Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe 1300-BHP36SD-SP
Seminarium (SEM) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie
Literatura uzupelniająca: Podręczniki akademickie i monografie dotyczące tematyki pracy magisterskiej, normy przedmiotowe, strony internetowe, prace dyplomowe i raporty z badań znajdujące się w bibliotece Zakładu Problemów Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy UKW.
Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody seminaryjne
Literatura:

- Szkutnik Z.: Metodyka pisania pracy dyplomowej. Wydawn. Poznańskie, Poznań.

- Zaczyński W.: Poradnik autora prac seminaryjnych dyplomowych i magisterskich. Wydawn. ŻAK, Warszawa.

- Pietrzykowski J.: Zarys metodyki wykonywania prac magisterskich na kierunkach technicznych studiów pedagogicznych. WSP Opole.

- Pająk K.: Poradnik dla studentów piszących prace dyplomowe. Wydawn. Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz.

- Żółtowski B.: Seminarium dyplomowe. Zasady pisania prac dyplomowych. Wydawn. Akademii Techniczno-Rolniczej, Bydgoszcz.

- Braszczyński J.: Podstawy badań eksperymentalnych. PWN, Warszawa.

- Boć J.: Jak pisać pracę magisterską. Wydawn. Kolonia Limited, Wrocław.

- Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie, wskazówki dla studentów. WP Lexis Nexis, Warszawa.

- Węglińska M.: Jak pisać pracę magisterską. OW Impuls, Kraków.

Efekty uczenia się:

Student:

W1 – zna stan wiedzy w zakresie tematyki pracy dyplomowej, ma orientację co do niedostatecznie poznanych obszarów tej wiedzy i co

do trendów badawczych;

W2 – zna tok postępowania badawczego i metodologię prac badawczych związanych z tematyką pracy dyplomowej;

W3 – zna zasady opracowywania i referowania wyników badań;

W4 – zna zasady pisania i wymagania stawiane pracy dyplomowej;

U1 – potrafi znajdować i pozyskiwać literaturę, w tym z baz literaturowych dostępnych poprzez Bibliotekę Główną UKW;

U2 – potrafi analizować źródła literaturowe i wyciągać z nich wnioski;

U3 – potrafi zreferować wybrane badania i ocenić ich poprawność i znaczenie;

U4 – potrafi planować badania, dobierać metody i narzędzia badawcze;

U5 – potrafi korzystać ze specjalistycznych programów komputerowych i obsługiwać specjalistyczną aparaturę badawczą;

U6 – potrafi wykonać odpowiednie badania teoretyczne lub eksperymentalne – indywidualnie lub w zespole;

U7 – potrafi przygotować udokumentowane opracowanie wyników badań, w tym dokonać analizy wyników i wyciągnąć z niej wnioski;

U8 – potrafi napisać pracę dyplomowej spełniającą stawiane jej wymagania.

K1 – rozumie społeczną rolę inżyniera oraz potrzebę formułowania i przekazywania informacji dotyczących osiągnięć techniki

Metody i kryteria oceniania:

Ocena referatów, ocena pozyskania literatury, aktywność podczas seminarium, kreatywność, rzetelność w badaniach, jakość

merytoryczna i językowa opracowań

Zakres tematów:

Cele seminarium, literatura podstawowa. Elementy toku postępowania badawczego i metodologii prac badawczych związanych z

tematyką prac dyplomowych, tematyka prac dyplomowych. Etapy i rygory wykonywania pracy dyplomowych(konstrukcja pracy,

wymagania stylistyczne i graficzne, zasady gromadzenia literatury) – zapoznanie się z pracami dyplomowymi, omówienie różnych typów

prac. Przegląd literatury związanej z tematem i metodyką badań, np. omówienie monografii naukowej, dorobek naukowy poszczególnych

autorów, rozwinięcie tytułu i treści pracy, omówienie konstrukcji pracy i metodyki badań oraz sposobu wnioskowania. Referaty

problemowe wynikające z tematów prac dyplomowych. Referowanie i dyskusyjne omówienie wyników przeprowadzonych badań.

Elementy metod statystycznych w naukach technicznych. Omówienie egzaminu dyplomowego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 14:30 - 16:00, Budynek główny, sala 38 (PS)
Mariusz Winiecki 4/5 szczegóły
2 każda środa, 14:30 - 16:00, Budynek F przy ul. Chodkiewicza, sala 108 Lab
Joanna Liszkowska 5/5 szczegóły
3 każda środa, 14:30 - 16:00, Budynek główny, sala 150
Zbigniew Dziamski 5/5 szczegóły
4 każda środa, 14:30 - 16:00, Budynek główny, sala 216 (PK)
Łukasz Apiecionek 5/5 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.