Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie 1000-SM23WPP-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Dobrzeniecki Karol , Korycka-Zirk Milena, Wstęp do prawoznawstwa. Ćwiczenia i materiały, Toruń 2010.
Korybski A. , Leszczyński L. , Pieniążek A., Wstęp do prawoznawstwa, Lublin 2009.
Kufel J., Siuda W., Prawo gospodarcze dla ekonomistów, Poznań 2001.
Siuda W. Elementy prawa dla ekonomistów, Poznań 2003 i nast.
Studia z teorii polityki, red. A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak, Wrocław 1999.
Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, red. B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Lublin 2007.
Zieliński E., Nauka o państwie i polityce, Warszawa 1999.
Portal edukacyjny Sejmu RP http://edukacja.sejm.gov.pl
Portal internetowy Sejmu RP http://www.sejm.gov.pl
Metody dydaktyczne: wykład monograficzny
wykład w toku problemowym
Literatura:

Dubel L., Korybski A., Makwart Z., Wprowadzenia do nauki o państwie i polityce, Zakamycze 2002.

Łopatka A. , Encyklopedia prawa, Warszawa 1995.

Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, wyd. VIII, Toruń 2010.

Roskin M. G., Wprowadzenie do nauk politycznych, Poznań 2001.

Salamonowicz Zbigniew, Wstęp do prawoznawstwa, Szczytno 2010.

Seidler G.L., Groszyk H., Pieniążek A., Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie, Lublin 2003.

Winczorek P., Wstęp do nauki o państwie, Warszawa 1995.

Portal Polskiego Serwer Prawa http://lex.pl

Efekty uczenia się:

WIEDZA – student:

W01

definiuje podstawowe pojęcia nauki prawa i pozycji jednostki w państwie

W02

rozpoznaje zachodzące podczas tworzenia i stosowania prawa procesy

W03

identyfikuje problemy podczas stosowania norm prawnych

W04

posiada wiadomości dotyczące relacji miedzy prawem a innymi systemami normatywnymi

W05

zna i identyfikuje równe gałęzie praw i potrafi je scharakteryzować

UMIEJĘTNOŚCI - student:

Umiejętności – student:

U01

interpretuje przebieg procesów prawnych i ich relacje do innych systemów

U02

znajduje i klasyfikuje źródła prawa niezbędne do poznania treści norm prawnych

U03

praktycznie wykorzystuje źródła prawa w analizie tekstów prawnych

U04

klasyfikuje rodzaje norm i przepisów prawnych,

U05

wyszukuje i klasyfikuje normy przynależne do danych gałęzi prawa

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01

ma świadomość konieczności przestrzegania systemów normatywnych

K02

jest przekonany o korzyściach wynikających z znajomości źródeł prawa i ich treści

K03

potrafi wykorzystać i uzupełnić nabytą wiedzę i umiejętności w oparciu o znane mu źródła prawa.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny test jednokrotnego wyboru (60% i powyżej poprawnych odpowiedzi – ocena dostateczny, 70% i powyżej ocena dostateczny plus, 80% i powyżej ocena dobry, 90% i powyżej ocena dobry plus, 95% i powyżej ocena bardzo dobry)

Zakres tematów:

Charakterystyka nauk prawnych. Pojęcie prawa i jego funkcje. Problem definicji prawa. Prawo jako zespół norm postępowania. Relacje miedzy prawem a państwem. Prawo wewnętrzne a prawo międzynarodowe publiczne. Koncepcje pojmowania prawa.

System prawa. Cechy formalne w prawie: spójność i zupełność. Luki prawne. Typy systemów prawa (system kontynentalny, system common law). Systemy konkretne, pionowa i pozioma systematyzacja prawa, prawo publiczne i prywatne.

Stosunek prawny – pojęcie i charakterystyka. Fakty prawne. Podmioty stosunku prawnego (zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych) i przedmiot stosunku prawnego.

Źródła prawa: znaczenie materialne i formalne. Tworzenie prawa (prawo stanowione, kontraktowe, precedensowe, zwyczajowe). Podstawowe zasady techniki prawodawczej, Budowa tekstu prawnego. Publikacja i ogłoszenie aktu prawodawczego.

Wykładnia prawa (pojęcie, podział i model wykładni) Dyrektywy wykładni i ich rodzaje. Domniemania interpretacyjne. Reguły wnioskowań prawniczych.

Obowiązywanie, stosowanie i przestrzeganie prawa. Reguły kolizyjne, Pojęcie obowiązywania prawa; aspekt czasowy, terytorialny. Pojęcie przestrzegania prawa, Pojęcie stosowania prawa, typy stosowania prawa, Etapy stosowania prawa.

Charakterystyka wybranych gałęzi prawa (prawo konstytucyjne, prawo administracyjne, prawo cywilne) System źródeł prawa w Polsce.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 12:45 - 14:15, sala 14
Agnieszka Wedeł-Domaradzka 24/28 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.