Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Marketing polityczny 1000-Pt35MP-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Giereło-Klimaszewska K., Rola telewizji w kształtowaniu wizerunku politycznego, Toruń 2009.
Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego, red. Dobek-Ostrowska B., Wrocław 2005.
Kolczyński M., Mazur M., Wojna na wrażenia: strategie polityczne i telewizja w kampaniach wyborczych 2005 r. w Polsce, Warszawa 2007.
Marketing polityczny w poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu, pod red. Marka Jezińskiego, Toruń 2014
Szczudlińska-Kanoś A., Marketing polityczny w regionie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011
Trzeciak S., Drzewo kampanii wyborczej czyli jak wygrać wybory, GWP, Sopot 2018.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody dyskusyjne
Literatura:

Cwalina W., Falkowski A., Marketing polityczny: perspektywa psychologiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005

Golinowski J., Wizerunki organizacji politycznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2004.

Jaśniok M., Strategie marketingowe na rynku politycznym, Kraków 2007.

Marketing polityczny w teorii i praktyce, pod red. Andrzeja W. Jabłońskiego i Leszka Sobkowiaka, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.

Muszyński J., Teoria marketingu politycznego, WSP TWP, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

W01- Student ma elementarną wiedzę o istocie i zasadach dyskursu publicznego.

W02-Zna polski rynek medialny, rozumie zasady funkcjonowania mediów i sposoby tworzenia przekazów medialnych.

W03-Zna zasady wykorzystania narzędzi i technik promocji stosowanych w kampaniach politycznych.

U01-Umie analizować mechanizmy funkcjonowania organizacji politycznych, kreowania wizerunku oraz roli ich liderów

U02-Potrafi aktywnie, profesjonalnie i etycznie działać w sferze publicznej.

U03- Umie analizować i tworzyć komunikaty medialne, zwłaszcza w zakresie konstrukcji i sposobu przekazu treści komunikatu.

K01-Jest przygotowany do aktywnego i skutecznego uczestniczenia w życiu publicznym.

K02-W analizach i tworzeniu strategii kampanii politycznych potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu nauk o polityce.

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacje multimedialne lub referaty, case study, dyskusja.

Przygotowanie i prezentacja analizy przypadku; aktywność w dyskusji.

Zakres tematów:

Zasady budowy kampanii politycznej i wyborczej na różnych szczeblach;

Reklama polityczna – rodzaje, sposoby tworzenia i wykorzystania;

Narzędzia i techniki politycznych public relations;

Autopromocja polityków i partii politycznych.

Opinia publiczna a działania polityczne.

Zasady tworzenia strategii kampanii politycznych i wyborczych na szczeblu samorządowym, parlamentarnym i prezydenckim;

Polskie i zagraniczne kampanie wyborcze (prezydenckie i parlamentarne) - studium przypadków;

Prezentacja, omówienie i ocena przygotowanych przez studentów analiz kampanii.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 12:45 - 14:15, (sala nieznana)
Wojciech Jurkiewicz 3/4 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.