Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka bezpieczeństwa Unii Europejskiej 1000-SM24PBUE-SD
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: A. Adamczyk, J. Borkowski, ( red.) Regionalizm polityka regionalna w Unii Europejskiej, Warszawa 2005
M. Adamczuk, terroryzm indywidualny jako zagrożenie dla bezpieczeństwa europejskiego [ w:] Zamach w Norwegii. Nowy wymiar zagrożenia terroryzmem w Europie ( red.) K. Lidel, P. Piasecka, T. R. Aleksandrowicz, Warszawa 2011
J. Adamski, Nowe technologie w służbie terrorystów, Warszawa 2007
T. R. Aleksandrowicz, Terroryzm jako walka informacyjna [ w:] Zarządzanie informacją i energią w systemie bezpieczeństwa Unii Europejskiej ( red.) B. Sitek, R. Trzaskalik, Józefów 2010.
T. R. Aleksandrowicz, Terroryzm międzynarodowy. Bezpieczeństwo dziś i jutro, Warszawa 2015
B. Balcerowicz, Strategia obronna Unii Europejskiej, a strategie narodowe państw członkowskich , [ w:] Polityka zagraniczna i wewnętrzna państw w procesie integracji europejskiej, red. E. Haliżak, Bydgoszcz - Warszawa 2004
B. Balcerowicz, Siły zbrojne w stanie pokoju i kryzysu, wojny, Warszawa 2010
Benjamin R. Barber, Dżihad kontra McŚwiat, Warszawa 2007
J. Bracz, Jednolity Akt Europejski.Zagadnienia prawne i instytucjonalne, Warszawa 1991
J. Bracz, Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2002
R. Białoskórski, Centrum Satelitarne UE , ,,Wojsko i Wychowanie", nr 4/2002
A. Biegaj, Stanowisko Stanów Zjednoczonych wobec Wspólnej Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, ,,Sprawy Międzynarodowe", nr 1/2000
S. Bielański, Włochy wobec idei Europejskiej Wspólnoty Obronnej, Warszawa 2004
W. Bojkało, Koncepcja Konwentu Adenauera i jej realizacja w polityce zagranicznej 1945 - 1954, Wrocław 1995
Z. Brzeziński, Druga szansa. Trzej prezydenci i kryzys amerykańskiego supermocarstwa, Warszawa 2008
P. Calvacoressi, Polityka międzynarodowa 1945 - 2000, Warszawa 2002
A. Ciupiński, Dyplomacja wielostronna, Warszawa 2003
A. Ciupiński, H. Binkowski, A. Legucka ( oprac.), Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych.Materiały do studiowania, Warszawa 2003
A. Ciupiński, Perspektywa europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony, Warszawa 1997
A. Ciupiński, Perspektywy Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony [ w:] Unia Europejska jako wspólnota bezpieczeństwa, M. Kaliński ( red.naukowy), Materiały z Konferencji Naukowej, Warszawa 2003
A. Ciupiński, Polska prezydencja wobec rozwoju Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony [ w:] Polska prezydencja wobec wyzwań współczesnej Unii Europejskiej, A.Legucka ( red.), Warszawa 2012
A. Ciupiński Unia Europejska a współczesne środowisko bezpieczeństwa . [ w:] Struktury euroatlantyckie wobec nowych zagrożeń bezpieczeństwa, J. Czaja (red.) projekt badawczy A. N. Warszawa 2008
Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku. Perspektywa politologiczna i prawna, red. naukowa A. Podraza, P. Potakowski, K. Wiak, Warszawa 2013
