Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polska i świat w XIX w. 1000-PPT24PIŚ-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Borejsza J., Piękny wiek XIX, Warszawa 1990.
Kieniewicz S. (red.), Polska XIX wieku. Państwo, społeczeństwo, kultura, Warszawa 1982.
Kieniewicz S., Powstanie styczniowe, Warszawa 1983.
Kukiel M., Dzieje Polski porozbiorowej, 1795-1921, Londyn 1961.
Łazuga W., Historia powszechna. Wiek XIX, Poznań 1999.
Osterhammel J., Historia XIX wieku. Przeobrażenie świata, Poznań 2013.
Pankowicz A., Historia 3. Polska i świat 1815-1939. Podręcznik dla klasy III liceum ogólnokształcącego, liczne wydania.
Topolski J. (red.), Dzieje Polski, t. III: 1795-1918, Warszawa 1993.
Wandycz P., Pod zaborami. Ziemie Rzeczpospolitej w latach 1795-1918, Warszawa 1994.
Wereszycki H., Historia polityczna Polski (1864-1918), Wrocław 1990.

Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: Wykład
Literatura:

Chwalba A., Historia Polski 1795-1918, Kraków 2000.

Chwalba A. Historia powszechna. Wiek XIX, W-wa 2008.

Groniowski K., Skowronek J., Historia Polski 1795-1914, Warszawa 1971.

Kieniewicz S., Historia Polski 1795-1918, wydania różne.

Kizwalter T., Historia powszechna. Wiek XIX, Warszawa 2003.

Żywczyński M., Historia powszechna 1789-1870, wydania różne.

Efekty uczenia się:

WIEDZA – student:

K_W01 - ma wiedzę przedmiotową oraz wiedzę o specyfice rozwoju cywilizacyjnego i różnorodnych czynników mających wpływ na jego poziom

UMIEJĘTNOŚCI – student:

K_U03 - umiejscawia w przestrzeni występowanie poszczególnych zjawisk kulturalnych, politycznych i cywilizacyjnych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K_K01 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę permanentnego dokształcania się, podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych; weryfikuje posiadaną wiedzę

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny

Zakres tematów:

Celem wykładów jest zapoznanie studenta z najważniejszymi liniami rozwojowymi dziejów Polski i świata w XIX wieku, przy czym chronologicznie zakres zajęć obejmuje tzw. “długi wiek XIX”, od Kongresu Wiedeńskiego do wybuchu pierwszej wojny światowej

1. Kongres Wiedeński i jego skutki dla Europy

2. Główne kierunki rozwojowe ziem polskich pod zaborami

3. Europa w okresie restauracji

4. Rewolucje w Europie i Wiosna Ludów

5. Ziemie polskie w okresie powstań narodowych 1830-1864

6. Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych

7. Polityka zaborców wobec ziem polskich 1864-1914

8. Przemiany demograficzne w Europie XIX wieku

9. Europa i Stany Zjednoczone w dobie industrializacji

10. Kolonializm, Afryka i Azja, nowy podział świata

11. Europa i świat w dobie imperializmu i nacjonalizmu

12. Geneza pierwszej wojny światowej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 11:00 - 12:30, sala 110
Albert Kotowski 5/6 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.