Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sposoby rozwiązywania konfliktów 1000-SM24SRKS-SP
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Wojna o pokój. Współczesna rywalizacja, spory, konflikty i wojny, pod red. M. Kubiaka, M. Minkiny, Warszawa-Siedlce 2011
2. Świat współczesny. Wyzwania, zagrożenia i współzależności w procesie budowy nowego porządku międzynarodowego, pod red. W. Malendowskiego, Poznań 2008
3. Udział jednostek wojska polskiego w międzynarodowych operacjach pokojowych w latach 1975-2003, pod red. D. S. Kozerawskiego, Warszawa 2004
4. K. Kubiak, Wojny, konflikty i punkty zapalne na świecie, Warszawa 2007
5. A. i H. Tofler, Wojna i antywojna. Jak przetrwać u progu XXI wieku?, Poznań 2003
6. J. Reginia-Zacharski, Wojna w świecie współczesnym, Łódź 2014
7. Konflikty i spory międzynarodowe, t. 1, pod red. R. Łosia, Łódź 2009
8. Konflikty i spory międzynarodowe, t. 2, pod red. R. Łosia i J. Regini-Zacharskiego, Łódź 2011
9. Współczesne spory i konflikty międzynarodowe: studia przypadków, pod red. A. Potyrały, Poznań 2007
10. Zwalczanie zagrożeń współczesnego świata, pod red. G. Ciechanowskiego, M. Cupryjaka, P. Nowaka, Szczecin 2015
11. Konflikty współczesnego świata, Warszawa 2008
12. Oblicza konfliktów. Zbiór analiz i studia przypadków, pod red. J. J. Piątka, R. Podgórzańskiej, Toruń 2008
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
Metody dydaktyczne - inne: dyskusja na podstawie przeczytanej literatury, przygotowanie i prezentacja referatu
Literatura:

1. K. Pawłowski, Spory i konflikty międzynarodowe, (w:)Międzynarodowe stosunki polityczne, pod red. M. Pietraisa, Lublin 2007

2. Współczesne stosunki międzynarodowe, pod red. T. Łoś-Nowak, Wrocław 2008, cz. II, III

3. K. Mingst, Podstawy stosunków międzynarodowych, Warszawa 2006, r. 8

4. W. Malendowski, Główne wyzwania i zagrożenia w stosunkach międzynarodowych, (w:)Stosunki międzynarodowe, pod red. W. Malendowskiego i Cz. Mojsiewicza, Wrocław 2004

5. J. Nye, Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, Warszawa 2009

6. W. M. Stankiewicz, Konflikt jako zjawisko integrujące i dezintegrujące oblicze współczesnego świata, Olsztyn 2008

7. Spory i konflikty międzynarodowe. Aspekty prawne i polityczne, pod red. W. Malendowskiego, Warszawa 2000

8. J. Odziemkowski, Konflikty międzynarodowe po 1945 roku, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

Wiedza: student:

- posiada wiedzę na temat sporów i konfliktów we współczesnym świecie (K_W01, K_W02)

- zna sposoby ich rozwiązywania (K_W04)

- posiada wiedzę o konkretnych przypadkach (K_W14)

Umiejętności: student:

- potrafi wykorzystać wiedzę o mechanizmach rodzenia się konfliktów, sposobach ich eliminowania i łagodzenia ich skutków (K_U03)

- potrafi samodzielnie interpretować przyczyny, przebieg konfliktów i sposoby ich rozwiązywania (K_U06)

- posiada umiejętność prowadzenia dyskusji na temat rozwiązywania konfliktów we współczesnym świecie (K_U06)

Kompetencje społeczne: student:

- potrafi wybrać właściwy możliwy sposób rozwiązania konfliktów międzynarodowych (K_K07)

- potrafi identyfikować konflikty we współczesnym świecie (K_K07)

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie do zajęć, przygotowanie referatu, kolokwium

Student może uzyskać następujące oceny, które odpowiadają podanym wyliczeniom punktacji:

5,0 > 91%

4,5 = 81-90%

4,0 = 71-80%

3,5 = 61-70%

3,0 = 51-59%

2,0 < 50%

Gdzie poszczególne oceny oznaczają:

5,0 -> osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty

4,5 -> osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z pewnymi błędami lub nieścisłościami

4,0 -> osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych mniej istotnych aspektów

3,5 -> osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów lub z istotnymi nieścisłościami

3,0 -> osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych ważnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami

2,0 -> brak osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia

Zakres tematów:

1. Istota sporów i konfliktów międzynarodowych

2. Typologie sporów i konfliktów międzynarodowych

3. Dynamika sporów i konfliktów międzynarodwych

4. Ewolucja sposobów regulowania sporów i konfliktów

5. Pakt Ligi Narodów

6. ONZ i karta ONZ

7. Prawne regulacje konfliktów

8. Negocjacje międzynarodowe. Rola dyplomacji

9. Wojny jako szczególny rodzaj konfliktu

10. Konflikty cywilizacyjno-kulturowe

11. Konflikty bałkańskie

12. Konflikt arabsko-żydowski o Palestynę

13. Konflikty w przestrzeni postradzieckiej: rosyjsko-ukraiński, z Czeczenią, o Nagorny Karabach

14. Konflikt turecko-grecki o Cypr

15. Inne przypadki konfliktów i sposoby ich rozwiazywania

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 9:15 - 10:45, sala 14
Helena Głogowska 24/23 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.