Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badania i pomiary środowiska pracy 1300-BHP47BIPŚP-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: - Gromiec J.P.- Pomiary i ocena stężeń czynników chemicznych i pyłów w środowisku pracy
- Pośniak M., Skowroń J. - Podstawowe czynniki zagrożeń w środowisku pracy
- Namieśnik J. - Trendy w analityce i monitoringu środowiskowym’’
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin
 Polski Komitet Normalizacyjny: Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania PN-N-18001, Warszawa, 2004;
 Dyżakowska O.: Bezpieczeństwo i higiena pracy, poradnik dla pracodawcy, Państwowa Inspekcja Pracy;
 Rączkowski B.: BHP w praktyce, wydanie 12, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk, 2009;
- Uzarczyk A.: Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy, Wydanie 2 uaktualnione, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk, 2009;
Szczepaniak W.: ,,Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa 2011.
- A. Cygański, A. Wtorkowska: ,,Instrumentalne metody elektrochemiczne’’
- Makowski K., Majchrzycka K. - Dobór filtrującego sprzętu ochrony układu oddechowego.

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
wykład kursowy
wykład monograficzny
Metody dydaktyczne - inne: Brak
Literatura:

- Gromiec J.P.- Pomiary i ocena stężeń czynników chemicznych i pyłów w środowisku pracy

- Pośniak M., Skowroń J. - Podstawowe czynniki zagrożeń w środowisku pracy

- Namieśnik J. - Trendy w analityce i monitoringu środowiskowym’’

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin

 Polski Komitet Normalizacyjny: Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania PN-N-18001, Warszawa, 2004;

 Dyżakowska O.: Bezpieczeństwo i higiena pracy, poradnik dla pracodawcy, Państwowa Inspekcja Pracy;

 Rączkowski B.: BHP w praktyce, wydanie 12, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk, 2009;

 Uzarczyk A.: Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy, Wydanie 2 uaktualnione, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk, 2009;

Szczepaniak W.: ,,Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa 2011.

- A. Cygański, A. Wtorkowska: ,,Instrumentalne metody elektrochemiczne’’

- Makowski K., Majchrzycka K. - Dobór filtrującego sprzętu ochrony układu oddechowego.

Efekty uczenia się:

Kierunkowe:

K_W36 - ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru i ekstrakcji podstawowych wielkości fizycznych i mechanicznych, zna metody obliczeniowe niezbędne do analizy wyników eksperymentu, zna metody pomiarowe stosowane w ochronie pracy

K_U01- potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.

K_U02- potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów.

K_U07-ma umiejętność samokształcenia się w celu podwyższania kompetencji zawodowych.

K_U10- potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości fizycznych i mechanicznych

K_U18-potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących projektowanie elementów, układów i systemów technicznych — dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne

K_U26-potrafi wykorzystać technologię informacyjną w różnych aspektach pracy związanej z systemami bezpieczeństwa (organizacyjnym, projektowym, informacyjnym i komunikacyjnym, twórczym, prezentacji własnych osiągnięć, doskonalenia zawodowego

Metody i kryteria oceniania:

pisemny egzamin: pytania otwarte

Kryteria oceniania:

Ocena bardzo dobra: Student posiada dogłębną wiedzę z zakresu podstawowych działów badań i pomiarów środowiska pracy w zakresie przewidzianym w sylabusie; biegle odpowiada na pytania egzaminacyjne.

Ocena dobra: Student posiada dużą wiedzę z zakresu podstawowych zakresu podstawowych działów badań i pomiarów środowiska pracy w zakresie przewidzianym w sylabusie; swobodnie odpowiada na pytania egzaminacyjne.

Ocena dostateczna: Student posiada podstawową wiedzę z zakresu podstawowych działów badań i pomiarów środowiska pracy w zakresie przewidzianym w sylabusie; w stopniu podstawowym odpowiada na pytania egzaminacyjne.

Ocena niedostateczna: Student nie osiągnął opisanych standardów.

Zakres tematów:

1. Substancje niebezpieczne na stanowiskach pracy:

-Występowanie czynników szkodliwych i uciążliwych w procesie pracy

-Obowiązki zakładów

-Zasady i częstotliwość dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

-Obowiązki w przypadku stwierdzenia przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia zakłady

2. Zapobieganie zagrożeniom i ograniczanie ich, zamiana, środki ochrony osobistej, informacje dla pracowników, listy kontrolne);

3. Choroby wywołane przez substancje chemiczne

Oznakowanie substancji chemicznych

Korzyści wynikające z zamiany substancji chemicznych

Informacje dla pracowników

Co powinna zawierać Lista kontrolna dobrego przepływu informacji między pracodawcą i pracownikami.

Lista kontrolna dla pracowników

Zadania dla pracodawców w zakresie BHP

4. Dlaczego wykonuje się badania i pomiary?

Kiedy wykonuje się pomiary?

Jakie czynniki się mierzy?

Częstotliwość pomiarów poszczególnych typów czynników (hałasu, drgań, promieniowania laserowego, optycznego, elektromagnetycznego, oświetlenia, wentylacji, stężenia czynników biologicznych, promieniowanie jonizujące).

Kto przeprowadza pomiary?

5. Przeprowadzanie pomiarów:

-cel prowadzenia pomiarów

- typy mieszanin, badanie mieszanin

6. Badania podstawowe i szczegółowe na stanowisku pracy, określenie warunków na stanowisku pracy, dozymetria indywidualna, wybór pracowników do badań, pomiar najgorszego przypadku, wybór pracowników z grupy, jednorodnego narażenia, obliczanie wskaźników narażenia, pomiary stacjonarne, miejsce, liczba i czas pobierania próbek, pomiary zgodności z NDS, NDSP i NDSCh, interpretacja wyników, częstotliwość pomiarów,

7. Analiza specjacyjna:

-definicja, rodzaje

-etapy i procesy przygotowania próbek

-zastosowanie

-techniki rozdzielania (wymienić)

- Metody w analityce specjacyjnej metali (wymienić)

-metody łączone w analizie specjacyjnej metali (wymienić)

8. Derywatyzacja:

-Definicja

-Cel

-Cechy odczynnika do derywatyzacji, kryteria przy jego wyborze

-Metody procesu derywatyzacji

-Techniki derywatyzacji (jakie dają korzyści)

-Wady i zalety derywatyzacji

9. Badanie jakości powietrza na stanowiskach pracy:

-narażenie złożone i zawodowe

-normatyw higieniczny

Wskaźnik narażenia

-strefa oddychania

-próbka powietrza

-próbnik, umiejscowienie próbnika

-pompka indywidualna

-zasady (4) pobierania próbek powietrza

Metody stosowane w analizie zanieczyszczeń powietrza, procedura pobierania próbek powietrza, metody pomiaru stężenia gazów. Pomiary za pomocą urządzeń bezpośredniego odczytu. Zasady pobierania próbek powietrza.

10. Pomiary i badania z wykorzystaniem chromatografu gazowego

- budowa chromatografu gazowego (GC)

- zasada działania chromatografu GC

- kolumny –rodzaje

-detektory – rodzaje

11. Identyfikacja i nazewnictwo substancji w systemie Reach

- skróty

- definicje dotyczące substancji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 9:15 - 10:45, sala 27 aula IT
Joanna Liszkowska 34/34 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.