R. Czulda, Polityka bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii w latach 1945 - 1955, Łódź 2014
K. Danielewicz, Terroryzm w Afryce. Geneza oraz przebieg konfliktu w Mali w latach 2012 - 2014, Oświęcim 2016
M. Drygiel, Koncepcje adaptacyjne Polski wobec systemu bezpieczeństwa UE, ,,Studia i Analizy Europejskie" 2011, nr 2 (8)
J. Dziuba, Unia Europejska a Gruzja. Rok po wojnie sierpniowej ,, Analizy Natolińskie" 2009, nr 10 ( 42)
D. Estulin, W imię Allaha. Historia o tym jak Zachód wykreował, sfinansował i rozpętał islamski terroryzm, wydanie I, Katowice 2016
N. Gnesotto, Przyszłość Europy Strategicznej. Słowo wstępne M. Zaborowski, Warszawa 2012
F. Gołemski, Stanowisko brytyjskie wobec problemu europejskiej tożsamości obronnej ,, Sprawy Międzynarodowe" 1999, nr 2
B. Górka - Winter, E. Posel - Częścik, Europejska tożsamość w dziedzinie Bezpieczeństwa i Obrony - perspektywa państw NATO pozostających poz Unią Europejską, ,,Polski Przegląd Dyplomatyczny" 2002, nr 5, t. 2
A. Gradziuk, Stanowisko Wielkiej Brytanii wobec europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony ,, Biuletyn PISM" 2004 , nr 3
V. Grotowicz, Terroryzm w Europie Zachodniej. W imię lepszej sprawy, Warszawa - Wrocław 2000
J. Gryz ( red. naukowy), System reagowania kryzysowego Unii Europejskiej. Struktura -- charakter - obszary, Toruń 2009
J. Gryz, Unia Zachodnioeuropejska. Bezpieczeństwo Polski w zmieniającej się Europie, Toruń 1997
L. Hladky, Dwanaście lat po Dayton - rzeczywistość i iluzje, [ w:] Europejski protektorat? Bośnia i Hercegowina w perspektywie grodkowskiej, M. Gniazdowski ( red.), Warszawa 2008
S. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Warszawa 2008
A. Jaraczewska - Romaniuk, Unia Europejska a idee transatlantyckie - Partnerstwo transatlantyckie u progu nowego wieku , [ w:] Unia Europejska. Nowy typ wspólnoty międzynarodowej, E. Haliżak, S. Parzymies ( red.), Warszawa 2002
J. Kaczmarek, NATO - Europa - Polska. Wrocław 2000
K. Karolczak, Terroryzm i polityka. Lata 2009 - 2013, Warszawa 2004
J. Kepel, A. Jardin, Terror we Francji. Geneza francuskiego dżihadu, Warszawa 2017
J. Kiwerska, Bezpieczeństwo europejskie w polityce Stanów Zjednoczonych pod koniec XX wieku, Poznań 2000
A. Konarzewska, Grupy bojowe UE. Zaczątek euro armii, ,,Bezpieczeństwo Narodowe" 2007, nr 3 - 4
St. Kosmynka, Święta wojna w AL - Andalus. Przeobrażenia aktywności dżihadystycznych komórek terrorystycznych w Hiszpanii w latach 1995 - 2012, Łódź 2015
St. Kosmynka, Od Boga do terroru. Rola religii w ideologii dżihadyzmu na przykładzie organizacji AL - Kaida, Łódź 2012
P. Kost, Ukraina wobec Unii Europejskiej 1991 - 2010, Toruń 2012
S. Koziej, ESDP - nadzieje i obawy euroatlantyckie [ w:] Europejska koncepcja bezpieczeństwa, M. Burek ( oprac.), Kraków 2003
