Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań literaturoznawczych 1000-FP12MBL-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Antologie:

1. Teorie literatury XX wieku. Antologia. Red. A. Burzyńska, M. P. Markowski. Kraków 2006.
2. Teoria badań literackich za granicą. Antologia. Oprac. S. Skwarczyńska, t. 1-4, Kraków 1965-1986.
3. Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. Oprac. H. Markiewicz, t. 1-4, Kraków 1976-1996.
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: brak
Literatura:

1. A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2009.

2. Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy. Red. M.P. Markowski, R. Nycz. Wyd. 2 . Kraków 2012.

3. M. Januszkiewicz, W-koło hermeneutyki literackiej, Warszawa 2007.

4. A. Burzyńska, Teoria czy postteoria?, [w:] Kryzys czy przełom. Studia z teorii i historii literatury. Red. M. Lubelska, A. Łebkowska, Kraków 1994.

5. Z. Mitosek, Teorie badań literackich, Warszawa 1998.

6. Po strukturalizmie. Współczesne badania teoretycznoliterackie. Red. R. Nycz, Wrocław 1992.

7. P. Ricoeur, Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie. Wybór, opracowanie i wprowadzenie S. Cichowicz. Przeł. E. Bieńkowska i in. Warszawa 1985.

8. Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze. Red. W. Bolecki, R. Nycz, Warszawa 2002.

9. W. Dilthey, Budowa świata historycznego w naukach humanistycznych. Przekład, opracowanie, posłowie E. Paczkowska-Łagowska, Gdańsk 2004.

Efekty uczenia się:

W01 - rozpoznaje i charakteryzuje podstawowe elementy wiedzy obejmujące teorie i metodologie z zakresu literaturoznawstwa (K_W03)

W02 - omawia związki współczesnej literatury i kultury polskiej z uniwersaliami literackimi i kulturowymi (K_W15)

U01 - samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego (K_U03)

K05 - trafnie określa priorytety służące realizacji wybranego przez siebie lub innych zadania w wybranej sferze działalności związanej ze swoją specjalnością (K_K05)

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę dostateczną student:

- przedstawia ogólną charakterystykę wybranej metodologii, lokuje ją w porządku historycznym, wskazuje jej twórców i przedstawicieli, omawia wybrany tekst źródłowy.

Na ocenę dobrą student:

- szczegółowo charakteryzuje wybraną metodologię, lokuje ją w porządku historycznym, wskazuje jej twórców i przedstawicieli, szczegółowo omawia i interpretuje wybrany tekst źródłowy.

Na ocenę bardzo dobrą student:

-szczegółowo charakteryzuje wskazaną metodologię, lokuje ją w porządku historycznym, omawia kontekst filozoficzny, wskazuje twórców i przedstawicieli, szczegółowo omawia, analizuje i dokonuje krytycznej interpretacji wskazanych tekstów źródłowych.

Zakres tematów:

1. Romantyczne i pozytywistyczne tendencje w badaniach literackich.

2. Przełom antypozytywistyczny.

3. Psychoanaliza.

4. Marksizm.

5. Fenomenologia.

6. Hermeneutyka.

7. Strukturalizm.

8. Poststrukturalizm.

9. Feminizm.

10. Gender i queer.

11. Historyzm.

12. Badania kulturowe.

13. Postkolonializm.

14. Metodologia badań literaturoznawczych – podsumowanie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 9:15 - 10:45, sala 26
Piotr Siemaszko 14/19 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Jagiellońskiej
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.