Od Wersalu do Jałty, Lublin 1998.
Kawalec K., Spadkobiercy niepokornych. Dzieje polskiej myśli politycznej 1918-1939, Wrocław-Warszawa-Kraków 2000.
Kersten K., Między wyzwoleniem a zniewoleniem. Polska 1944-1956, Londyn 1993.
Landau Z., Tomaszewski J., Gospodarka Polski międzywojennej, t. 1 - 4, Warszawa 1967 – 1989.
Łozińscy Maja i Jan, Życie codzienne i niecodzienne w przedwojennej Polsce, Warszawa 1999.
Madajczyk Cz., Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t. 1 - 2, Warszawa 1970.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
Metody dydaktyczne - inne: pogadanka, prezentacje multimedialne, praca z mapą
Literatura:

Albert A., Najnowsza historia Polski, cz. 1-4, Londyn 1989.

Brzoza Cz., Sowa L. A., Historia Polski 1918-1945, Kraków 2007.

Czubiński A., Historia Polski XX wieku, Poznań 2000.

Dudek A., Historia polityczna Polski 1989-2012, Warszawa 2013

Eckert M., Historia polityczna Polski 1918-1939, Warszawa 1985.

Landau Z., Tomaszewski J., Zarys historii gospodarczej Polski 1918-1939 (wydań wiele).

Paczkowski A., Pół wieku dziejów Polski 1939-1989, Warszawa 1996.

Roszkowski A., Najnowsza historia Polski 1914-1989(wydań wiele).

Tomaszewski J., Rzeczypospolita wielu narodów, Warszawa 1985.

Watt R. M., Gorzka chwała. Polska i jej los 1918-1939, Warszawa 2005.

Wapiński R., Pokolenia Drugiej Rzeczypospolitej, Wrocław-Warszawa-Kraków 1993.

Żenczykowski T., Polska Lubelska, Warszawa 1990

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium zaliczeniowe, które uwzględnia wszystkie efekty kształcenia. Oceny i skala wg kryteriów powszechnie stosowanych.

Zakres tematów:

Sprawa polska podczas I wojny światowej i udział w niej Polaków. Kształtowanie się odrodzonego państwa polskiego i demokracji parlamentarnej. Sejm Ustawodawczy. Rola Naczelnika Państwa. Konstytucja marcowa i jej główne zasady. Narastanie kryzysu wewnętrznego w państwie polskim. Przewrót majowy: geneza, przebieg, konsekwencje. Rządy sanacji. Rola i znaczenie J. Piłsudskiego w dziejach II RP. System polityczny w II RP. Struktura społeczna i narodowościowa. Udział mniejszości narodowych w życiu publicznym. Problem tolerancji i antysemityzmu. Reformy gospodarcze: skarbowo-walutowa i rolna. Wojna celna z Niemcami. Kryzys gospodarczy i metody jego zwalczania. Budowa COP. Kampania wrześniowa i jej rezultaty. Przekształcenia terytorialno-polityczne na ziemiach polskich. Polityka okupanta niemieckiego i radzieckiego: metody, skuteczność. Życie w okupowanym kraju. Kształtowanie się władzy ludowej na ziemiach polskich. Walka z opozycją niepodległościową i Kościołem katolickim. Przełomy polityczne Polsce doby PRL (październik 1956, marzec 1968, grudzień 1970). Geneza i skutki. Przemiany polityczne początku lat 80. XX wieku a zmiany ustrojowe w Polsce. Powstanie „Solidarności”. Stan wojenny. Demokratyzacja życia politycznego. Transformacja ustrojowa i polityczna w Polsce po 1989 roku.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 12:45 - 14:15, sala 110
Katarzyna Grysińska-Jarmuła 22/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.