Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauki pomocnicze filologii polskiej 1000-FP11NPFP-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Henryk Dubowik, Książka i czasopismo współczesne, Warszawa 1976
J. Mendykowa, Podstawy bibliografii, Warszawa 1982
J. Korpała, Dzieje bibliografii w Polsce. Warszawa 1969
M. Dembowska, Metoda „Bibliografii polskiej” Karola Estreichera. Wyd. 2. Warszawa 1970

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
Literatura:

J. Czachowska, R. Loth, Przewodnik polonisty. Bibliografie, słowniki, biblioteki, muzea literackie,

J. Czachowska, R. Loth, Bibliografia i biblioteka w pracy polonisty,

J. Starnawski, Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej (Na tle dyscyplin pokrewnych),

Bibliografia Literatury polskiej. Nowy Korbut, pod red. K. Budzyka, Warszawa 1963- kontynuowana

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe

K_W04 – student prezentuje uporządkowaną wiedzę i definiuje podstawowe terminy z zakresu nauk pomocniczych filologii polskiej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

K_U03 – samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

K_U012 –formułuje teksty (mówione i pisane) w różnych gatunkach/konwencjach/stylach funkcjonalnych polszczyzny z uwzględnieniem odpowiednich środków językowych i stylistycznych uzależnionych od parametrów pragmatycznych (szczególnie od sytuacji komunikacyjnej)

K_K01 - rozumie potrzebę uczenia się i uczestniczenia w kulturze przez całe życie

K_K05 - odpowiednio określa priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania w wybranej sferze działalności typowej dla danej specjalności

Efekty przedmiotowe

W01 – student prezentuje uporządkowaną wiedzę i definiuje podstawowe pojęcia z zakresu nauk pomocniczych filologii polskiej (terminy z teorii bibliografii i metodologii opisu bibliograficznego)

U01 – samodzielnie wyszukuje informacje bibliograficzne do badań polonistycznych i redagowania prac pisemnych

U02 – redaguje opisy bibliograficzne różnych typów dokumentów oraz sporządza podstawowe spisy bibliograficzne

K01 - rozumie potrzebę uczenia się i nabywania wiedzy odnośnie bibliografii i kompendiów polonistycznych oraz bibliotek

K02 - odpowiednio określa priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania w wybranej sferze działalności typowej dla danej specjalności

Metody i kryteria oceniania:

ocena dostateczna: student wymienia podstawowe informacje z zakresu pozycji biblioteki polonisty: słowniki, leksykony literackie i kulturowe, pisarskie słowniki językowe, encyklopedie, syntezy literackie, serie wydawnicze, biografie i monografie naukowe, periodyki polonistyczne; definiuje podstawowe terminy z teorii opisu bibliograficznego oraz bibliografii; stosuje praktycznie przepisy zapisu adresu bibliograficznego stosowanego w pracach polonistycznych.

ocena dobra: student wymienia podstawowe informacje z zakresu pozycji biblioteki polonisty: słowniki, leksykony literackie i kulturowe, pisarskie słowniki językowe, encyklopedie, syntezy literackie, serie wydawnicze, biografie i monografie naukowe, periodyki polonistyczne; definiuje terminy z teorii opisu bibliograficznego oraz bibliografii, typu: wydawnictwo samodzielne i niesamodzielne, zwarte, ciągłe; przypis, indeks, bibliografia ogólna i specjalna, zakres i zasięg bibliografii; bezbłędnie stosuje praktycznie przepisy zapisu adresu bibliograficznego stosowanego w pracach polonistycznych;

ocena bardzo dobra: student wymienia podstawowe informacje z zakresu pozycji biblioteki polonisty: słowniki, leksykony literackie i kulturowe, pisarskie słowniki językowe, encyklopedie, syntezy literackie, serie wydawnicze, biografie i monografie naukowe, periodyki polonistyczne; bezbłędnie definiuje terminy z teorii opisu bibliograficznego oraz bibliografii, typu: wydawnictwo samodzielne i niesamodzielne, zwarte, ciągłe; przypis, indeks, bibliografia ogólna i specjalna, zakres i zasięg bibliografii; bezbłędnie stosuje praktycznie przepisy zapisu adresu bibliograficznego stosowanego w pracach polonistycznych, sporządza bibliografię na wyznaczony temat na ocenę bardzo dobrą

Zakres tematów:

Przedmiotem ćwiczeń informacyjno-instruktażowych są zagadnienia:

Teoria bibliografii w zarysie: podział bibliografii; systematyzacja opisów w spisach bibliograficznych; układy bibliografii (formalne, rzeczowe) i spisy pomocnicze w bibliografiach (indeksy); rodzaje opracowań bibliograficznych (ogólne, specjalistyczne, wydawniczo-formalne i treściowe, kompletne i selekcyjne); historia spisów bibliograficznych w Polsce. Podstawowe zasady sporządzania opisu bibliograficznego pełnego i skróconego (wydawnictw samodzielnych i niesamodzielnych wydawniczo) oraz technika sporządzania bibliografii załącznikowej – teoria i ćwiczenia: technika opisu bibliograficznego wydawnictwa zwartego /książki jednotomowej, wielotomowej/, odrębnej pracy opublikowanej w książce jednotomowej oraz wielotomowej, rozdziału (fragmentu) z tomu książki wielotomowej i z książki jednotomowej, fragmentu w encyklopedii, utworu w książce jednotomowej, artykułu (recenzji) wydawnictw ciągłych; technika sporządzania bibliografii: podmiotowej, przedmiotowej; zasady i sposób sporządzania odsyłaczy i przypisów w pracach naukowych. Bibliografie w badaniach literackich (charakterystyka budowy, zakresu, zasięgu, układu i indeksów): a. Bibliografie ogólne: „Bibliografia polska” Karola Estreichera; Bibliografie ogólne bieżące druków zwartych i czasopism („Przewodnik Bibliograficzny”; „Bibliografia Zawartości Czasopism”; „Polonica Zagraniczne. Bibliografia”; „Bibliografia Czasopism i Wydawnictw Zbiorowych”), b. Bibliografie literackie polskie (Bibliografia Gabriela Korbuta; Bibliografia Literatury Polskiej „Nowy Korbut”, „Polska Bibliografia Literacka” i inne bibliografie specjalne); Najważniejsze biblioteki w Polsce i muzea regionalne; Słowniki, leksykony literackie i kulturowe; Pisarskie słowniki językowe, Encyklopedie; Syntezy literackie; Serie wydawnicze; Biografie i monografie naukowe; Periodyki polonistyczne; Internet w pracy polonisty – bazy danych, wyszukiwarki /Biblioteka Narodowa, NUKAT, KARO itp./, biblioteki cyfrowe, Polska Biblioteka Internetowa/, przydatne strony internetowe, czasopisma w sieci.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 13:50 - 14:35, sala 26
Maciej Gloger 19/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Jagiellońskiej
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.