Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka społeczna 1000-Pt35PS-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Dekada członkostwa w Unii Europejskiej. Perspektywa
polityki społecznej, red. naukowa C. Żołędowski, B. Rysz-
Kowalczyk, M. Duszczyk, Warszawa 2015.
Grewiński M., Polska polityka społeczna w latach 1989-2016-
sukcesy i niepowodzenia, Studia BAS, Nr 2(50)2017,
www.bas.sejm.gov.pl
Holik G., Zieliński K., Żmija D., Wybrane kwestie społeczne
w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego,
Kraków 2014.
Księżopolski M., Wspólnie czy osobno, Rozważania o polityce
społecznej, Warszawa 2013
Perspektywy rozwoju polskiej polityki społecznej – doświadczenia
i wyzwania, redakcja naukowa B. Szatur –Jaworska, Warszawa
2017.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
Metody dydaktyczne - inne: prezentacje wizualne wybranych treści; analiza danych statystycznych
Literatura:

Grzywna P., Lustig J., Mitręga M., Stępień- Lampa N., Zasępa B.,

Polityka społeczna. Rozważania o teorii i praktyce, Katowice 2017.

Instrumenty polityki społecznej, red. naukowa G. Ignatowski,

Ł. Sułkowski, Z. Dobrowolski, Warszawa 2016.

Jakość życia osób starszych w Polsce na podstawie wyników badania

spójności społecznej 2015, GUS, Warszawa 2017.

Karaszewska H., Zarębski M., Tendencje zmian w kształtowaniu

rozpiętości płacowych w Polsce, „Polityka Społeczna”2018 nr 3.

Kukulak-Dolata I., Analiza form i instrumentów aktywnej polityki

rynku pracy, „Rynek Pracy” 2016 nr 2.

Kurowski P., Broda-Wysocki P., Ubóstwo mieszkaniowe: oblicza,

Trendy, wyzwania, „Polityka Społeczna” 2017 nr 2.

Polityka społeczna w zmieniającej się rzeczywistości, red.

K. Chaczenko, K.M. Stanek, Katowice 2016.

Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, pod red. G. Firlit-Fesnak

i M. Szylko-Skoczny, Warszawa 2013.

Polityka rynku pracy – w poszukiwaniu polskiego modelu

kontraktowania usług, pod red. M. Grewińskiego, Warszawa-

Opole 2015.

Wymiary polityki społecznej, pod red. O. Kowalczyk

i S. Kamińskiego, Wrocław 2013.

Informacje GUS dotyczące analizowanych problemów stat.gov.pl/obszary-tematyczne/

Efekty uczenia się:

W02 Ma wiedzę o podstawowych wartościach i koncepcjach rozwiązywania kwestii społecznych w Polsce w ramach polityk szczegółowych polityki społecznej

U01 Umie uczestniczyć w dyskusjach dotyczących podstawowych problemów

z zakresu polityki społecznej prezentując wiedzę o istocie głównych problemów socjalnych występujących w sferze publicznej w Polsce i w Europie

K01 W komunikowaniu się z otoczeniem wykorzystuje wiedzę z zakresu polityki społecznej

K02 Jest przygotowany do kierowania małymi zespołami ludzkimi uczestniczącymi w rozwiązywaniu problemów o charakterze socjalnym

Metody i kryteria oceniania:

wykazanie się znajomością obowiązującej literatury; aktywny udział w dyskusji nad omawianymi problemami teoretycznymi, a głównie występującymi obecnie w sferze socjalnej w Polsce; test zaliczony na poziomie minimum 50%

Zakres tematów:

Wprowadzenie do zajęć z polityki społecznej: zapoznanie z programem nauczania i warunkami zaliczenia; historyczne ujęcie kwestii społecznych; współczesne rozumienie kwestii społecznej; rodzaje kwestii społecznych we współczesnej Polsce a zakres przedmiotowy polityki społecznej. Polityka rynku pracy: poziom aktywności zawodowej w Polsce; bezrobocie i jego dynamika; zmiany w ustawodawstwie dotyczącym polityki zatrudnienia; instytucje rynku pracy; finansowanie polityki rynku pracy; instrumenty polityki rynku pracy w świetle ustawy i ich modyfikacje; analiza aktywnych form polityki rynku pracy. Polityka dochodowo-płacowa: źródła dochodów ludności; zróżnicowanie dochodów ludności w Polsce w świetle danych statystycznych; podstawowe pojęcia związane z płacami; poziom płac w Polsce; problem rozpiętości płacowych. Polityka wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego: rodzaje ubóstwa; ubóstwo absolutne a ubóstwo relatywne; przyczyny

i skutki ubóstwa; metody pomiaru ubóstwa a granice ubóstwa; zasięg ubóstwa w Polsce w świetle badań gospodarstw domowych; marginalizacja i wykluczenie społeczne: analiza pojęć; koncepcje i instytucje w zakresie ograniczania wykluczenia społecznego. Polityka ochrony zdrowia: pojęcie

i uwarunkowania zdrowia; stan zdrowia społeczeństwa polskiego; system ochrony zdrowia w okresie PRL i jego dysfunkcjonalność; reformy systemu ochrony zdrowia po 1989 r.; system ubezpieczeń zdrowotnych i jego przeobrażenia; organizacja i finansowanie systemu ochrony zdrowia; obecne problemy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i ich konsekwencje. Polityka mieszkaniowa: pojęcia związane z mieszkaniem; mierniki sytuacji mieszkaniowej; stan zasobów mieszkaniowych i ich wykorzystanie w świetle danych statystycznych; pojęcie i cele polityki mieszkaniowej; instrumenty polityki mieszkaniowej państwa; ocena dotychczasowej polityki mieszkaniowej. Polityka wobec ludzi starych: populacja ludzi starych w Polsce i jej problemy; zasięg i poziom świadczeń emerytalnych; wybrane aspekty jakości życia ludzi starych; budowanie polityki senioralnej w Polsce i jej przejawy. Sprawdzenie efektów kształcenia.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 11:00 - 12:30, (sala nieznana)
Aleksandra Ciżmowska 3/4 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.