Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauka o współczesnej polszczyźnie - słowotwórstwo 1000-FP23NSŁ-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Dokulil M., Teoria derywacji, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1979
Dyszak A., Wstęp do słowotwórstwa w ramach gramatyki opisowej języka polskiego na studiach polonistycznych, [w:] ZN WSP w Bydgoszczy. Studia Filologiczne z. 40. Filologia Polska 17, s. 209-231, Bydgoszcz 1996
Słownik gniazd słowotwórczych współczesnego języka polskiego, t.1,2 pod red. H. Jadackiej, t. 3,4 pod red. M. Skarżyńskiego
Metody dydaktyczne - inne: wykład, obserwacja, praca z podręcznikiem
Literatura:

Dyszak A.S., Benenowska I., Od głoski do zdania, Cz. I. Wiadomości, roz. O wyrazie, Bydgoszcz 2009

Gramatyka współczesnego języka polskiego pod red. S. Urbańczyka, t. Morfologia, Warszawa 1984 (lub wydanie późniejsze)

Grzegorczykowa R., Zarys słowotwórstwa polskiego, Warszawa 1984

Jadacka H., System słowotwórczy polszczyzny (1945-2000), Warszawa 2001

Efekty uczenia się:

1) wiedza

student zna i rozumie terminy słowotwórcze,

rozpoznaje leksemy podzielne słowotwórczo, nazywa elementy budowy formacji słowotwórczych, identyfikuje typy formantów, charakteryzuje funkcje formantów,

opisuje słowotwórstwo jako dział gramatyki i podsystem języka, wyjaśnia jego rolę w komunikacji językowej;

2) umiejętności

student analizuje i porównuje budowę różnych formacji słowotwórczych, interpretuje formacje nietypowe, wyjaśnia zjawiska zachodzące w procesie derywacji;

3) kompetencje społeczne

student dostrzega w formacjach słowotwórczych zapisane dziedzictwo kulturowe kraju,

docenia rolę słowotwórstwa w komunikacji językowej i w budowaniu tożsamości narodowej

Metody i kryteria oceniania:

Trzy prace pisemne po kolejnych blokach (I-III) wykładów: pytania otwarte dotyczące tematyki wykładów.

Warunki zaliczenia:

na ocenę dostateczną

student potrafi dokonać analizy słowotwórczej leksemów pochodnych, rozpoznaje szczegółowe procesy słowotwórcze, definiuje podstawowe pojęcia słowotwórcze;

na ocenę dobrą

student potrafi dokonać analizy słowotwórczej leksemów pochodnych, rozpoznaje szczegółowe procesy słowotwórcze, podaje przykłady takich zjawisk, definiuje podstawowe i szczegółowe pojęcia słowotwórcze, uzasadnia swoje odpowiedzi;

na ocenę bardzo dobrą

student potrafi dokonać analizy słowotwórczej leksemów pochodnych, rozpoznaje i wyjaśnia szczegółowe procesy słowotwórcze, podaje przykłady takich zjawisk, definiuje podstawowe i szczegółowe pojęcia słowotwórcze, uzasadnia swoje odpowiedzi, podaje dodatkowe informacje z podręczników.

Zakres tematów:

1. Przedmiot i tematyka wykładów. Literatura przedmiotu (zapoznanie studentów z sylabusem).

blok I:

2. Słowotwórstwo jako dział morfologii i podsystem systemu morfologicznego.

3. Leksemy niepodzielne i podzielne słowotwórczo.

4. Budowa słowotwórcza wyrazów tekstowych.

5. Pochodność synchroniczna a diachroniczna.

6. Kierunki derywacji.

blok II:

7. Typy i funkcje formantów.

8. Derywaty z konektywem i węzłem morfologicznym.

9. Derywaty złożone, uniwerbizmy i skrótowce.

blok III:

10. Aspekt czasownika jako kategoria słowotwórcza.

11. Imiesłowy jako derywaty.

12. Stopniowanie przymiotników i przysłówków jako derywacja.

13. Odprzymiotnikowe i odczasownikowe formacje orzeczeniowe i podmiotowe.

14. Kategorie i typy słowotwórcze. Produktywność formantów.

15. Co wiemy o słowotwórstwie współczesnego języka polskiego (zaliczenie).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 14:00 - 14:45, sala 27
Andrzej Dyszak 10/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Jagiellońskiej
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.