Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauka o współczesnej polszczyźnie - słowotwórstwo 1000-FP23NSŁ-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Nagórko A., Zarys gramatyki polskiej (ze słowotwórstwem), Warszawa 2000;
Strutyński J., Gramatyka polska. Wprowadzenie. Fonetyka. Fonologia. Morfologia, Kraków 1996.

Metody dydaktyczne: zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Obserwacja – analiza i ocena zjawisk, analiza form wyrazowych, praca z podręcznikiem, dyskusja.
Literatura:

Literatura podstawowa

Gramatyka współczesnego języka polskiego. Tom Morfologia, red. R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel, Warszawa 1984 (lub wydanie późniejsze);

Dyszak A. S., Benenowska I., Od głoski do zdania (cz. I Wiadomości, rozdz. O wyrazie), Bydgoszcz 2009;

Grzegorczykowa R., Zarys słowotwórstwa polskiego, (wyd. III popr.) Warszawa 1979;

Jadacka H., System słowotwórczy polszczyzny (1945-2000), Warszawa 2001.

Efekty uczenia się:

1) wiedza

student zna i rozumie terminy słowotwórcze,

rozpoznaje leksemy podzielne słowotwórczo, nazywa elementy budowy formacji słowotwórczych, identyfikuje typy formantów, charakteryzuje funkcje formantów,

opisuje słowotwórstwo jako dział gramatyki i podsystem języka, wyjaśnia jego rolę w komunikacji językowej;

2) umiejętności

student analizuje i porównuje budowę różnych formacji słowotwórczych, interpretuje formacje nietypowe, wyjaśnia zjawiska zachodzące w procesie derywacji;

3) kompetencje społeczne

student dostrzega w formacjach słowotwórczych zapisane dziedzictwo kulturowe kraju,

docenia rolę słowotwórstwa w komunikacji językowej i w budowaniu tożsamości narodowej

Metody i kryteria oceniania:

Bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach.

Warunki zaliczenia:

na ocenę dostateczną – student uczestniczy aktywnie w zajęciach, rozpoznaje zjawiska słowotwórcze, podaje przykłady takich zjawisk, definiuje podstawowe pojęcia słowotwórcze;

na ocenę dobrą – student uczestniczy aktywnie w zajęciach, rozpoznaje zjawiska słowotwórcze, podaje przykłady takich zjawisk, odnajduje części derywatu i nazywa je, definiuje podstawowe i szczegółowe pojęcia słowotwórcze, uzasadnia swoje odpowiedzi;

na ocenę bardzo dobrą – student uczestniczy aktywnie w zajęciach, rozpoznaje i nazywa zjawiska słowotwórcze, podaje przykłady takich zjawisk, odnajduje części derywatu i nazywa je, definiuje podstawowe i szczegółowe pojęcia słowotwórcze, uzasadnia swoje odpowiedzi, wyjaśnia procesy językowe, podaje własne przykłady i dodatkowe informacje z podręczników.

Zakres tematów:

1. Przedmiot i tematyka ćwiczeń (wg syllabusa). Podstawowe pojęcia analizy słowotwórczej.

2-3. Derywat, baza, temat słowotwórczy (podstawa słowotwórcza), formant (afiks).

4. Motywacja, (w tym wzajemna motywacja), fundacja, kierunek motywacji, motywacja asocjacyjna, parafraza słowotwórcza.

5-6. Przegląd formantów – typy formantów: prefiksy, sufiksy, interfiksy, infiksy, postfiksy.

7. Wskazywanie funkcji formantów.

8. Alternacje. Słowotwórstwo morfonologiczne.

9. Sprawdzian.

10. Kompozycja (zrosty, złożenia, zestawienia).

11. Zjawisko uniwerbizacji.

12-13. Rodzaje słowotwórstwa (adaptacja morfologiczna zapożyczeń, derywacja właściwa, uniwerbizacja, neosemantyzacja).

14. Dyskusja o neologizmach we współczesnej polszczyźnie.

15. Sprawdzian zaliczeniowy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 9:15 - 10:00, sala 12b (PS)
Mirosława Wronkowska-Dimitrowa 10/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Jagiellońskiej
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.