Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe stosunki polityczne 1000-SM24MSP-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Aleksandrowicz T., Terroryzm międzynarodowy, Toruń 2008; Bankowicz M., Przywódcy polityczni współczesnego świata. Mężowie stanu, demokraci i tyrani, Kraków 2007; Bartlett C., Konflikt globalny. Międzynarodowa rywalizacja wielkich mocarstw w latach 1880-1990, Wrocław 1997; Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku, Warszawa 2006; Borkowski R., Terroryzm ponowoczesny. Studium z antropologii polityki, Toruń 2006; Calvocoressi P., Polityka międzynarodowa po 1945 r., Warszawa 2005; Czubiński A., Europa w XX wieku. Zarys historii politycznej, Poznań 2006; Dobrzycki W., Stosunki międzynarodowe w Ameryce Łacińskiej, Warszawa 2000; Fursenko A., Naftali T., Tajna wojna Chruszczowa, Warszawa 2007; Gaddis J. L., Teraz już wiemy... Nowa historia zimnej wojny, Warszawa 1997; Handy C., Wiek paradoksu. W poszukiwaniu sensu przyszłości, Warszawa 1996; Historia XX wieku pod red. Richarda W. Bullieta, Warszawa 2001; Hobsbawm E., Wiek skrajności, Warszawa 1999; Huntington S., Trzecia fala demokracji, Warszawa 1995; Kengor P., Ronald Regan i obalenie komunizmu, Warszawa 2008; Kennedy P., Rewolucyjny karnawał. Europa Środkowa 1989, Wrocław 2005; Kosińska K., Zbrodnie ludobójstwa w prawie międzynarodowym, Toruń 2009; Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869-2006, red. P. Ostaszewski, Warszawa 2006; Kubiak K, Wojny, konflikty zbrojne i punkty zapalne na świecie. Informator 2007, Warszawa 2007; Kuźniar R., Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, Warszawa 2000; Latoszek E., M. Proczek, Organizacje międzynarodowe. Założenia, cele, działalność, Warszawa 2001; Marszałek M., Limanowski J. T., Operacje pokojowe Organizacji Narodów Zjednoczonych. Geneza. Struktura. Planowanie, Warszawa 2011; Nye J., Konflikty międzynarodowe, Warszawa 2009; Ognik H., Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, w: Europejskie struktury współpracy, red. S. Parzymies, Warszawa 1995; Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa na obszarze WNP, pod red. A. Legockiej i K. Malaka, Warszawa 2008; Rolbiecki W., Przewidywanie przyszłości. Elementy prognozologii, Warszawa 1970; Stiglitz J.E., Globalizacja, Warszawa 2004; Wendt A., Społeczna teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa 2007; Wiatr J., Europa pokomunistyczna, przemiany państw i społeczeństw po 1989 roku, Warszawa 2006; Zarys historii Europy. XX wiek (po 1945 roku), pod red. M. Fulbrook, Warszawa 2004.
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: Wykład z elementami konwersatoryjnymi; wykład z elementami analizy i interpretacji źródeł; prezentacje multimedialne.

Literatura:

Burchill S., Devetak R. i in., Teorie stosunków międzynarodowych, Warszawa 2006; Czaputowicz J., Bezpieczeństwo międzynarodowe: współczesne koncepcje, PWN, Warszawa 2012; Hainisch S., Frank C., Maull H. W., Role Theory in International Relations, Routledge 2011; Jackson R., Sorensen G., Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych. Teorie i kierunki badawcze, Kraków 2006; Kukułka J., Historia współczesnych stosunków międzynarodowych 1945-2000, Warszawa 2007; Łoś-Nowak T., Stosunki międzynarodowe. Teorie – systemy – uczestnicy, Wrocław 2000; Marszałek M., Operacje utrzymania i wymuszania pokoju w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego, Geneza. Stan obecny. Perspektywy, Warszawa 2014; Międzynarodowe stosunki polityczne, pod red. M. Pietrasia, Lublin 2007; Międzynarodowe stosunki polityczne, red. E. Cziomer, Kraków 2008; Międzynarodowe stosunki polityczne, red. W. Malendowski i C. Mojsiewicz, Poznań 1996; Mingst K., Podstawy stosunków międzynarodowych, Warszawa 2006; Ostaszewski P, Międzynarodowe stosunki polityczne. Zarys wykładu, Warszawa 2008; Parzymies S., Stosunki międzynarodowe w Europie 1945-1999, Warszawa 1999; Spory i konflikty międzynarodowe. Aspekty prawne i polityczne, red. W. Malendowski, Wrocław 2000; Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, pod red. E. Haliżak, R. Kuźniar, Warszawa 2006; Szymborski W., Międzynarodowe stosunki polityczne, Bydgoszcz 2007; Świerkocki J., Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych, PWE 2004; Współczesne stosunki międzynarodowe, pod red. T. Łoś-Nowak, Wrocław 1997.

Metody i kryteria oceniania:

─ Egzamin końcowy, do którego student dopuszczany jest na podstawie zaliczenia ćwiczeń, przeprowadzany jest w formie pisemnej składającej się z trzech bloków (pytania otwarte). Pierwszy - testowy, drugi - pytania krótkiej odpowiedzi, trzeci - jedno pytanie opisowe: czas 60 minut. W uzasadnionych przypadkach ( głównie studenci zagraniczni) istnieje możliwość zdania egzaminu w formie ustnej, po wcześniejszym zaliczeniu ćwiczeń.

Skala ocen: dostateczny (51-60% puli punktowej); dostateczny plus (61-70%); dobry (71-80%); dobry plus (81-90%); bardzo dobry (91-100%). Na egzaminie obowiązuje zakres problematyki będącej przedmiotem wykładów i ćwiczeń.

Zakres tematów:

MSP - merytoryczne i metodologiczne wprowadzenie do przedmiotu. Uczestnicy stosunków międzynarodowych. Polityczno-prawne formy MSP. Czynniki determinujące międzynarodowe środowisko polityczne. Struktura i funkcjonowanie międzynarodowego ładu politycznego. Zimnowojenny ład bipolarny (ze szczególnym uwzględnieniem problem niemieckiego). Strategie unilateralne i multilateralne w realizacji interesów bezpieczeństwa państw. Międzynarodowe systemy bezpieczeństwa zbiorowego. Międzynarodowe systemy kontroli zbrojeń, narzędzia i instrumenty międzynarodowych systemów bezpieczeństwa. Ekonomia narzędziem polityki zagranicznej (ekonomia siły – siła ekonomii). Transformacja w państwach Europy Środkowowschodniej i Polsce. Konflikty międzynarodowe (ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy). Polska w międzynarodowych stosunkach politycznych. Kwestia narodowa i religijna w XX i XXI wieku.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:00 - 12:30, sala 12
Andrzej Zaćmiński 24/23 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.