Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe 1300-Inf4SD-NP
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://pkdydaktyka.blogspot.com
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie
Literatura uzupelniająca: Apanowicz J., Metodologia nauk, Toruń 2003.
Kukiełka L., Podstawy badań inżynierskich, Warszawa 2002.

Metody dydaktyczne: metody seminaryjne
Literatura:

1. Zasady pisania prac inżynierskich opracowane w Instytucie Mechaniki i Informatyki Stosowanej, 2018

2. Seminarium dyplomowe : praca dyplomowa magisterska i inżynierska : pierwsza praca - know how / Maciej Rozpondek, Andrzej Wyciślik. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2007.

Efekty uczenia się:

K_U01 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie

K_U02 Potrafi pracować indywidualnie i w zespole informatyków; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów

K_U03 potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego

K_U04 Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania, także z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

K_U05 Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem kart katalogowych, not aplikacyjnych, instrukcji obsługi urządzeń elektronicznych i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów

K_U06 Ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie

W zakresie seminariów weryfikowanie założonych efektów kształcenia realizowane jest przez:

• ocenianie bieżącego postępu realizacji zadań,

• ocenę finalnego opracowania; ocena ta obejmuje także umiejętność pracy w zespole,

• prezentację pracy przez studenta

• umiejętność zarządzania czasem w projektowaniu i realizacji prac inżynierskich,

• ocenę przygotowywanego częściowo w trakcie zajęć, a częściowo po ich zakończeniu; ocena ta obejmuje także umiejętność pracy w zespole,

• ocenę i obronę przez studenta sprawozdania z realizacji projektu

Student otrzyma zaliczenie przedmiotu po dostarczeniu gotowej pracy inżynierskiej.

Zakres tematów:

Program seminarium obejmuje następujące zagadnienia:

1. Wprowadzenie do przedmiotu (cele, formy realizacji i rozliczenia)

2. Zapoznanie się i analiza literatury źródłowej związanej z dziedziną wybranego problemu.

3. Sformułowanie tematów i wstępnych planów prac.

4. Omówienie wymogów odnośnie formy i treści pracy dyplomowej, analiza przykładów.

5. Zdefiniowanie problemu inżynierskiego do rozwiązania, określenie oczekiwanych wyników prac.

6. W przypadku tworzenia zespołu badawczego, przydział ról, zdefiniowanie planu realizacji projektu,

7. Określenie niezbędnych narzędzi programistycznych i sprzętowych.

8. Konstrukcja środowiska do realizacji pracy inżynierskiej.

9. Realizacja konstrukcji, kodów programistycznych, eksperymentów, symulacji, testów i innych typów prac.

10. Ewaluacja zrealizowanych/opracowanych elementów składowych części praktycznej pracy inżynierskiej.

11. Weryfikacja i ocena osiągniecia celów projektu.

12. Opracowanie prezentacji multimedialnej, próbna prezentacja jako przygotowanie do obrony pracy.

13. Napisanie pracy inżynierskiej.

14. Omówienie zakresu merytorycznego egzaminu dyplomowego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Kotlarz 15/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Prokopowicz 17/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.