Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bioindykacja i monitoring środowiska 1200-B36BMS-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Dzwonko Z. 2007. Przewodnik do badań fitosocjologicznych. Sorus, Poznań – Kraków.
Falińska K. 1996 (2004). Ekologia roślin. Podstawy teoretyczne, populacje, zbiorowiska, procesy. Wyd. Nauk PWN, Warszawa.
Herbich J. (red.) 2004. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Tomy 1-5. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
Roo-Zielińska E. 2014. Wskaźniki ekologiczne zespołów roślinnych Polski. IGiPZ PAN i Sedno Wydawnictwo Akademickie, Warszawa.
www.siedliska.gios.gov.pl
Wysocki C., Sikorski P. 2009. Fitosocjologia stosowana w ochronie i kształtowaniu krajobrazu. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Literatura:

Jankowski W. 1994. Zastosowanie bioindykacji w praktyce monitoringu środowiska na przykładzie północno-wschodniej Polski. PIOŚ, Warszawa.

Roo-Zielińska E., Solon J., Degórski M. 2007. Ocena stanu i przekształceń środowiska przyrodniczego na podstawie wskaźników geobotanicznych, krajobrazowych i glebowych. Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Warszawa.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. 2013, poz. 1558)

Wysocki C., Sikorski P. 2002. Fitosocjologia stosowana. Wyd. SGGW. Warszawa.

Zimny H. 2006. Ekologiczna ocena stanu środowiska: bioindykacja i biomonitoring. Warszawa, Agencja Reklamowo-Wydawnicza.

http://www.gios.gov.pl/artykuly/podkategoria/3/panstwowy-monitoring-srodowiska

Efekty uczenia się:

W01, W02, W03, W04, W05, U08, U09, K01, K02

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia do części zwierzęcej

• Egzamin pisemny: testowy (pytania otwarte i zamknięte)

• Ocena prezentacji multimedialnej.

Udział procentowy poszczególnych treści w ocenie końcowej:

A. egzamin - 80%

B. prezentacja – 20%

Wyliczanie oceny końcowej dla wykładu:

A•0,8 + B•0,2

Warunek:

A, B > 2

Warunki zaliczenia do części roślinnej

• Egzamin pisemny.

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią uzyskaną w części zwierzęcej i roślinnej.

Ostateczną ocenę z przedmiotu ustala się według zasady:

3,0 - 3,24 dostateczny (3,0)

3,25 – 3,74 dostateczny plus (3,5)

3,75 – 4,24 dobry (4,0)

4,25 – 4,74 dobry plus (4,5)

4,75 – 5,0 bardzo dobry (5,0)

Zakres tematów:

Wiadomości wstępne, pojęcia porządkujące i wprowadzające do przedmiotu (definicje). Rola monitoringu i bioindykacji. Cel i zakres Państwowego Monitoringu Środowiska - podsystemy monitoringów specjalistycznych.

Monitoring przyrody ożywionej. Monitoring przyrody i zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego.

Bioindykacja. Różnorodność charakteru metod bioindykacyjnych; podstawowe właściwości bioindykatorów i ich klasyfikacja; znaczenie i funkcje metod bioindykacyjnych – możliwości stosowania do oceny jakości powietrza, wody i gleby.

Cechy doskonałego bioindykatora.

Monitoring wód powierzchniowych i podziemnych: źródła zanieczyszczeń wód, podstawowe pojęcia z zakresu monitoringu wód. Monitoring wód płynących i stojących na podstawie makrofitów i makrozoobentosu.

Monitoring powierzchni ziemi. Najważniejsze zanieczyszczenia gleb i ich źródła.

Monitoring skażeń promieniotwórczych – źródła zanieczyszczeń, najważniejsze skażenia (radionuklidy).

Definicja, zakres i zasady bioindykacji w odniesieniu do roślin. Fitowskaźniki stanu środowiska. Gatunki roślin i zwierząt jako bioindykatory. Antropopresja środowisk lądowych i wodnych. Stopnie hemerobii.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:30 - 17:15, sala 114 (PS)
Cezary Toma, Paweł Napiórkowski, Lucyna Twerd 4/4 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Al. Ossolińskich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.