Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo i ochrona własności intelektualnej 1300-Mt4PiOWI-NP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 8
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: zbiór podstawowych przepisów:
1. Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej z 20 marca 1883r Dz. U. z 1975
2. Konwencja o udzielaniu patentów europejskich z dnia 5 października 1973
3. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej Dz. U. Nr 49 z 2001
4. Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. Nr 80 z 2000
5. Domańska-Baer, Bałczewski W., Badania patentowe, MEN, 1995
Metody dydaktyczne: metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
wykład kursowy
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: prezentacja multimedialna
Literatura:

1. Maklasiński Z., Prawo własności przemysłowej, Komentarz, Urząd Patentowy RP 2001

2. Kotarba W., Zarządzanie wiedzą chronioną w przedsiębiorstwie, ORGMASZ 2001

3. Mankiewicz J., Międzynarodowe operacje licencyjne w rozwinię-tych krajach kapitalistycznych, PWN, 1976

4. Kaczanowski J., Funkcje i ochrona prawa znaków towarowych, PWN, 1976

5. Nowińska E., Promińska U., du Wall M., Prawo Własności Przemysłowej, LexisNexis 2011.

6. Promińska U., Prawo Własności Przemysłowej, Difin, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

K_W23

ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przemyśle.

K_W24

ma elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego.

K_U29

Ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych.

K_K02

Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera mechatronika, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

K_K04

Ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą uzyskania zaliczenia jest pozytywny wynik kolokwium.

Pozytywna ocena kolokwium wynika ze stopnia opanowania efektów kształcenia według przyjętych progów procentowych:

0-50% – niedostateczny (2)

51-60% – dostateczny (3)

61-70% – dostateczny + (3,5)

71-80% – dobry (4)

81-90% – dobry + (4,5)

91-100% – bardzo dobry (5)

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do zagadnienia, Geneza ochrony własności intelektualnej, wyjaśnienie pojęć. Struktura i funkcjonowanie Urzędu Patentowego.

2. Od wynalazku do patentu. Małe wynalazki.

3. Prawo autorskie, rodzaje utworów chronionych prawem autorskim, prawa pokrewne prawom autorskim, prawa twórcy, utwory pracownicze, współtwórcy

4. Prawo ochronne na znak towarowy, ochrona znaku towarowego w Polsce i za granicą, war-tość znaków towarowych.

5. Prawo ochronne na wzór przemysłowy, właściciel praw do wzoru przemysłowego, ochrona wzoru przemysłowego w Polsce i za granicą.

6. Współpraca międzynarodowa na rzecz ochrony własności intelektualnej.

7. Opracowanie dokumentacji w celu uzyskania ochrony prawnej dóbr materialnych i postępo-wanie przed Urzędem Patentowym.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Joanna Paciorek-Sadowska 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.