Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polska i świat w XIX w. 1000-PPT24PIŚ-SP
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Borejsza J., Piękny wiek XIX, Warszawa 1990.
Fedorowicz Janina, Konopińska Joanna, Marianna i róże. Życie codzienne w Wielkopolsce w latach 1890-1914 w tradycji rodzinnej.
Kieniewicz S. (red.), Polska XIX wieku. Państwo, społeczeństwo, kultura, Warszawa 1982.
Kieniewicz S., Powstanie styczniowe, Warszawa 1983.
Kukiel M., Dzieje Polski porozbiorowej, 1795-1921, Londyn 1961.
Lisak A., Życie towarzyskie w XIX wieku. Salony. Bale, Teatry, Warszawa 2013.
Łazuga W., Historia powszechna. Wiek XIX, Poznań 1999.
Molik Witold, Życie codzienne ziemiaństwa w Wielkopolsce w XIX i na początku XX wieku. Kultura materialna, Poznań 1999.
Osterhammel J., Historia XIX wieku. Przeobrażenie świata, Poznań 2013.
Wandycz P., Pod zaborami. Ziemie Rzeczpospolitej w latach 1795-1918, Warszawa 1994.
Wereszycki H., Historia polityczna Polski (1864-1918), Wrocław 1990.

Metody dydaktyczne - inne: pogadanka, prezentacje multimedialne, praca z mapą
Literatura:

Chwalba A., Historia Polski 1795-1918, Kraków 2000.

Chwalba A. Historia powszechna. Wiek XIX, W-wa 2008.

Groniowski K., Skowronek J., Historia Polski 1795-1914, Warszawa 1971.

Kieniewicz S., Historia Polski 1795-1918, wydania różne.

Kizwalter T., Historia powszechna. Wiek XIX, Warszawa 2003.

Żywczyński M., Historia powszechna 1789-1870, wydania różne.

Efekty uczenia się:

WIEDZA – student:

K_W01 - ma wiedzę przedmiotową oraz wiedzę o specyfice rozwoju cywilizacyjnego i różnorodnych czynników mających wpływ na jego poziom

UMIEJĘTNOŚCI – student:

K_U03 - umiejscawia w przestrzeni występowanie poszczególnych zjawisk kulturalnych, politycznych i cywilizacyjnych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K_K01 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę permanentnego dokształcania się, podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych; weryfikuje posiadaną wiedzę

Metody i kryteria oceniania:

ćwiczenia, dyskusja, pisemne kolokwium zaliczeniowe

Zakres tematów:

Celem konwersatorium jest omówienie (wraz z elementami dyskusji) ze studentami wybranych zagadnień z zakresu historii Polski i świata w XIX wieku. Niektóre zagadnienia przewidziano na dwa zajęcia konwersatoryjne

13. Sytuacja ziem polskich w dobie Kongresu Wiedeńskiego. Powstanie i funkcjonowanie Królestwa Polskiego

14. Powstanie listopadowe a powstanie styczniowe. Próba porównania

15. Zjednoczenie Niemiec i wzrost pozycji Cesarstwa Niemieckiego na arenie międzynarodowej

16. Rozwój nauki i techniki w wieku XIX. Najważniejsze wynalazki i ich znaczenie dla ludzkości.

17. Industrializacja, urbanizacja i przemiany społeczne w XIX-wiecznej Europie

18. Życie codzienne w XIX wieku w Europie i na ziemiach polskich.

19. Kształtowanie się nowoczesnych ruchów politycznych w II połowie XIX wieku

20. Kultura XIX wieku.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 12:45 - 14:15, sala 110
Katarzyna Grysińska-Jarmuła 5/6 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.