Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bioindykacja i monitoring środowiska 1200-B36BMS-SP
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Matuszkiewicz J.M. 2001. Zespoły leśne Polski. - Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
Matuszkiewicz W., Sikorski P., Szwed W., Wierzba M. 2012. Zbiorowiska roślinne Polski. Lasy i zarośla. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
strony GDOŚ (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska).
strony GIOŚ (Główny Inspektor Ochrony Środowiska).
Wysocki C., Sikorski P. 2009. Fitosocjologia stosowana w ochronie i kształtowaniu krajobrazu. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Zarzycki, Trzcińska-Tacik, Różański, Szeląg, Wołek, Korzeniak 2002. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski – Instytut Botaniki PAN, Kraków.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
ćwiczenia terenowe
Literatura:

Ciecierka H., Dynowska M. 2013. Biologiczne metody oceny stanu środowiska. T.2. Ekosystemy wodne. UWM, Olsztyn.

Dynowska M., Ciecierska M. 2013. Biologiczne metody oceny stanu środowiska. T.1. Ekosystemy lądowe. UWM, Olsztyn.

Kistowski M. 2012. Atlas sozologiczny gmin Polski 2000-2009.Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Kołodziejczyk A., Koperski P. 2000. Bezkręgowce słodkowodne Polski. Klucz do oznaczania oraz podstawy biologii i ekologii makrofauny. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Warszawa.

Kołodziejczyk A., Koperski P., Kamiński M. 1998. Klucz do oznaczania słodkowodnej makrofauny bezkręgowej. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa.

Matuszkiewicz W. 2001 (2008). Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Ratyńska H., Wojterska M., BRZEG A. Multimedialna encyklopedia zbiorowisk roślinnych Polski. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz. (na płytce CD).

Roo-Zielińska E. 2004. Fitoindykacja jako narzędzie oceny środowiska fizycznogeograficznego. Podstawy teoretyczne i analiza porównawcza stosowanych metod. Prace geograficzne 199, IGiPZ PAN, Warszawa.

Roo-Zielińska E. 2014. Wskaźniki ekologiczne zespołów roślinnych Polski. IGiPZ PAN i Sedno Wydawnictwo Akademickie, Warszawa.

Rybak J. I. 1971. Przewodnik do rozpoznawania niektórych bezkręgowych zwierząt słodkowodnych. PWN, Warszawa.

Stańczykowska A. 1975. Ekologia naszych wód. WSZiP, Warszawa.

Stańczykowska A. 1986. Zwierzęta bezkręgowe naszych wód. WSZiP, Warszawa.

Szoszkiewicz K., Jusik Sz., Zgoła T. 2008. Klucz do oznaczania makrofitów dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych w Polsce. Inspekcja Ochrony Środowiska, Biblioteka monitoringu środowiska, Warszawa.

Efekty uczenia się:

W01, W02, W03, W04, W05, U01, U02, U03, U04, U05, U06, U07, U08, U09, K01, K02, K03, K04

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z części zwierzęcej

• Kolokwia pisemne i ustne

• Ocena sprawozdań.

Udział procentowy poszczególnych treści w ocenie końcowej:

A. średnia ocen z kolokwiów - 60%

B. sprawozdania z ćwiczeń – 40%

Wyliczanie oceny końcowej dla ćwiczeń:

A•0,6 + B•0,4

Warunek:

A, B > 2

Zaliczenie z części roślinnej

•Ocena sprawozdań pisemnych.

•Kryteria oceny sprawozdań: poprawność merytoryczna: (poprawność obliczeń – 35%, posługiwanie się terminologią – 10%, przygotowanie adekwatnych i informatywnych wykresów, tabel – 20%), poprawność językowa – 5%, poprawność układu pracy – 10%, jasność przekazu informacji – 20%.

Ocena końcowa jest średnią z części roślinnej i zwierzęcej.

Ostateczną ocenę z przedmiotu ustala się według zasady:

3,0 - 3,24 dostateczny (3,0)

3,25 – 3,74 dostateczny plus (3,5)

3,75 – 4,24 dobry (4,0)

4,25 – 4,74 dobry plus (4,5)

4,75 – 5,0 bardzo dobry (5,0)

Zakres tematów:

Zespoły ekologiczne wód. Monitoring biologiczny wód powierzchniowych – system saprobów. Klasy czystości wód. Zastosowanie wskaźnikowych właściwości grup taksonomicznych organizmów. Wskaźniki zakwaszania wód. Cechy morfologiczne i biologia bezkręgowców wodnych wchodzących w skład makrobentosu. Indeksy biotyczne – BMWP, ASPT, OQR.

Wybrane gatunki roślin i zwierząt jako bioindykatory środowisk lądowych (zajęcia terenowe).

Reakcja roślin i zwierząt na antropogeniczne przekształcenia środowisk lądowych (zajęcia na sali).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:30 - 16:15, sala 114 (PS)
Cezary Toma, Martyna Bąkowska, Lucyna Twerd 4/4 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Al. Ossolińskich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.