Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość budżetowa 1400-Ek-FR35RB-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Winiarska K., Kaczurak-Kozak M., Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
2. Zysnarska A., Rachunkowość jednostek budżetowych i gospodarki pozabudżetowej, ODDK, Gdańsk 2006.
3. Winiarska K., Wołoszyn A.J., Rachunkowość budżetowa, ABC, Warszawa 2004.
Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody problemowe
wykład konwersatoryjny
wykład w toku problemowym
Metody dydaktyczne - inne: Wykład, prezentacja multimedialna; przykłady, zadania, dyskusja
Literatura:

1. Kaczurak – Kozak M., Winiarska K., Rachunkowość budżetowa, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.

2. Finanse i rachunkowość budżetowa. Studium przypadku, red. Gabrusewicz T., CeDeWu Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

W1: posiada uporządkowaną wiedzę matematyczną pozwalającą na jej stosowanie jej w rachunkowości budżetowej (realizuje efekt K_W07)

W2: zna metody wnioskowania, analiz i wyboru rozwiązań (realizuje efekt K_W09)

U1: potrafi przeprowadzić diagnozę sytuacji przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego wykorzystując podstawowe metody analizy finansowej i zarządzania (realizuje efekt K_U07)

U2: posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych z zakresu rachunkowości budżetowej i ekonomii i prezentacji wyników badań ekonomicznych (realizuje efekt K_U10)

K1: rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego wynikającego ze zmienności otoczenia (realizuje efekt K_K01)

K2: potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z rachunkowości budżetowej w działaniach związanych z życiem gospodarczym (realizuje efekt K_K07)

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne; zadania do rozwiązania

Kryteria ocen (w %):

<100 - 91> – 5,0

(91 - 85> – 4,5

(85 - 75> – 4,0

(75 - 65> – 3,5

(65 - 50> – 3,0

(50 – 0) – 2,0

Zakres tematów:

Teoretyczne zagadnienia finansów publicznych.

Organizacja rachunkowości budżetowej.

Zasady gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych

Specyfika rachunkowości budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, a także samorządowych zakładów budżetowych,

Sprawozdawczość budżetowa i finansowa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 9:15 - 10:45, sala 10
Paweł Antoszak 47/49 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy placu Weyssenhoffa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.