S. Koziej, Euroatlantycki tandem bezpieczeństwa, [ w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wyzwania XXI wieku, P. Olszewski, T. Kapuśniak, W. Lizak ( red.) Radom 2009
S. Koziej, Bezpieczeństwo i obronność Unii Europejskiej, ,,Myśl Wojskowa" 2005, nr 1
S. Koziej, Pierwsza dekada w strukturach bezpieczeństwa NATO i UE - strategiczne doświadczenia Polski,, Bezpieczeństwo Narodowe" 2012, nr 2
S. Koziej, Między piekłem a rajem: szare bezpieczeństwa na progu XXI wieku, Toruń 2006
J. Krasuski, Historia polityczna Europy Zachodniej 1945 - 2002, Poznań 2003
J. Krasuski, Polityka czterech mocarstw wobec Niemiec 1945 - 1949, Poznań 1967
T. Krzywda, Relacje między ESDP a NATO, [ w:] Europejska koncepcja bezpieczeństwa, M. Burek ( oprac.), Kraków 2003
J. Kukułka, Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945 - 2000, wydanie IV poprawione i rozszerzone, Warszawa 2002
Ł. Kulesa, Operacje pokojowe w Afryce - implikacje dla Polski, ,,Biuletyn PISM", 24.08. 2005
R. Kupiecka, Od Londynu do Waszyngtonu. NATO w latach dziewięćdziesiątych, Warszawa 1998
A. Kuryłowicz - Rodzoch, M. Zawistowska, Rozwój współpracy państw Unii Europejskiej w dziedzinie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa ,,Sprawy Międzynarodowe" 1996, nr 2
R. Kuźniar, Polityk i siła. Studia strategiczne. Zarys problematyki, Warszawa 2005
M. Lakomy, Stany Zjednoczone w polityce zagranicznej Francji w okresie pozimnowojennym, Toruń 2011
A. Legucka, Podstawy normatywne reagowania kryzysowego Unii Europejskiej, [ w:] System reagowania kryzysowego Unii Europejskiej, J. Gryz ( red. naukowy)
D. Liszczyk,, Rozwiązanie Unii Zachodnioeuropejskiej, ,,Biuletyn PISM" 18.05. 2010
W. Lizak, Afrykańskie instytucje bezpieczeństwa, Warszawa 2012
J. Łaptos, W. Prażuch, A.Pytlarz, Historia Unii Europejskiej, Kraków 2003
K. Łastawski, Od idei do integracji europejskiej, Warszawa 2003
M. Łuszczak, Społeczność międzynarodowa wobec zagrożeń dla bezpieczeństwa morskiego w rejonie Rogu Afryki, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wyzwania i zagrożenia XX wieku, P. Olszewski, T. Kapuśniak, W. Lizak ( red.) Radom 2009
K. Malinowski, Przemiany niemieckiej polityki bezpieczeństwa 1990 - 2005, Poznań 2009
T. Makowski, A. Głuśniewski, Samoloty wojskowe Europy, Warszawa 1997
M. Marszałek, Siły powietrzne w operacjach reagowania kryzysowego, Warszawa 2007
G. Michałowska - Gorywoda ( red.) Unia Europejska, podręcznik akademicki, Warszawa 1994
G. Michałowska - Gorywoda, Integracja Europejska. Instytucje. Polityka. Prawo, Warszawa 2003
D. Milczarek, Pozycja i rola Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych. Wybrane aspekty teoretyczne, Warszawa 2003
K. Miszczak, Niemcy i Polska wobec europejskiej polityki bezpieczeństwa ,, Sprawy Międzynarodowe" 2005, nr1
P. Natkański, Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Europejskiej Tożsamości Bezpieczeństwa i Obrony, Toruń 2007
P. Olszewski, T. Kapuśniak, T. Lizak, Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wyzwania i zagrożenia XX wieku, Radom 2009
