Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Histologia i anatomia roślin 1200-B12HAR-SP
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Cebrat J. 2007. Atlas z anatomii roślin. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: obserwacja, eksperyment, dyskusja
Literatura:

Hejnowicz Z. 2002. Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych. PWN, Warszawa.

Malinowski E. 1987. Anatomia roślin. PWN, Warszawa.

Szweykowska A., Szweykowski J. 1993. Botanika T. I Morfologia. PWN, Warszawa.

Gorczyński T. 1975. Ćwiczenia z botaniki. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa.

Braune W, Leman A, Taubert H. 1975. Praktikum z anatomii roślin. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Efekty uczenia się:

U_01 - potrafi w trakcie oglądania preparatów (trwałych oraz samodzielnie wykonywanych w czasie zajęć) rozpoznawać poszczególne typy tkanek roślinnych, a także nazywać, interpretować i odwzorowywać szczegóły ich budowy (KU_03, KU_04)

U_02 - potrafi interpretować cechy budowy anatomicznej organów roślinnych jako efekt ich rozwoju i przystosowań do pełnienia określonych funkcji (KU_04)

U_03 - potrafi rozpoznać podstawowe taksony roślin omawiane na zajęciach (KU_04)

K_01 - dąży do aktualizowania wiedzy z zakresu realizowanego przedmiotu (K_K02)

K_02 - jest odpowiedzialny za powierzony mikroskop i sprzęt laboratoryjny, dba o bezpieczeństwo pracy własnej i innych (K_K05)

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwia pisemne, aktywność na ćwiczeniach (wypowiedzi słowne, zaangażowanie w wykonywanie zadań: preparaty, obserwacja, rysunki, umiejętność pracy w grupie).

Ocena ostateczna jest średnią z ocen otrzymanych w czasie semestru z uwzględnieniem aktywności studenta podczas pracy (ocena ciągła).

Kryteria oceniania: (wymagany zakres wiadomości): na ocenę dostateczną – 50%, dostateczną plus – 60%, na ocenę dobrą – 70%, na ocenę dobrą plus – 80%, na ocenę bardzo dobrą – 90%.

Zakres tematów:

Budowa i funkcjonowanie tkanek roślinnych: tkanka merystematyczna oraz kalusowa, okrywająca, mechaniczna, miękiszowa, powietrzna, przewodząca i wydzielnicza.

Budowa anatomiczna korzenia u roślin jednoliściennych i dwuliściennych (pierwotna i wtórna); strefa przejścia między korzeniem a łodygą.

Budowa anatomiczna łodygi (teoria stelarna, ewolucja budowy walców osiowych i ich analiza u różnych grup organizmów: mszaki, widłaki, skrzypy, paprotniki, jednoliścienne, dwuliścienne).

Podstawowe procesy i pojęcia związane z budową anatomiczną pędu (budowa pierwotna i wtórna, działalność kambium, słoje przyrostu rocznego, biel, twardziel, przetchlinki).

Budowa anatomiczna liści (mszaki, trawy, nagozalążkowe, okrytozalążkowe).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 12:15 - 13:45, sala 109 (PS)
Cezary Toma, Barbara Waldon-Rudzionek 8/14 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Al. Ossolińskich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.