Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specjalnościowa pracownia dyplomowa 1300-Mt35SPD-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Święcicki Maciej, Jak studiować, Jak pisać pracę magisterską, Warszawa, PWN, 1971.
2. Szkutnik Zdzisław, Metodyka pisania pracy dyplomowej, Wydawnictwo Poznańskie, 2005.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
ćwiczenia laboratoryjne
Metody dydaktyczne - inne: Omówienie poszczególnych zagadnień, przykłady prac zrealizowanych, prezentacja multimedialna poszczególnych tematów, nanoszenie korekt i uzupełnień uzgodnionych i wskazanych przez promotora.
Literatura:

1. Bartkowiak Leszek, Redagowanie pracy magisterskiej; poradnik dla studentów, Poznań, Wyd.UAM, 1998.

2. Jura Józef, Rozszczypała Jan, Metodyka przygotowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich, Warszawa, WSE, 2000.

3. Literatura specjalistyczna związana z tematami prac inżynierskich.

Efekty uczenia się:

U1.

Ma umiejętności prezentowania wyników pracy własnej, formułować plan, redagować pracę i posługiwać się językiem technicznym właściwym dla pojęć i terminologii mechatronicznej.

U2

Potrafi przygotować prezentację poświęconą wynikom zrealizowanego zadania inżynierskiego.

U3

Potrafi pracować indywidualnie oraz współdziałać i pracować w zespole.

U4

Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w celu podnoszenia kompetencji zawodowych.

K1

Potrafi korzystać z literatury i doskonalić nabyte kompetencje zawodowe i społeczne.

K2

Potrafi promować i przekazywać społeczeństwu zdobytą wiedzę inżynierską z zakresu mechatroniki i innych aspektów działalności.

Metody i kryteria oceniania:

Pozytywne zaliczenie prezentacji, autoreferatu.

Zakres tematów:

Organizacja procesu dyplomowania.

Zajęcia wprowadzające do podjęcia, realizacji i obrony pracy dyplomowej.

Zawartość merytoryczna pracy dyplomowej i jej struktura;

strona tytułowa, streszczenie w języku polskim/obcym, spis treści, wstęp, rozdziały, podrozdziały, zakończenie pracy, wnioski końcowe, bibliografia i źródła internetowe, załączniki, materiały ilustracyjne.

Metodyka pisania pracy dyplomowej;

ustalanie problematyki, sporządzanie planu pracy i wykonanie szkicu toku wywodów kompletowanie i analiza literatury przedmiotu, sposób wykorzystania źródeł, zjawisko plagiatu, prawo autorskie.

Zasady oceny prac dyplomowych, struktura autoreferatu i prezentacji przedstawianej podczas egzaminu dyplomowego.

Przebieg obrony pracy dyplomowej.

Rola promotora w doborze i podjęciu tematu pracy dyplomowej.

Nadzór nad przygotowaniem i realizacją planu pracy.

Konsultacje.

Uzgadnianie tematów prac inżynierskich.

Przygotowanie wstępnej struktury pracy w rozróżnieniu na:

prace teoretyczne,

prace w połączeniu z modelem,

prace w połączeniu z badaniami.

Przygotowanie referatu zespołowego nt. techniki pisania prac dyplomowych.

Prezentacje treści prac dyplomowych (poszerzonych streszczeń) wobec grupy seminarzystów z uwzględnieniem zasad pisania.

Ostateczna akceptacja pracy dyplomowej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 12:00 - 13:30, sala 107 (PS)
Wiesław Urbaniak 14/14 szczegóły
2 każda środa, 12:00 - 13:30, sala 14
Józef Kubik 14/14 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.