Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Samorząd i polityka lokalna 1000-Pt35SPL-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Bartkowski J., Nalewajko E., Post B., Słodkowska I., Droga do
samorządności terytorialnej. Polska 1989-1990, Warszawa 2016
Dębski S., Samorząd terytorialny w Polsce: tradycja a współczesne
przemiany polityczne, Starogard Gdański 2016.
Gąciarz B., Bartkowski J., Samorząd a rozwój. Instytucje,
obywatele, podmiotowość., Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2012
Kopyciński P., W kierunku trzeciej reformy samorządu
terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 2016 nr 7-8.
Swianiewicz P., Samorząd jako część państwa i samorząd jako
wspólnota obywateli-ile spójności , ile autonomii?, „Samorząd
Terytorialny” 2015 nr 1-2.
Wojnicki J., Decentralizacja władzy publicznej w państwach
Europy Środkowo-Wschodniej. Aspekt ustrojowo-
politologiczny, Warszawa 2014.
Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne
działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce,
Kraków 2013, pdf dostępny w Internecie

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
wykład kursowy
Literatura:

Berg R., Rao N. (red.)Transforming Local Political Leadership, New York 2005.

Polski samorząd terytorialny. Europejskie standardy i krajowa

specyfika, red. naukowa A. Lutrzykowski, Wyd. Adam Marszałek,

Toruń 2014.

Wykrętowicz S. (red.), Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania, Poznań

2008,

Samorząd terytorialny w Polsce: wybrane aspekty funkcjonowania,

pod red. Z. Bukowskiego i S. Kamosińskiego, Bydgoszcz 2014.

Samorząd terytorialny w Polsce: raport, red. naukowa E. Wojciechowski,

Łódz 2014.

Polityka lokalna Właściwości, determinanty, podmioty, red.

E. Ganowicz i L. Rubisz, Toruń 2008.

Polityka na szczeblu samorządu terytorialnego, „Studia

Politologiczne” Vol.20, INP UW, Warszawa 2011.

Kowalska A., Szanse i bariery rozwoju samorządu terytorialnego

w Polsce: zagrożenia, dylematy, wyzwania, „Studia Socjologiczno-

Polityczne” 2018 nr 1.

Geneza, kształt i przemiany samorządu terytorialnego w Polsce po

1990 roku, pod red. naukową S. Falińskiego i J.P. Gieorgicy,

Presscom, Wrocław 2017.

Sepioł J., Co dalej? Główne wyzwania i kierunki zmian w

polskich samorządach, „Samorząd Terytorialny” 2015 nr 1-2.

Kopycińska M., Jednomandatowe okręgi wyborcze a wybrane

aspekty funkcjonowania lokalnej sceny politycznej, „Samorząd

Terytorialny” 2017 nr 12.

Izdebski H., Zmiany w zasadniczym podziale terytorialnym

państwa. Wybrane aspekty prawne, „Samorząd Terytorialny”

2016 nr 7-8.

Hryniewicz J. T. Czynniki lokalnego rozwoju gospodarczego

– 20 lat póżniej? „Samorząd Terytorialny” 2017 nr 6.

Korczak J., Kierunki zmian w regulacjach prawnych

stanowiących podstawy funkcjonowania gminy z perspektywy

25 lecia samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny”

2016 nr 1-2.

Raport pt. Samorząd terytorialny w Polsce, https://obywateledecyduja.pl/2014/12/raport

Efekty uczenia się:

W01 Zna warunki i formy uczestnictwa mieszkańców w samorządzie

terytorialnym i jego organach na poziomie gminnym, powiatowym

i województwa

U01 Umie analizować i wyjaśniać mechanizmy funkcjonowania społeczności

lokalnych; wyboru oraz funkcjonowania organów samorządu

terytorialnego w gminie, powiecie i województwie w przeszłości

i w obowiązującym stanie prawnym i sytuacji politycznej.

U02 Potrafi wskazać i wyjaśniać zasady oraz wartości i rolę samorządu

terytorialnego w strukturach demokratycznego państwa, a także

społeczeństwa obywatelskiego. Umie ocenić wkład twórców samorządu

terytorialnego w Europie i w Polsce w rozwój demokratycznego państwa

i kultury politycznej.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny składający sie3 z trzech pytań/poleceń ( do wyboru spośród 5) z zakresu wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie wykładu; każda odpowiedż zyskuje osobną ocenę, a ocena końcową jest średnią ocen cząstkowych

Zakres tematów:

Zapoznanie z przedmiotem nauczania, treściami kształcenia, efektami kształcenia, sposobami oceny studentów i zaliczenia przedmiotu. Wprowadzenie do problematyki samorządu: odmiany samorządu; istota i cechy samorządu; geneza samorządu terytorialnego w Europie; podmiot i przedmiot samorządu; teorie samorządu. Rozwój samorządu terytorialnego w Polsce: okres międzywojenny i jego specyfika; czy był samorząd w Polsce powojennej; struktura i organizacja samorządu terytorialnego w Polsce na tle podziału terytorialnego kraju po 1990 roku. Aksjologiczne, konstytucyjne i międzynarodowe podstawy samorządu terytorialnego w Polsce: wartości samorządu terytorialnego; przepisy Konstytucji RP z 1997 roku w odniesieniu do samorządu terytorialnego; istota i postanowienia Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego. Wybory samorządowe w Polsce w świetle prawa i praktyki społecznej: podstawy prawne i ich ewolucja; przepisy ogólne dotyczące wyborów w Polsce; przepisy szczególne w zakresie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw; udział społeczeństwa polskiego w wyborach samorządowych i jego uwarunkowania. Pojęcie, podmioty i modele polityki lokalnej: ujęcie teoretyczne i przykłady wybranych polityk. Rola samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnym i regionalnym: składniki rozwoju lokalnego; ekonomiczne i społeczne osiągnięcia samorządu w okresie ćwierćwiecza; samorząd a polityka regionalna Unii Europejskiej. Kierunki zmian w systemie samorządu terytorialnego w Polsce: więcej czy mniej samorządności; nowe rozwiązania dotyczące organów samorządu terytorialnego i sposobu ich wyboru; samodzielność finansowa jednostek samorządowych; sposoby zwiększania partycypacji mieszkańców w polityce lokalnej. Sprawdzenie efektów kształcenia.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 9:15 - 10:45, (sala nieznana)
Aleksandra Ciżmowska 3/4 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.