B. Pacek, Operacje wojskowe Unii Europejskiej. Na przykładzie misji EUFOR Tchad/RCA, Warszawa 2010
S. Parzymies, Od pojednania do wspólnego bezpieczeństwa. Wojskowe aspekty stosunków Paryż - Bonn, Warszawa 1990
S. Parzymies, Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2009
A. D. Rotfeld, Bezpieczeństwo euroatlantyckie: ciągłość i zmiana, Warszawa 2013
J. Starzyk, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE, Warszawa 2001
H. Storhaug, Islam. Jedenasta plaga, Katowice 2017
Stosunki międzynarodowe w regionie Bliskiego Wschodu. Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, Warszawa 2016
Reagowanie na zamachy terrorystyczne. Wybrane zagadnienia, red.naukowa J. Stelmach, wydanie I, Warszawa 2016
K. Surdyk, Konflikt ukraiński w rozgrywkach geopolitycznych, wydanie I, Warszawa 2017
A. Szlachter, Walka z terroryzmem w Unii Europejskiej, Toruń 2006
M. Thatcher, Moje lata na Downing Street, Warszawa 2012
Terroryzm wczoraj i dziś. Księga pamiątkowa na 10 - lecie Centrum Badań nad terroryzmem Collegium Civitas, red. naukowa K. Liedel, P. Piasecka,, Warszawa 2015
M. Waldenberg, Narody zależne, mniejszości narodowe w Europie Środkowo - Wschodniej, Warszawa 2000
M. Waldenberg, Rozbicie Jugosławii. Od separacji Słowenii do wojny kosowskiej, Warszawa 2003
P. Wawrzyk, Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej, Warszawa 2009
K. Wiaderny - Bidzińska, Polityczna integracja Europy Zachodniej, Toruń - Warszawa 2009
J. Zając, Role Unii Europejskiej w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, Warszawa 2010
J. Zajączkowski, Unia Europejska a bezpieczeństwo w regionie Afryki Subsaharyjskiej. Aspekty polityczno - militarne, [ w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wyzwania i zagrożenia XXI wieku ( red.) P. Olszsewski, T. Kapuśniak, W. Lizak, Radom 2009
Zderadykalizować radykała, red. naukowa K. Górak - Sosnowska, wydanie I, Warszawa 2018
R. Zięba, Europejska polityka Bezpieczeństwa i Obrony, Warszawa 2005
R. Zięba, Europejska polityka bezpieczeństwa i Obrony: geneza i założenia ,,Przegląd Europejski" 2003, nr1
R. Zięba, Europejska Tożsamość Bezpieczeństwa na początku XXI wieku , [ w:] Raport o bezpieczeństwie 2000, Kraków 2001
R.Zięba, Europejska Tożsamość Bezpieczeństwa i Obrony, Warszawa 2000
R. Zięba, Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie, Warszawa 2010
R. Zięba, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego. Koncepcja - Struktury - funkcjonowanie, wydanie trzecie poprawione i uzupełnione, Warszawa 2001
R. Zięba, Współodpowiedzialność Unii Europejskiej za bezpieczeństwo międzynarodowe, [ w:] Europejska koncepcja bezpieczeństwa, Kraków 2003
A. Ziółkowski, NATO w XX wieku. Transatlantyckie zależności, Warszawa 2002
P. Żurawskive vel Grajewski, Upokorzona Europa. Unia Europejska wobec konfliktu bałkańskiego w latach 1991 - 1999, [ w:] Świat po Kosowie, A. Magdziak - Miszewska ( red.) Warszawa 2000


Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
wykład konwersatoryjny
Metody dydaktyczne - inne: pogadanka
Literatura:

T. R. Aleksandrowicz, Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej, Warszawa 2011

Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, red. R. Zięba, Warszawa 2008

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, red. naukowa D. B. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba, Warszawa 1997

B. Chmiel, Instytucjonalizacja Wspólnej Polityki Zagranicznej Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Toruń 2002

A. Ciupiński, Wspólna polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej. Geneza. Rozwój. Funkcjonowanie, Warszawa 2013

J. Czaputowicz, Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, Warszawa 2012

A. Demkiewicz, Integracja Europy Zachodniej w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Od EWO do WEPBiO, Toruń 2007

R. Kuźniar, Pozimnowojenne dwudziestolecie, Warszawa 2011

St.Parzymies, Stosunki międzynarodowe w Europie 1945 - 2009, Warszawa 2009

Z. Polcikiewicz, Teorie bezpieczeństwa, Wrocław 2012

Polityka Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Uwarunkowania - realizacja - wyzwania w drugiej dekadzie XXI wieku, red. W. Fehler, P. Marczuk, Warszawa 2015

St. Zarychta, Broń Jądrowa w kształtowaniu bezpieczeństwa 1945 - 2015, Warszawa 2016

R. Zięba, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Warszawa 2007

P. Żurawski vel Grajewski, Bezpieczeństwo Międzynarodowe.Wymiar militarny, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

W01 - Student ma uporządkowaną wiedzę na temat zmian polityki państw UE w zakresie bezpieczeństwa i obrony od EWO do WPBiO. Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą działań dyplomacji UE w kierunku stworzenia systemu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego UE ( K_W13)

W02 - Student ma uporządkowaną wiedzę na temat historii stosunków międzynarodowych w Europie w XX wieku i na początku XXI wieku. Ma wiedzę na temat zmian politycznych i cywilizacyjnych zachodzących we współczesnym świecie, które wpływają na kwestię bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego UE ( K_W15)

W03 - Student ma pogłębioną wiedzę na temat zasad obowiązujących we współczesnej ekonomii. Zna formy podejmowania indywidualnej działalności gospodarczej. Zna mechanizmy funkcjonowania współczesnej gospodarki oraz problemy bezpieczeństwa systemów finansowych działających w środowisku globalnym, regionalnym i krajowym ( K_W17)

U01 - Student umie przeanalizować treść układów i aktów prawnych dotyczących tworzenia i funkcjonowania problemów bezpieczeństwa UE (K_U02)

U02 - Student sprawnie posługuje się narzędziami badawczymi potrzebnymi do gromadzenia danych w zakresie działalności UE. Umie poprawnie z nich korzystać ( K_U04)

U03 - Student umie poprawnie odczytać zapisy źródłowe związane z prawem międzynarodowym i unijnym ( K_U12)

U04 - Student posiada umiejętność merytorycznej analizy i obiektywnej oceny współczesnej rzeczywistości międzynarodowej ( K_U15)

K01 - Student ma świadomość swojej wiedzy, kompetencji i umiejętności oraz wynikających z tego korzyści ( K_K01)

K02 - Student ma świadomość zmian zachodzących w środowisku międzynarodowym. Jest przekonany, że potrafi umiejętnie wykorzystać je do realizacji własnych celów ( K_K05)

K03 - Student ma świadomość konieczności stałego uzupełniania swojej wiedzy w zakresie stosunków międzynarodowych w różnych jej aspektach ( K_K09)

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia wykładów będzie przygotowanie przez studenta prezentacji multimedialnej dotyczącej bezpieczeństwa zewnętrznego UE. Jej przygotowanie pozwoli ocenić czy student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i obrony UE oraz dostrzega zmiany polityczne i cywilizacyjne zachodzące we współczesnym świecie, które wpływają na bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne UE. Prezentacja pozwoli też na ocenę czy student sprawnie posługuje się narzędziami badawczymi potrzebnymi do zgromadzenia i przeanalizowania danych niezbędnych do jej przygotowania. Ocena prezentacji będzie uzależniona od jej szczegółowości i dokładności.

Podstawą zaliczenia konwersatorium będzie zaliczenie testu pisemnego z materiału omówionego na konwersatoriach. Test będzie miał charakter mieszany i składał się z pytań otwartych i zamkniętych. Student, który uzyska od 100 do 90% punktów otrzyma ocenę bdb. Student, który uzyska 80% otrzyma ocenę db+. Student, który uzyska 70% pkt punktów otrzyma ocenę db. Student, który uzyska 60% pkt otrzyma ocenę dost+. Student, który uzyska 50% +1 pkt otrzyma ocenę dost. Student, który uzyska poniżej 50% otrzyma ocenę ndst.

Studenci, którzy otrzymają pozytywne oceny z wykładów i z konwersatoriów zostaną dopuszczeni do egzaminu.

