Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rynek papierów wartościowych 1400-Ek-FR35RP-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: J. Mojak, Prawo papierów wartościowych - zarys wykładu, Warszawa 2013.
Metody dydaktyczne: metody problemowe
wykład konwersatoryjny
Metody dydaktyczne - inne: Objaśnienie i wyjaśnienie, opis.
Literatura:

M. Dragun-Gertner, Prawo papierów wartościowych, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

W1: zna zasady funkcjonowania państwa w odniesieniu do ustaleń teorii makroekonomii i polityki gospodarczej (K_W02)

W2: posiada podstawową wiedzę z zakresu zarządzania, rachunkowości i finansów przedsiębiorstw, instytucji publicznych i finansowych (K_W02, K_W10)

U1: potrafi dokonać obserwacji i prawidłowej interpretacji zjawisk ekonomicznych zachodzących w gospodarce (K_U01)

U2: potrafi ocenić i interpretować sytuację społeczno-gospodarczą (K_U01, K_U02)

K1: rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego (K_K01)

K2: potrafi wykorzystać podstawową wiedzę ekonomiczną w działaniach związanych z życiem gospodarczym (K_K07)

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia wykładu jest test jednokrotnego wyboru składający się z 20 pytań. Do każdego pytania podane są trzy propozycje odpowiedzi: a), b), c).

Na rozwiązanie testu student ma 12 minut.

Test uznaje się za zaliczony, jeżeli student uzyska co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi.

Skala ocen przedstawia się następująco:

20-18 pkt - bdb

17 pkt - db plus

16-15 pkt - db

14 pkt - dst plus

13-12 pkt - dst

11-0 pkt - ndst

Zakres tematów:

1. Zagadnienia ogólne prawa papierów wartościowych.

2. Weksle własne i trasowane, weksle in blanco, indos, awal, zwrotne poszukiwanie.

3. Czeki.

4. Akcje (pojęcie, charakter prawny rodzaje, prawa majątkowe i korporacyjne akcjonariuszy, prawa kolektywne i indywidualne akcjonariuszy, zbycie, umorzenie i inne sposoby rozporządzania akcją, unieważnienie dokumentu akcji)

5. Obligacje (pojęcie, forma, treść, i funkcje obligacji, rodzaje obligacji, emitenci obligacji i obligatariusze, proces emisyjny obligacji, rozporządzanie obligacją, realizacja zobowiązań emitenta z obligacji).

6. Bankowe papiery wartościowe (pojęcie, charakter prawny i funkcja, emisja bankowych papierów wartościowych, bankowe papiery wartościowe jako przedmiot zabezpieczenia, oferta publiczna)

7. Listy zastawne (pojęcie i konstrukcja, emisja, rozporządzanie i umarzanie listów zastawnych, realizacja wierzytelności ucieleśnionych w listach zastawnych)

8. Certyfikaty inwestycyjne (pojęcie i konstrukcja prawna emisja i zasady rozporządzania certyfikatami inwestycyjnymi)

9. Warranty subskrypcyjne (pojęcie, konstrukcja prawna i rodzaje warrantów subskrypcyjnych, emisja warrantów subskrypcyjnych).

10. Funkcjonowanie rynku kapitałowego i obrót papierami wartościowymi.

11. Transakcje transgraniczne dotyczące papierów wartościowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (parzyste), 7:30 - 9:00, sala 12
Karol Smoter 47/49 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Ogińskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.