Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka zagraniczna Polski 1000-SM12PZP-SP
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: zarnocki A., Kondrakiewicz D., Uwarunkowania, koncepcje i realizacja polityki zagranicznej Polski, [w:] Międzynarodowe stosunki polityczne, red. M. Pietraś, Lublin 2006, s. 601-627.
Dębski S., „Polityka wschodnia” – mit i doktryna, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2006, nr 3, s. 5-18.
Dumała A., Unia Europejska w polityce zagranicznej Polski po 1989 roku, [w:] Międzynarodowe stosunki polityczne, red. M. Pietraś, Lublin 2006, s. 628-659.
Krasuski Jerzy, Polska-Niemcy, Stosunki polityczne od zarania po czasy najnowsze, Poznań 2003.
Kukułka Józef, Traktaty sąsiedzkie Polski Odrodzonej, Wrocław–Warszawa-Kraków 1998.
Madera Andrzej Józef, Polska polityka Zagraniczna. Europa Środkowo-Wschodnia 1989-2003, Kraków 2003.
Pietraś Z. J., Polityka zagraniczna państwa, [w:] Współczesne stosunki międzynarodowe, red. T. Łoś-Nowak, Wrocław 1997, s. 161-174.
Sierpowski S., Polityka zagraniczna Polski międzywojennej, Warszawa 1994.
Szczepanik K., Dyplomacja Polski 1918-2000. Struktury organizacyjne, Warszawa 2000.
Tomala M., Od porozumienia do współpracy. Stosunki polsko-niemieckie w latach 1991-2001.
Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, red. R. Zięba, Toruń 2004.
Artykuły z czasopisma „Roczniki Polskiej Polityki Zagranicznej” omawiające bieżące stosunki Polski z sąsiadami
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
Metody dydaktyczne - inne: pogadanka, dyskusja, analiza i interpretacja tekstów źródłowych
Literatura:

Kamiński M. K., Zacharias M. J., Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939, Warszawa 1998.

Karski J., Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919-1945. Od Wersalu do Jałty, Lublin 1998.

Polityka zagraniczna RP 1989-2002, red. R. Kuźniar, K. Szczepanik, Warszawa 2002.

Szczepanik K., Kupiecki R., Polityka zagraniczna Polski 1918-1994, Warszawa 1995.

Zając J., Zięba R., Polska w stosunkach międzynarodowych 1945-1989, Toruń 2005.

Zięba R., Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie, Warszawa 2010

Polska na arenie międzynarodowej – współczesne wyzwania, red. J. Piątek, R. Podgórzańska, Toruń 2009.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia praktyczne + pozytywne oceny z kolokwiów zaliczeniowych

Zakres tematów:

Pojęcie, istota, wyznaczniki, cele, funkcje i instrumenty polityki zagranicznej. Pojęcie traktatu, ich specyfika i różnorodność. Sytuacja międzynarodowa Polski po I wojnie światowej. Sprawa polska na konferencji wersalskiej. Problem kształtowania się granic państwa polskiego. Główne problemy, kierunki, etapy i uwarunkowania polskiej polityki zagranicznej w okresie II RP. Polityka zagraniczna II RP wobec Rosji/ZSRR. Stosunki polsko-niemieckie w okresie II RP. Sprawa polska na arenie międzynarodowej podczas II wojny światowej. Polityka zagraniczna po 1945 roku wobec państw Bloku Wschodniego i wobec państw Europy Zachodniej. Stosunki Polski z państwami niemieckimi latach 1945-1989. Pozycja międzynarodowa Polski w 1989 roku i ówczesne koncepcje polityki zagranicznej Polski. Stosunki polsko-niemieckie w dobie jednoczenie się państw niemieckich i po procesie zjednoczenia. Integracja europejska i członkostwo Polski w UE i w NATO. Polska polityka wschodnia (wobec Ukrainy, Białorusi, Litwy). Stosunki polsko-rosyjskie po 1989 roku. Polityka zagraniczna wobec USA, Francji i Wielkiej Brytanii.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 9:15 - 10:45, sala 14
Katarzyna Grysińska-Jarmuła 20/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.