Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe 1000-D12KM-SD
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Bolten J., Interkulturowa kompetencja, Poznań 2006.
2. Burszta W., Antropologia kultury, Poznań 1998.
3. Gawarkiewicz R., Komunikacja międzykulturowa a stereotypy. Polacy – Niemcy – Rosjanie, Szczecin 2012.
4. Hall E., Ukryty wymiar, Warszawa 1997.
5. Komunikowanie się między kulturami, [w:] Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, red. J. Stewart, Warszawa 2008, s. 494-550.
6. Mikułowski Pomorski J., Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, Kraków 2007; II wyd. – 2012.
7. Olszewska-Dyoniziak B., Oblicza kultury. Wstęp do antropologii międzykulturowej komunikacji, Kraków 1998.
8. Paleczny T., Interpersonalne stosunki międzykulturowe, Kraków 2007.
9. Tolerancja i jej granice w relacjach międzykulturowych, red. A. Posem-Zieliński, Poznań 2004.
10. www.geert-hofstede.com.
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Literatura:

1. Hall E., Bezgłośny język, Warszawa 1987.

2. Mikułowski Pomorski J., Komunikacja międzykulturowa. Wprowadzenie, Kraków 2004.

3. Szopski M., Komunikowanie międzykulturowe, Warszawa 2005.

4. Wierzbicka A., Język – umysł – kultura, Warszawa 1999 (rozdz. II, III, IV).

5. Tabakowska E., Język, kultura i znaczenie: semantyka międzykulturowa , [w:] Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, red. E. Tabakowska, Kraków 2001.

6. Eller J. D., Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy, Kraków 2012 (rozdz. 1, 2, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15)

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student:

W01: (w związku z efektem kierunkowym K_W01) definiuje i opisuje podstawowe pojęcia związane z komunikacją międzykulturową, korzystając z narzędzi metodologii lingwistycznej, socjologicznej, medioznawczej i/lub antropologicznej (zgodnie z efektami obszarowymi S2P_W01, S2P_W06);

W02: (w związku z efektem kierunkowym K_W09) nazywa i opisuje zewnętrzne uwarunkowania komunikacji międzykulturowej oraz mechanizmy międzykulturowych relacji interpersonalnych, korzystając z narzędzi metodologii lingwistycznej, socjologicznej, medioznawczej i/lub antropologicznej (zgodnie z efektami obszarowymi S2P_W04, S2P_W05).

UMIEJĘTNOŚCI

Student:

U01: (w związku z efektami kierunkowymi K_U01, K_U02, K_U15) rozpoznaje różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla komunikacji międzykulturowej oraz przeprowadza ich opis i/lub analizę i/lub interpretację z zastosowaniem typowych metod (w związku z efektami obszarowymi S2P_U01, S2P_U02, S2P_U08).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student:

K01: (w związku z efektami kierunkowymi K_K05, K_K06, K_K07) identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, dotyczące postawy szacunku i otwartości oraz przełamywania barier w kontakcie komunikacyjnym z partnerami cechującymi się innością kulturową (w związku z efektem obszarowym S2P_K04).

Metody i kryteria oceniania:

Ostateczna ocena studenta zależeć będzie od wyniku kolokwium zaliczeniowego, sprawdzającego w formie testu (zawierającego zadania otwarte i zamknięte) wiedzę studenta wyniesioną z wykładu oraz obowiązkowych lektur.

Kryteria oceny kolokwium:

– mniej niż 50% możliwych do zdobycia punktów testowych – ocena niedostateczna;

– 51%-60% – ocena dostateczna (30 pkt.),

– 61%-70% – ocena dostateczna plus (35 pkt.),

– 71%-80% – ocena dobra (40 pkt.),

– 81%-90% – ocena dobra plus (45 pkt.),

– 91%-100% – ocena bardzo dobra (50 pkt.),

(obowiązują ogólne zasady zaokrąglania, wyniki połowiczne zaokrąglane są w górę).

Zakres tematów:

1. Komunikowanie i/a kultura – wybór podstawowych zagadnień.

2. Najważniejsze orientacje badawcze w paradygmacie komunikacji międzykulturowej.

3. Opozycja SWÓJ – OBCY jako implikator procesu komunikacji międzykulturowej.

4. Wybrane profile kultur (G. Hofstede).

5. Narzędzia porównywania kultur – wymiary kultury według Geerta Hofstedego.

6. Czynniki wpływające na skuteczność komunikacji międzykulturowej (tożsamość i jej rodzaje – etniczna, religijna, rasowa, klasowa, regionalna, płciowo-seksualna, polityczna, mniejszościowa), relatywizm językowy, czynniki behawioralne, stereotypy, etnocentryzm).

7. Werbalne i niewerbalne środki komunikacji międzykulturowej – przegląd.

8. Wielokulturowość i globalizacja – wyzwania i problemy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 14:30 - 16:00, sala 1
Rafał Zimny 25/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Jagiellońskiej
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.