Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka społeczna 1000-Pt35PS-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Innowacyjna polityka społeczna, red. M. Grewiński,
A. Karwacki, Warszawa 2015.
Jagusiak B., Bezpieczeństwo socjalne współczesnego państwa, Difin,
Warszawa 2015.
Jarosz M., Kozak M.W., Eksplozja nierówności, Warszawa 2015.
Księżopolski M., Wspólnie czy osobno, Rozważania
o polityce społecznej, Warszawa 2013.
Piątek K., Oblicza polityki społecznej, W kierunku
autonomizacji polityki socjalnej, Toruń 2012.
Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, pod red.
G. Firlit-Fesnak i M. Szylko-Skoczny, Warszawa 2013.
Polityka społeczna w zmieniającej się rzeczywistości, red.
K. Chaczko, K.M. Stanek, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”
Katowice 2016.
Rymsza M., Aktywizacja w polityce społecznej. W stronę
rekonstrukcji europejskich welfare states?, Wyd. IFiS PAN,
Warszawa 2013.

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: prezentacje multimedialne
Literatura:

Auleytner J., Polityka społeczna w Polsce i w świecie,

Warszawa 2011.

Dekada członkostwa w Unii Europejskiej. Perspektywa

polityki społecznej, red. naukowa C. Żołędowski, B. Rysz-

Kowalczyk, M. Duszczyk, Warszawa 2015.

Grewiński M., Polska polityka społeczna w latach 1989-2016-

sukcesy i niepowodzenia, Studia BAS, Nr 2(50)2017,

www.bas.sejm.gov.pl

Grzywacz P., Lustig J., Mitręga M., Stępień-Lampa N., Zasępa

B., Polityka społeczna. Rozważania o teorii i praktyce, Wyd.

UŚ, Katowice 2017.

Hemerijck A., Changing Welfare States, Oxford University Press,

Oxford 2013.

Holik G., Zieliński K., Żmija D., Wybrane kwestie społeczne

w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego,

Kraków 2014.

Perspektywy rozwoju polskiej polityki społecznej – doświadczenia

i wyzwania, redakcja naukowa B. Szatur –Jaworska, Warszawa

2017

Polityka społeczna wobec wyzwań demograficznych i przemian

społecznych, red. naukowa A. Furmańska-Maruszak,

A. Wójtewicz, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”,

Toruń 2016.

Szarfenberg R., Krytyka i afirmacja polityki społecznej,

Warszawa 2008.

Vandenbroucke F., Vanhercke B., A European Social Union; Ten

Tough Nuts to Crack. Background Report for the Friends of

Europe High Level Group on „Social Union”, Brussels 2014.

Zgliszczyński W.S., Polityka społeczna w Europie- ewolucja

i rozwiązania modelowe, Studia BAS Nr 2(50) 2017 ,

www.bas. sejm.gov.pl

Żukowski M., Wydatki socjalne w Polsce na tle UE, „Polityka

Społeczna”2017 nr 8.

Efekty uczenia się:

W01 Ma wiedzę na temat historycznych, ekonomicznych i demograficznych uwarunkowań rozwoju polityki społecznej w Europie i w Polsce

W02 Ma wiedzę o podstawowych wartościach i koncepcjach rozwiązywania kwestii społecznych w Polsce w ramach polityk szczegółowych polityki społecznej

K01 W komunikowaniu się z otoczeniem wykorzystuje wiedzę z zakresu polityki społecznej

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny składający się z pytań otwartych i poleceń sprawdzających wiedzę i kompetencje studenta; ocena końcowa stanowi średnią ocen cząstkowych

Zakres tematów:

Wprowadzenie do zajęć z Polityki Społecznej: przedstawienie programu nauczania, efektów kształcenia i warunków zaliczenia Polityka społeczna jako praktyka i dyscyplina naukowa: definiowanie polityki społecznej w różnych okresach; cele polityki społecznej; zadania i środki polityki społecznej; polityka społeczna a polityka socjalna; rozwój nauki o polityce społecznej w Polsce; wartości polityki społecznej. Kształtowanie polityki społecznej w Europie: geneza polityki społecznej w Europie rozwój w kierunku państwa opiekuńczego; kryzys państwa opiekuńczego i jego uwarunkowania; europejskie modele polityki społecznej. Rozwój polityki społecznej w Polsce: główne etapy rozwoju polityki społecznej w Polsce i ich specyfika; osiągnięcia i niedostatki polityki społecznej w różnych okresach rozwoju - analiza krytyczna. Wewnętrzne uwarunkowania obecnej polityki społecznej w Polsce: demograficzne (potencjał ludnościowy i jego zmiany; rozrodczość; starzenie się społeczeństwa), ekonomiczne (relacje między polityką społeczną a gospodarką w ujęciu teoretycznym, poziom PKB a dobrobyt Polaków; wydatki na cele socjalne; potencjał innowacyjności), ustrojowe ( postanowienia Konstytucji RP w sprawach socjalnych). Współczesne kwestie polityki społecznej w Polsce a polityki szczegółowe polityki społecznej: zatrudnienie i bezrobocie; nierówności dochodowe i płacowe; ubóstwo i wykluczenie społeczne; ograniczony dostęp do ochrony zdrowia i mieszkań; problemy współczesnej rodziny i kierunki polityki rodzinnej. Podmioty polityki społecznej: zmieniająca się rola państwa; problem wielosektorowości; podmioty państwowe i ich kompetencje, zadania samorządu terytorialnego w sferze socjalnej; rola organizacji non profit w realizacji zadań polityki społecznej; znaczenie ekonomii społecznej w łagodzeniu kwestii społecznych. Międzynarodowy kontekst polskiej polityki społecznej: rola ONZ i jej organizacji wyspecjalizowanych w kształtowaniu uniwersalnych standardów polityki społecznej; wspólnotowe podstawy prawne polityki społecznej; kształtowanie europejskiej polityki społecznej; priorytety Unii Europejskiej w zakresie polityki społecznej. Polityka społeczna w Polsce po 1989 roku: reformy polskiej polityki społecznej; sukcesy i niepowodzenia; gdzie dzisiaj jest i dokąd zmierza polska polityka społeczna? Sprawdzenie efektów kształcenia.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 9:15 - 10:45, (sala nieznana)
Aleksandra Ciżmowska 3/4 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.