Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zespołowy projekt informatyczny 1300-Inf4ZPI-NP
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 27
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Marcin Wojtysiak-Kotlarski, Chosen aspects regarding IT software in project management, Szkoła Główna Handlowa, Warszawie, 2015.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: - Zajęcia laboratoryjne/praca projektowa
- Projekt końcowy
Literatura:

Mariusz Flasiński, Zarządzanie projektami informatycznymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.

James Cadle, Donald Yeates, Zarządzanie procesem tworzenia systemów informacyjnych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.

Sacha K., Inżynieria oprogramowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. ISBN 978-83-0116179-8

Efekty uczenia się:

W1

ma wiedzę praktyczną nt. algorytmiki, projektowania i programowania obiektowego, baz danych i sztucznej inteligencji. (K_W08)

W2

ma podstawową wiedzę o cyklu życia systemów informatycznych. (K_W09)

W3

zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu sztucznej inteligencji, baz danych oraz inżynierii oprogramowania (K_W12)

U1

potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł (K_U01)

U2

potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. (K_U01)

U3

potrafi planować pracę i zarządzać czasem. (K_U03)

U4

potrafi pracować indywidualnie oraz zespołowo nad zadanym projektem. (K_U02, K_U03)

U5

potrafi publicznie prezentować wyniki pracy swojej oraz zespołu w postaci prezentacji multimedialnej oraz www. (K_U03)

U6

potrafi opracować dokumentację projek-tową z wykorzystaniem narzędzi infor-matycznych. (K_U04)

K1

ma świadomość ważności oraz odpowiedzialności pracy własnej oraz zespołu (K_K03)

K2

ma świadomość konieczności podporządkowania się zasadom pracy w zespole. (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Srednia ocen z:

Raporty z zajęć/etapów prac nad projektem

dokumentacja projektowa

ocena prowadzącego zespół projektowy

Zakres tematów:

L-1

- Omówienie przeglądowe zasad:

-- modelowania systemów: strukturalne i obiektowe, projektowanie i tworzenie oprogramowa-nia

-- organizacji przedsięwzięcia informatycznego – struktura organizacyjna, podział pracy, har-monogramowanie, analityczna metoda szacowania pracochłonności (punkty funkcyjne), metody Gantta, PERT, CPM, kontrola postępów, zarządzanie jakością i ryzykiem

-- dokumentowania pracy z użyciem szablonu (zał. 2)

-- (opcjonalnie) lokalizacji gromadzenia materiałów i dokumentacji, np. Moodle, wiki

-- lokalizacji przechowywania kodu/wersji

-- pracy zespołowej/grupowej, praktyki i problemów

L-2

- Przedstawienie zasad organizacji laboratorium oraz adaptacji zasad modelowania oraz orga-nizacji do małego przedsięwzięcia realizowanego w ramach laboratorium

- Podział grupy na zespoły trzyosobowe (w przypadku liczebności grupy niepodzielnej na 3 tworzy się jeden lub dwa zespoły czteroosobowe), ustalenie osoby zarządzającej (lidera) zespołem

- Tura ustalania tematów projektów – samodzielnie przez zespół lub przez prowadzącego zajęcia

- Podział ról w zespołach (samodzielnie przez zespoły)

- Wybór przez zespoły metodyk wykonania projektu i akceptacja przez prowadzącego

- Praca samodzielna na zajęciu lub po nim: wybranie środowiska i narzędzi wykonania projektu, opracowanie harmonogramu, opracowanie wizytówki www projektu do umieszczenia na serwerze UKW

L-3

- Prezentacja przez zespoły wybranego środowiska i narzędzi wykonania projektu, harmonogramu

- Przekazanie kodu wizytówki www projektów

- Praca samodzielna w zespołach

L-4 do n

- Na każdym zajęciu prezentacja przez każdy zespół stanu zaawansowania projektu

- Weryfikacja postępu prac

- Omówienie problemów związanych z realizacja projektu.

- Omówienie i przygotowanie planu działania na kolejny etap

- Praca samodzielna w zespołach

L-n+1

- Prezentacja projektów przez zespoły pod kierunkiem lidera

- Sprawdzenie znajomości projektu przez każdego członka zespołu

- Ocena projektu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Marcin Kempiński 11/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Janusz Dorożyński 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.