Egzamin ustny będzie się składał z trzech pytań. Jedno będzie dotyczyć wybranych przez studenta lektur z zakresu podstawowego i uzupełniającego. Te pytania mają pokazać czy student ma wiedzę na temat przeczytanych lektur dotyczących kwestii bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego UE.

Dwa pozostałe pytania będą dotyczyć spraw związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym UE. Mają on wskazać czy student ma pogłębioną wiedzę dotyczącą WPBiO. Student, który nie odpowie na żadne pytanie otrzyma ocenę ndst. Egzamin nie zostanie zaliczony. Student, który odpowie na jedno pytanie otrzyma ocenę dost. Student, który wyczerpująco odpowie na dwa pytania otrzyma ocenę db. Student, który wyczerpująco odpowie na dwa pytania i słabo na trzecie otrzyma ocenę db+. Student, który wyczerpująco odpowie na trzy pytania otrzyma ocenę bdb.

Egzamin ustny będzie się składa z trzech pytań. Pierwsze będzie dotyczyło przeczytanych lektur dotyczących bezpieczeństwa UE i ma na celu uzyskanie

informacji czy student ma wiedzę na temat jej treści. Pozostałe dwa pytania będą dotyczyć kwestii bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego UE.Jeśli student nie udzielni poprawnej odpowiedzi na żadne pytanie otrzyma ocenę ndst. Po udzieleniu poprawnej odpowiedzi na jedno pytanie student otrzyma ocenę dost lub dost+ , na dwa student otrzyma ocenę db lub db+ po wyczerpującym udzieleniu odpowiedzi na trzy pytania student otrzyma ocenę bdb

Zakres tematów:

( Zakres tematów do wykładu)1. Definicje i geneza teoretycznych uwarunkowań problemu bezpieczeństwa. 2.Pojęcie i geneza instytucjonalizacji bezpieczeństwa międzynarodowego. 3. Rola mocarstw europejskich w kształtowaniu bezpieczeństwa zewnętrznego UE. 4. Rola partnerstwa transatlantyckiego w koncepcjach bezpieczeństwa zewnętrznego UE. 5.Problem zagrożenia bezpieczeństwa UE działalnością terrorystów z radykalnych fundamentalistycznych organizacji islamskich. 6. Analiza historycznych uwarunkowań budowy unijnych instytucji bezpieczeństwa zewnętrznego. 7. Geneza i rozwój Europejskiej Tożsamości Bezpieczeństwa i Obrony 8. Organizacja i funkcjonowanie instytucji Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. 9. Realizacja koncepcji Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony 10. Działalność UE w zakresie budowy bezpieczeństwa. Udział w operacjach cywilnych w sytuacjach kryzysów politycznych. 11. Budowa wspólnych zdolności wojskowych UE. Realizacja Europejskiego Celu Operacyjnego. 12. Geneza, przebieg i skutki operacji wojskowych UE w Europie i Afryce. 13.Budowa bezpieczeństwa zewnętrznego UE poprzez udział w misjach na Bliskim i Środkowym Wschodzie. 14. Zadania i rola Polski w polityce bezpieczeństwa i obrony UE. 15. Próba oceny perspektywy bezpieczeństwa UE w drugiej dekadzie XXI wieku

Zakres tematów do konwersatorium 1. Polityka bezpieczeństwa UE wymiarze polityki wewnętrznej. Geneza, pojęcia i istota. 2. Geneza i uwarunkowania instytucjonalne bezpieczeństwa wewnętrznego UE. 3. Uwarunkowania polityczne bezpieczeństwa wewnętrznego UE. 4. Działania UE mające na celu zwalczanie terroryzmu islamskiego. 5. Działania UE mające na celu zwalczanie przestępczości zorganizowanej. 6. Walka z cyberprzestępczością na terenie UE. 7. Geneza i funkcjonowanie systemu Schengen. 8. Test zaliczeniowy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 14:30 - 16:00, sala 12
Andrzej Purat 6/8 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.